Manisa Mimari, Tarihi Eserleri -Tekkeler- Hakkında Bilgi

35

XIV. yüzyıla ait Vakvak Tekkesi-Türbesi kesme taş ve tuğladan yapıl­mış kare planlı bir yapıdır. Doğu cephesi satıhtan taşkın, yüksek taç kapısıyla be­lirginleştirilmiştir. Sekizgen şekilli kubbe kasnağına pandantifler aracılığıyla geçiş sağlanmış, üzerine basık piramidal kubbe oturtulmuştur. Hacı Hüseyin’in XVI. yüzyılda inşa ettirdiği Kabak Tekkesi ka­re planlı, üzerinde kasnaklı kubbe bulu­nan küçük bir yapıdır. Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmış, sekizgen kasnağın üstüne alaturka kiremit örtülü basık kub­be yerleştirilmiştir. Yapı düzgün kesme taş, kaba taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Çatı hizası ve kubbe eteğinde iki sıra kir­pi saçak çepeçevre dolanır. İbrahim Seydî’nin XVII. yüzyılda yaptırdığı Seyyid Ho­ca Tekkesi harap durumdadır. Kare planlı yapıyı sekizgen kasnaklı, tromplu basık bir kubbe örter. Kapısı batı cephesinde asimetrik bir yerde olup bu cephedeki kemer izleri iki kubbeli bir revakın varlı­ğına işaret eder. Yapımında kesme taş, moloz taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Mihrap duvarı yıkıldığından oryinal şeklini yitiren, aslı Rifâî Tekkesi olan mescidin, girişi dışarıdan sağlanan kafesli bir kadınlar mahfeli vardır. Üze­ri meyilli ve alaturka kiremit kaplı bir ça­tıyla örtülüdür. Mescidin batı kısmındaki kare planlı türbede tekkenin banisi medfundur. Hacı Mehmed Efendi’nin yaptırdı­ğı Nakşibendî Tekkesi hakkında fazla bil­gi yoktur. Günümüze ulaşmayan yapı XVIII. yüzyıl sonlarına ait olmalıdır.