Mehmet Raif Davutpaşalı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

29

Mehmed Râif Davutpaşalı (1863-1917) İstanbul tarihine dair eserleri olan müellif.

İstanbul’da doğdu. Babası, 1877-1878 Türk- Rus Savaşı’nda şehid düşen Yüz­başı Mehmed Emin Efendi’dir. İbtidâîve rüşdiyeyi İstanbul’da okudu, idâdîyeye Şam’da devam etti; ardından İstanbul’da Mekteb-i Harbiyye’yi bitirdi. 1882’de piya­de mülâzım-ı sânîsi olarak 3. Kolordu’da göreve başladı. 1885’te Halep Askerî Rüş-diyesi’nde coğrafya ve 1888’de İstanbul’­da Kuleli Askerî İdâdîsi’nde beden eğiti­mi öğretmenliği yaptı. Bu okulda yirmi yılı aşkın bir süre tarih, kitabet ve mantık dersleri verdi. 1896 Türk-Yunan savaşına katılan Mehmed Râif 1908’de Dördüncü Ordu Nizamiye Alayı bölük kumandanlı­ğında, 1909’da Muş’ta 16. Liva kuman­danlığında bulundu. 1912’de Balkan Savaşı’na 91. Piyade Alayı kumandanı ola­rak katıldı. Savaşın ardından sağlık duru­munun elverişsizliği yüzünden emekliye ayrıldı. Mehmed Râif Bey 8 Şubat 1917 tarihinde vefat etti ve Yedikule dışındaki aile kabristanına defnedildi. Yazdığı eser­ler ve görevlerindeki başarılarından dolayı kendisine Osmânî ve Mecîdî nişanla-rıyla gümüş liyakat ve Yunan savaşı ma­dalyaları verilmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu. Bursalı Mehmed Tâhir’in yazdığına göre Nakşibendî tarikatındandı. Oğlu Hakkı Râif Ayyıldızda (ö. 1969) asker olarak yetişerek tuğgeneral­liğe kadar yükselmiştir.