Mahşer Nedir Ne Demektir Anlamı (İslam Kavramları)

Mahşer (arpç. i.)

Arabça “Haşr” kökünden gelen bu kelime, haşr yeri, toplama yeri manâsındadır.

İslâm inancında Mahşer, kıyâmetten sonra insanların hesaba çekilmek üzere toplanmaları (haşr edilmeleri) ve bu toplanma hadisesinin cereyan ettiği yer manasını Mahşer’in cismânl veya ruhânî olduğu konusunda İslâm âlimleri farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Ehl-i sünnet inancına göre mahşer cismânî olarak cereyan edecektir.

Mahşerde cereyan edecek hadiseleri bildiren âyet ve hadislerde zikri geçen hususların hakikî manâlarında mı yoksa sembolik manâlarda mı olduğu konusunda Ehl-i sünnet âlimleri tevil ve yorumlara girmekten kaçınmışlardır. Bunların birer sembol olduğu görüşünü İslam dışı bir görüş saymışlardır.