Malik bin Nebi Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Mâlik b. Nebî (1905-1973) Cezayirli fikir adamı.

28 Ocak 1905’te Kostantîne (Kosantîne) doğdu. İlk ve orta öğrenimini ailesinin memleketi olan Tibisse’cle (Tebessa) ve Kostantîne’deki bir Fransız okulunda ta­mamladıktan sonra tahsiline devam et­mek üzere 1930 Eylülünde Fransa’ya git­ti. Gençlere maddî yardımda bulunan Pa­ris’teki bir hıristiyan gençlik derneğine üye oldu. Bu arada Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün giriş sınavına katılma baş­vurusu dinî ve siyasî sebeplerle geri çev­rilince Elektrik Mühendisliği Enstitüsü’-ne girdi. İhtida ederek Hatice adını alan ve Fransa’da kaldığı yıllar boyunca kendi­sine büyük destek sağlayan eşiyle de bu sırada tanışıp evlendi. 1935’te elektrik mühendisi oldu. Paris’te Sorbon, Fransız Koleji ve Doğu Dilleri Enstitüsü gibi aka­demik çevrelerden birçok araştırmacı ve fikir adamıyla tanıştı. Zamanının büyük kısmını felsefe, sosyoloji ve tarih çalışma­larına ayıran Mâlik b. Nebî, Fransa’da öğ­renim gören Arap ve müslüman gençle­rin aksine kimliğini kaybetmeden Fransa şartlarında kültür, medeniyet, yenileşme, kalkınma, sömürgecilik ve bağımsızlık gi­bi konularda birikim sahibi olmaya çalıştı. Ayrıca Fransa’da yaşayan Kuzey Afrikalı gençlerin sömürgeci yönetimlere karşı bilinçlenmesini sağlamaya yönelik faali­yetlerde bulundu. Cezayirli işçileri eğit­mek üzere kurulan Cezayir İslâm Kültür Merkezinin müdürlüğünü yaptı. Özellikle ülkesindeki Fransız sömürgeciliğine kar­şı tavrı ve görüşleri sebebiyle Paris’te çe­şitli sıkıntılarla karşılaştı. Elektrik mühen­disi olmasına rağmen Fransa’da kendisi­ne iş verilmediği gibi Cezayir’deki babası da memuriyetten uzaklaştırıldı. II. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Paris’te ya­şaması daha da zorlaşınca 1939’da Ce­zayir’e gittiyse de aynı yılın eylülünde ge­çim sıkıntısı yüzünden Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. Almanlar’ın Paris’i işgali sırasında bazı mücadeleci gençlerle bir­likte Paris’te Kuzey Afrika’nın kurtuluşu için bir hareket oluşturmaya çalıştı. 1944 yılında tutuklandı ve on ay kadar hapiste kaldı. Cezayir’de vuku bulan kanlı olaylar­dan sonra ikinci defa hapsedildi.