Edebi Şahsiyetler

Mehmet İzzet Kumbaracılar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mehmet İzzet Kumbaracılar (1873-1937) Araştırmacı.

9 Şubat 1873’te Üsküp’te doğdu. Kumbaracızâdeler’den İbrahim Bey’in oğludur. Rüşdİyeyi bitirdikten sonra henüz on üç yaşında iken Üsküp sancağı tahrirat kale­minde çalışmaya başladı. Kışova vilâyet merkezinin Üsküp’e taşınmasıyla mektûbî kalemine mümeyyiz oldu (21 Eylül 1888). Ardından Topkapı Sarayı Hazîne-i Hümâ­yun görevlileri arasına katıldı ve Ende­run’da eğitim gördü (1892). Daha sonra hazîne-i hümâyun kapı çuhadarı muavin­liğine terfi etti ve “sanayi madalyası” ile ödüllendirildi (13 Mart 1895). Üstün ba­şarısından ötürü rütbe-i sâlise unvanını aldı (15 Eylül 1895}. Bunun yanı sıra mâlûl gaziler iane sergisinde görevlendirildi (1 Mart 1896). Almanya’nın Karakartal ni­şanı ile Ödüllendirilerek rütbe-i sâniyye sınıf-ı sânîsine yükseltildi (22 Atalık 1899). Kapı çuhadarı muavinliği üzerinde kalmak şartıyla hazîne-i hümâyun kayıt memur­luğuna, ardından beşinci kâtipliğine ge­tirildi. İran Devleti tarafından dördüncü rütbeden Şîr-i Hurşîd (29 Ekim 1900), da­ha sonra dördüncü rütbeden Mecidiye ni­şanı ile ödüllendirildi (14 Ekim 1904). Bun­ları liyakat madalyası ile dördüncü rütbe­den nişân-ı Âlî-i Osmânî madalyaları izledi. Nihayet hazîne-i hümâyun üçüncü kâtip­liğine tayin edildi.

II. Meşrutiyet’in ilânından sonra padi­şah tarafından Topkapı Sarayı’nda görev­lendirilen Kumbaracılar oradaki çok de­ğerli eşyanın yağmalanmasına meydan vermedi. Topkapı Sarayı Hazîne-i Hümâ­yun başkâtibi olmasının yanı sıra sofracı-başılıkla vazifelendirildi. Enderun’da ye­tiştiğinden saray geleneklerini çok iyi bi­len Kumbaracılar’ı Sultan Vahdeddin da­ha şehzadeliğinden tanır ve çok güvenir­di. I. Dünya Savaşı’nda düşman donan­ması Çanakkale önlerine geldiği zaman hazîne-i hümâyunu Konya’ya taşıdı. Cum­huriyetin ilânından sonra Topkapı Sarayı’ndaki başkâtiplik görevi devam etti. Topkapı Sarayı’nın müze olarak kurulu­şunda müze müdürü Tahsin Öz’ün mü­dür yardımcısı olarak büyük emeği geçen Kumbaracılar, Topkapı Sarayı Müzesi müdür muavini görevini sürdürürken vefat etti ve Merkezefendi Mezarlığı’na gömüldü.