Mehmed Raşid Kimdir, Hayatı, Eserleri

Raşid Mehmed (İstanbul ?-1735) Türk tarihçisi ve şâir.

Yaşamı

Medrese tahsilini tamamladıktan sonra, 1700’de Hacı İlyas medresesine tayin edildi, Sırayla Ambergazi (1711) ve Halil Paşa medreselerinde bulundu. 1714’de de Sadrazam Ali Paşa tarafından vak’anüvisliğe getirildi ve Sultan III. Ahmed’in tahta çıkışından itibaren vuku bulan olayları yazmağa başladı. Mora ve Varadin seferlerine vak’anüvis olarak katıldı. Bir müddet sonra Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, onun, Naimâ tarihi’ni tamamlamasını arzuladı; o da bu isteğe uyarak 1723 tarihine kadar olayları kaleme aldı. Önce Bayrampaşa,, daha sonra Ayasofya medreseleri müderrisliklerine tayin edildi. Bir süre sonra Süleymaniye medresesine getirildi ve ayrıca Haremeyn müfettişliği de verildi (1723). Halep kadılığından sonra elçilikle İran’a gönderildi, 1728’de de Rumeli beylerbeyi oldu. 1729 tarihinde İstanbul kadılığına getirildi. Patrona Halil isyanından sonra, önce Bursa’ya oradan Limni adasına sürüldü (1731). Üç yıl kadar sonra, hiç bir siyasî hadiseye karışmamak şartı ile, affedilerek İstanbul’a geri döndü Hekimoğlu Ali Paşa’nın sadrazamlığında Anadolu kazaskeriliğine getirildi (1734), bu görevde iken vefat etti.

Eserleri

Tarihçiliği yanında devrinin önde gelen şâirlerinden biri de olan Râşid Efendi’nin başlıca eserler şunlardır:
Münşeat, Sıhhat-âdab, Divân ve Ve Kayıname.