MAKRO SOSYOLOJİ

 

MAKRO SOSYOLOJİ

 

Makro sosyoloji
terimi, sosyolojideki çeşitli analiz düzeylerinden birisini ifade et­mek üzere
kullanılır. Makro-sosyoloji, Mikro-Sosyolojinin küçük gruplann ilişki­lerini
ele alışının tersine, ‘makro’ düzeyde ya şehir ve kilise gibi büyük
kollektivitele-rin, ya da daha soyut bir şekilde, sosyal sis­temler ve sosyal
yapıların analiziyle ilgile­nir.

Günümüze kadar yapılan
sosyolojik ça-lışmalann pek çoğu, genellikte bu türden-

dir. Onlar vardık lan
sonuçlardan, bütün toplumlar için geçerli olabileceğini iddia et­tikleri genel
değerlendirmelere ulaşmışlar­dır. Comte, Durkheim, Spencer gibi XIX. yüzyıl
sosyologlarının yaklaşımları, mak-ro-sosyolojik anlayışı yansıtır.

(SBA)