Nedir ?

Medeni Nedir Ne Demektir Anlamı Medeninin Eş Anlamı

Medeni (Ar. s. )

Eş anlamı: Uygar

Arabçada “medîne” şehir anlamına gelir. Buradan türetilen “medeni” kelimesi, şehirli demektir. Batı dillerinde de şehir anlamına gelen “civita, cite” kelimeleri ile alâkalı olan ve menşeini “jus civile” şeklinde Roma’da bulan “droit civil, civil law” deyimleri, medenî hukuku anlatmak için kullanılır. Toplum hayatının hemen hergünkü ilişkileri ve hayat faaliyetinin büyük kısmı ile ilgili olduğu için, hukukun bu önemli dalına “medeni hukuk”denmiştir. Mecelle’nin esbâb-i mucibe lâyihasında, insanın “medeniyyü’t-tab” (yaratılışı itibariyle sosyal bir varlık) olduğuna işaret edilirken “medenî” kelimesi daha geniş bir anlamda kullanılmıştır. Roma’dan itibaren bu deyimin hukuki kapsamında Batı hukuklarında da değişik anlayışlar görmüş ise de, bugiin medeni hukuk, özel hukukun en büyük bölümünü kaplayan pozitif bir hukuk koludur. Buna göre, medeni hukukun ilgi alanına giren konular, şahıslar hukuku, aile hukuku, miras hukuku eşya hukuku ve borçlar hukukudur.

Eski Fransız hukukunda müebbed kürek veya sürgün cezasına mahkum olanlar ve rahip sınıfına katılanlar, gerçekten ölmemekle birlikte hukuken ölmüş sayılırlardı ki, bu durum “medeni ölüm” deyimi ile anlatılır.

Dini bir unsurun bulunması şart koşulmaksızın, geçerliliği resmî bir memurun iştirakine bağlanan ve devlet kontrolünde düzenlenen evliiiğe “medeni nikâh” denmektedir.

Medenî
Medine’ye mensub, Medineli anlamlarında kullanılan bir ism-i mensubdur. Medine kelimesi bir Arabçada “şehir” anlamında kullanılan bir kelime olduğuna göre şehirli, şehre mensub demek olur. Medîne-i Münevvere’de yetişen âlimlerin isimlerinin sonuna bu nisbe getirilir. Ayrıca bir tefsir ıstılahı olarak, Medine’de nâzil olan Kur’ân sûrelerine ve âyetlerine de medenî denilir. Medine’de nâzil olan sûrelerin sayıları konusunda âlimler ihtilâf etmişlerdir. Übeyy b. Ka’b, medenî sûrelerin 27 olduğunu söylerken müsteşrik Nöldeke 24, usulcü İbnü’l-Hisar ise 20 olduğunu ileri sürmüştür.

İlgili Konu: Mekki Nedir