Mecdut Mansuroğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

29

Mecdut Mansuroğlu (1910-1960) Türk dili âlimi.

4 Eylül 1910 tarihinde İzmir’de doğdu. İzmir eşrafından olan babası, İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi’nde fıkıh tarihi müderrisliği yapan Mansûrîzâde Said Bey, annesi Çelebizâde Halil Efendi’-nin kızı Zehra Hanım’dir. Babasının Mütareke’den sonra İngilizler’in elinden Ro­dos’a kaçması dolayısıyla ilkokulu Rodos’­ta ve İzmir’de okudu. Orta öğrenimini İzmir Amerikan Koleji’nde tamamladı (1931). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1936). Aynı yıl doktora yapmak üzere devlet bursuyla Almanya’ya gönde­rildi. 1936-1939 yıllarında Leipzig ve Ber­lin üniversitelerinde okudu; Annemarie von Gabain’in derslerini takip etti; ancak II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla dokto­rasını tamamlayamadan yurda döndü. 1940’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’-ne asistan olarak tayin edildi ve Reşit Rahmeti Aratın yanında çalışmaya baş­ladı. Türkiyat Enstitüsü ile İslâm Ansik-lopedisi ‘nin çalışmalarına katıldı. 1945’te XIII. Asır Eski Anadolu Türkçesi Me­tinleri ve İndeksi adlı teziyle doktor, 1949’da XIII. Asır Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinin Grameri adlı çalışma­sı ile doçent oldu. Bu arada bir yıl kadar Maarif Vekâleti Yüksek Tahsil Umum Mü-dürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yaptı. 1960 yılında profesörlüğe yükseltildi, ancak kadrosunun onaylanmasından bir gün sonra öldü (27 Ağustos). Mansu-roğlu, Türkiye Türkolojisi’nin Ragıp Hulusi Özden, Ahmet Caferoğlu ve Reşit Rahme­ti Arat neslinden sonra gelen en güçlü temsilcilerindendi. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Mansuroğlu’nun bu dil­lerde yayımlanmış makaleleri vardır.