Merfu, Merfu Hadis Nedir Ne Demektir,

Merfû (Ar. s.)

Sözlük anlamında Kaldırılmış, yükseltilmiş, terfi ettirilmiş, demektir.

Hadîs. Hangi yolla gelmiş olursa olsun Peygamberimize isnad edilmiş bütün hadîslere merfu denir. Bu söz fiil ve takrirler ya doğrudan doğruya veya dolayısıyla Hz. Muhammed’e isnad edilirler. Dolayısı ile olan isnadlar şöyle olur; Meselâ bir sahabinin “Peygamberi işittim söyle diyordu” veya “bize şöyle buyurdu” şeklindeki ifadesi, o rivayetin Hz. Muhammed’in hadîsi olduğunu dolayısı ile bize bildirmiş olur. Yani ravî açık bir şekilde o söz, fiil veya takririn Peygamber’e ait olduğunu ifade eder. Merfûiyyet bazen de hükmen olur. Yani açık bir şekilde Hz. Muhammed’e isnad edilmemekle birlikte söz,fiil veya takririn O’na ait olduğuna nükmedilirse bu da hükmen merfû’olur.

İsraiiiyyât ve bir garib kelimenin izahı veya lügat manâsı ile ilgili olmayan, mebde’ ve meâd, kıyamet ve âhiret, harpler, fitnelere ait mazi ve istikbalden bahseden sahabe haberleri de merfû kabul edilmiştir.