Mehmed Nasuhi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mehmed Nasûhî (ö. 1130/1718) Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu.

Üsküdar Toygar tepesi’nde Bulgurlu Mescidi yakınlarında dünyaya geldi. Do­ğum tarihini, Nasûhî Tekkesinin son postnişini torunlarından Ahmed Kerâmeddin Efendi 1060(1650), Sâdık Vicdanî 1058 (1648) veya 1063 (1653) olarak kaydeder. Sipahi zümresinden bir seyyid ailesine mensup olan Nasûhî Bey’in oğludur. Asıl adı Mehmed olup babasının adıyla tanın­mıştır. Bazı kaynaklarda Şâbâniyye tarikatının pîri Şeyh Şa’bân-ı Velî’nin soyundan geldiği söylenmekteyse de Şabân-ı Velî’nin evlenip çocuk sahibi olduğu konusunda bilgi bulunmadığından bu gö­rüşün doğru olmadığı söylenebilir.

Mehmed Nasûhî, çocukluk dönemin­den sonra ailesinin taşındığı Üsküdar’da Kefçe Dede mahallesinde tahsil hayatına başladı. Gençliğinde ilimle meşgul olduğu yıllarda tasavvufa ilgi duyarak Üsküdar Atik Valide Camii yanındaki tekkesinde irşad faaliyetinde bulunan Şâbâniyye’nin Karabaşiyye kolunun pîri Şeyh Karabaş Velî’ye intisap etti ve şeyhin tekkede ken­disine tahsis ettiği hücrede halvete girdi. Oğlunun, tanımadığı bir şeyhe İntisap et­tiğini öğrenen babasının hemen dergâha geldiği, ancak Karabaş Velî’yi görüp onun kemalini anlayınca orada kalmasına razı olduğu kaydedilmektedir.