Melek Ahmet Paşa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

27

Melek Ahmed Paşa (ö. 1073/1662) Osmanlı veziriazamı.

İstanbul Fındıklı’da doğdu. Ayrıntılı bi­yografisi, anne tarafından yakın akrabası olup yirmi bir yıl hizmetinde bulunduğu­nu söyleyen Evliya Çelebi’nin Seyâhatnâme’sinde yer alır. Dağıstan Abazaları’ndan olan babası, çeşitli seferlerine katıl­dığı Özdemir ve Özdemiroğlu Osman pa­şaların kapıcılar kethüdâsiydı. Gelenekleri
üzere üç yaşında sütannesi için memle­ketine gönderildi. Ardından hediye edil­diği Sultan I. Ahmed ona “Melek” lakabını verip yetiştirilmek üzere Dârüssaâde Ağası Hacı Mustafa’ya gönderdi. Babası­nın deniz beylerinden Pervane Kaptan ol­duğu, şişmanlığı sebebiyle takılan “Ma­lak” (manda yavrusu) lakabının zamanla Melek’e dönüştüğü şeklinde bilgiler de vardır. Enderun’daki görevlerinden birini gösteren “Tırnakçı” lakabı ise çok daha az kullanılır.

IV. Murad döneminde nakledildiği Has Ûda’da musâhib, rikâbdarve çuhadar ağalık vazifelerinde bulundu. IV. Murad’ın Üsküdar’dan 1047’de (1638) hareket et­tiği Bağdat seferine katılarak 23 Rebîülâhir – 2 Cemâziyelevvel 1048’de [3-11 Ey­lül 1638] Diyarbekir’de silâhdar ağası ol­du. Bağdat’ın fethiyle birlikte 26 Şaban 1048’de [2 Ocak 1639] vezirlikle Diyarbekir beylerbeyiliğine tayin edildi. Safevîler’i barışa zorlamak üzere Hemedan’a yürüyüşe geçen veziriazamla bera­ber Şehriban ile Derne ve Derteng Kalesi’ne ilerledi. Kasrışîrin Antlaşması pro­tokolünün 14 Muharrem 1049’da [17 Mayıs 1639]imzalanmasından sonra Diyarbekir’e dönülürken ihtiyaten seras­kerlikle Musul muhafazasında bırakıldı.

27 Cemâziyelâhir 1050’de [14 Ekim 1640] Halep mutasarrıflığına tayin edil­di, ardından Şam valiliğinde bulundu.[6 Rebîülâhir 1052-4 Receb 1053/4 Tem­muz 1642-18 Eylül 1643] Hac kervanlarına yapılan baskınları önlemeye çalıştığı Şam’dan azli ve ardından getirildiği Erzurum valiliğin­den 20 Muharrem 1054’te [29 Mart 1644] İstanbul’a çağınlıp kubbe veziri yapılması, IV. Murad’ın kızı ve 1042 (1632-33) do­ğumlu Kaya İsmihan Sultan’a Kösem Sultan’ın kararıyla namzet ilân edilmesi se­bebiyledir. Bu sırada onun için hazırlanan Özi valiliği beratı iptal edilerek 16 Rebîülevvel 1054’te  kendisine Anadolu eyaleti payesi verilmiş ve aynı yıl 8 Receb’de [10 Eylül] Kaya Sultan’la evlendirilmiştir. Üzerindeki eyalet 15 Zilka­de 1054’te bir başkasına verilirken 6 Muharrem 10S5’te [4 Mart 1645] aldığı Diyarbekir beylerbeyiliği pa­yesi de aynı yıl 26 Cemaziyelevvel’de [20 Temmuz]tekrar Anadolu ile değiştirilmiş­tir. Melek Ahmed Paşa aynı zamanda Rumeli’den Girit’e as­ker şevkiyle de görevlendirildi ve Benefşe’ye kadar gitti. Bu arada Bozcaada mu­hafızlığı yaptığı da kaydedilen Ahmed Paşa6Şâban 1056 da [17 Eylül 1646] Diyarbekir eyaletine gönderildi. IV. Mehmed’in tahta çı­kışıyla birlikte Bağdat’a nakledildi. Bu gö­revi sırasında Bağdat’ta yeniçerilerin ve bazı bedevilerin yol açtığı karışıklıklara son verdiği birtakım icraatla halkın sev­gisini kazandığı belirtilir.