Mehmet Ağa -Kayserili- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

63

Kayserili Mehmed Ağa (ö. 1155/1742) Osmanlı Hassa mimarı.

Kayseri’de doğdu. Arşiv belgelerinde bazan Elhac İbrahim, bazan İbrâhim-i Atîk olarak anılan babasının 1115 (1703) yılın­dan önce Mustafa Paşa’nın kethüdâliğını yaptığı ve kendisine Trakya’da Vize san­cağında arazi temlik edildiği kaydedil­mektedir. Sultan III. Ahmed döneminde 1115’te (1703) Hassa başmimarı Ebûbekir Ağa’nın yerine tayin edilen Mehmed Ağa bu makamda 1117 Şevvaline (Ocak 1706) kadar kaldı, yerine Hacı İbrahim Ağa mimar oldu. Eyüp Sultan Camii’nin zelzeleden zarar gören minarelerini ta­mirde gösterdiği başarıdan dolayı 23 Zil­kade 1120 (3 Şubat 1709) tarihinde tekrar rnimarbaşılığa getirildi.

Mehmed Ağa’nın İstanbul Boğazı kıyı­sında Bebek bahçesinde Şeyh Mehmed Efendi ile Himmetzâde Şeyh Abdüssamed Efendi’ye ait arazilerin ölçümlerini, 1138’de (1725-26) İzmit yakınında Sarı­calar Kemeri köyü civarındaki pınarların sularının keşfini yaptığına dair belgeler vardır. 1140 ortalarında (1728 başları) Kal’a-i Cedîd (Rumelihisarı) içindeki ca­minin tamiri için gönderilen mimarın ra­poru yeterli görülmediğinden bu iş de Mehmed Ağa’ya havale edildi. 1142’de (1729-30) yeniden Hassa başmimarlığına getirilen Mehmed Ağa’ya 1147’de (1734-35) surre eminliği görevi verildi; yolu üze­rindeki Şam dolaylarında harap durumda bulunan Hanıatş Kalesi’nin tamiri için keşif yaptı.