Nedir ?

Mecusilik Nedir Ne Demektir, Tarihi

Mecusilik. Eski İran’ın en büyük dinidir. Yunanca adı Zarathustra olan ve M.Ö. 360-583 veya 570-500 yıllarında yaşayan Zerdüşt’ün ortaya koyduğu esaslara verilen addır.

Zerdüşt İran’da çok tanrıcılığa karşı tek tanrıcılığı savunmuştur. Zerdüşt’e göre en yüksek ilah (mabud) Ahura-Mazda’dır. Her şeye hâkim olan en yüce kudrettir.

Zerdüşt’ün, din alanında getirdiği yenilik dünyanın son bulması (kıyamet) ve ahiret inancı (cennet-cehennem)dir. Dünyada iyilik yapmış olanlar Ahura-Mazda’ya yükselecek, kötülük yapanlar ise cehenneme gideceklerdir,

Zerdüştlüğün kutsal kitabi Zend-Avesta’dır. Esas kitap Avesta’dır, Zend ise ona yapılan şerh (açıklamadır).

Zerdüştlük., sonradan düalizme kaymıştır. Hürmüz (iyilik tanrısı), Ehrimen (kötülük tanrısı) olarak iki tanrı kabul edilmiştir. (Geniş bilgi için Zerdüştlük Nedir İnançları, Tarihi)