33Sosyoloji Sözlüğü

MAOCULUK

 

MAOCULUK

 

Çinli devlet ve
siyaset adam Mao Çe-Tung’un Marksist-Leninist teorisine Çin şartlarında
getirdiği farklı bir yorumdur. Çin Komünist Partisinin VII. Kongresinde

“Çin’e özgü
Marksizim-Leninizm” olarak tanımlanmıştır. Genel olarak Mao Çe-Tung’un
kuramı ve felsefesini ifade etmek­tedir.

Maoculuk’un ortaya
çıkması Çin Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında­ki sürtüşmeye
dayalıdır. 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda Sovyetler Bir­liğiyle iyi
ilişkiler geliştirilmekle beraber, 1961’e doğru ilişkiler kopma noktasına gel­di.
Mao, kalkınmada sanayiin yanında tarı­mın ve köylülerin öne geçirilmesini
isliyor­du. Uluslararası alanda da Sovyetlerin he­gemonyasını kabul etmiyordu
ve Sovyetle­ri revizyonizmle suçluyordu. Maoculuğun temel ilkesi mücadelede
kitlelerin gücüne olan inançtır.

Maoculuk 1966-68
yıllan sırasında ya­şanan Kültür Devrimi’nde asıl şekline ka­vuşmuştur. Çin
Komünist Partisi’nin ilk kongresi olarak kabul edilen ve içinde Halk
Cumhuriyeti kurma karan da alınan 1921 Kurultayı’ndan sonra Mao Çe-Tung’un for­müle
ettiği hareket bundan biraz farklıdır. Bu nedenle de sadece Çin’de sosyalizmin
oturtulma süreci için kullanılmaz. “Uzun Yürüyüş” esnasında
benimsenen devrimci strateji ve devrimci taktik de, bu kelimenin ayrılmaz
parçasıdırlar. Bu iki unsur aynca iki önemli keşfin anahtarıdır. Bu keşifler­den
biri köylülerin de devrim için potansi­yel güç o I m al an, diğeri kitleleri
harekete geçirip devrimci mücadeleyi yığınlann sa­vaşı haline getirme zarureti,
yani halka da­yanan halkçı bir mücadelenin verilmesi­dir.

Eğer Mao Çe-Tung’un
tarihi eylemi, devrimci bilinçlenmeyi geliştirecek şekilde gelenekleri,
görenekleri, düşünce kiplerini yıkmaya sırtını dayamışsa, bu dayayışm ne­denini
Batıda sanayi gelişimi diye algılan-

maya başlanan ve
eşitsizliğin yeniden pa-Iazlamşı haline gelen piyasa sosyalizmine karşı yapılan
mücadelede aramak gerekir. Devrim yoluyla modern Çin’in kurulması işleminde
önceliğin ideolojik savaşa veril­mesinin de nedeni buydu. Kızıl Ordu’ya tes­lim
edilen savaşmak, üretmek ve propagan­da yapmak gibi Üç hedefin özellikle
somı-nucusu, halkın aşkı ve el emeği sayesinde Kültür Devrimi’ne güç verdi.

Sözünü ettiğimiz
Devrim, özellikle Gü-ney-Doğu Asya’da ihtilal eksenli bir kutup oluşturmasına
ve hatta 1968 Fransa’sında. olduğu gibi, dönem dönem gelen bir etki dalgası
doğurmasına rağmen, Özellikle Mao’nun ölümünden bu yana hiçbir şekilde üçüncü
dünya ülkelerinde bk aksiyon im­kanı bulamadı.

(SBA> Bk. Komünizm,
Revizyonizm.