Tarih

Mehmed Emin Rauf Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MEHMED EMİN RAUF PAŞA (1780-1860)

Osmanlı sadrazamı. II. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinde beş kez toplam on beş yıla yakın sadrazamlık yapmıştır.

İstanbul’da doğdu, 29 Mayıs 1860’ta aynı kentte öldü. Çavuşbaşı Said Efendi’nin oğludur. Özel öğrenim gördükten sonra Sadaret Mektubî Kalemi’ne girdi. 1806’da serhalife, 1807’de sadaret mektupçusu, Haziran 1811’de rikâb-ı hümâyun defterdarı, Ocak 1814’te başdefterdar oldu. 1815’te çıkan Yeniçeri ayaklanmasını önlemekte yetersiz kalan Hurşid Paşa’ nm yerine 1 Nisan 1815’te vezirliğe yükseltilerek sadrazamlığa getirildi. Sarayda etkili olan Halet Efendi’nin, onun her konuya el atmak isteyen tutumuna sürekli karşı çıkması sonucu 5 Ocak 1818’de azledilerek Sakız Adası’na gönderildi. Affedildikten sonra padişahtan aldığı buyrukları uygulamanın dışında hiçbir konuda görüşlerini açıklamamayı yeğledi. 1819’da Teke ve Hamid sancakları valiliğine getirildi. 1820’de Diyarbakır valisi ve Maden emini, 1821 ’de şark seraskeri ve Erzurum valisi oldu. 1822’de azledildi. Şubat 1825’te Kastamonu, Mayıs’ta Bolu ve Viranşehir, 1827’de Halep, 1828’de emir-i hac ve Şam valisi olarak görevini sürdürdü. Temmuz 1831’de azledildi ama Kasım’da Menteşe ve Karahisar-ı Sahib (Afyon-karahisar) valisi, Ağustos 1832’de Anadolu valisi oldu. Osmanlı ordusunun İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu karşısında gerilemesi üzerine 18 Şubat 1833’te ikinci kez sadrazamlığa getirildi. 30 Mart 1838’de sadrazam sanı başvekile çevrildi. Ancak, Abdülmecid döneminde yine sadrazam sanma dönüldü. Aynı zamanda dahiliye nazırlığını da üstlendi. Abdülmecid’in tahta çıkması üzerine 2 Temmuz 1839’da azledildi. 5 Temmuz 1839’da Meclis-i Vâlâ reisliğine atandı.

Mısır valisi Kavaklı Mehmed Ali Paşa’yla ilişkilerin bozulması üzerine, 8 Haziran 1840’ta üçüncü kez sadrazam oldu ve 4 Aralık 1841’de azledildi. 30 Ağustos 1842’de dördüncü kez sadrazam oldu. Ancak Tanzimat uygulamalarına karşı olumsuz tutumu ve Mustafa Reşid Paşa’nın artan gücünün de etkisiyle 28 Eylül 1846’da görevden alındı. Aralık 1846’da Mecalis-i Aliye’ye memur oldu. 26 Ocak 1852’de beşinci kez getirildiği sadrazamlıkta 5 Mart 1852’ye değin kaldıktan sonra yeniden Mecalis-i Aliye’ye memur oldu. Bundan sonra ölümüne değin aktif bir görev almadı.

Mehmed Emin Rauf Paşa, dengeci ve uzlaştırıcı kişiliğiyle, önemli iç ve dış sorunların çözümünde bazı başarılar sağlamış, buna karşılık muhafazakâr tutumuyla Tanzimat’ın getirmek istediği yenilikleri benimsemeyerek bu yoldaki çabaları desteklememiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi