Mahmud Paşa Camii -Kahire- Tarihçe, Mimari, Hakkında Bilgi

4

Mahmud Paşa Camii ve Türbesi. Kahire’de Osmanlı Valisi Mahmud Paşa’nın yaptırdığı cami ve türbe.

Selâhaddin Meydanı’nda bulunan ve Mescidü’l-Mahmûdiyye (Câmiu’l-Mahmudiyye) diye anılan cami, tavanındaki Arapça kitabesine göre Mısır Valisi Mahmud Pa­şa tarafından 975’te (1567-68) inşa etti­rilmiştir. 188S yılında zemini, pencereleri ve kapıları değiştirilmiş, 1904-1906 yıl­larında da onarılmıştır. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sin de, “Rum tarzı câmi-i zîbâdır, on iki kademe taş nerdüban İle çıkılır bir küçük şirin camidir” diye tanıt­tığı eser, günümüzde yenilenmiş büyük bir çevre duvarı ile kuşatılan bir bahçe içinde kırmızı-beyaz renkli düzgün kes­me taşlardan yapılmıştır.

Caminin güneybatısındaki ana cephesi Selâhaddin Meydanı’na bakmaktadır. Ya­pının batı köşesinde kemerlerle taşınan kubbeyle örtülü bir sebil bulunmaktaydı. 1880 yılına kadar sağlam olan sebilin ze­mininin mermerle kaplı olduğu belirtil­mektedir. Bina meyilli bir arazide yapıl­dığından portaline yirmi basamaklı bir mermer merdivenle ulaşılmaktadır. Dik­dörtgen çerçeve içine alınmış üç dilimli portal kemerinin içinde üç sıra mukarnas dizisine yer verilmiştir. Bunun altında, iki tarafında birer sütunçe olan dikdörtgen şekilli küçük bir pencere ile daha altta ba­sık kemerli kapı açıklığı mevcuttur. Cep­heden hafif taşkın yapılan cümle kapısı­nın iki tarafında, soldaki daha geniş olan ve mukarnas dizileriyle sonuçlanan birer yüzeysel dikdörtgen niş içinde altta de­mir parmaklıklı ve dikdörtgen şekilli, üst­te sivri kemerli pencereler açılmıştır. Ay­rıca cephenin batı ucunda herhangi bir çerçeve içine alınmadan altta iki dikdört­gen şekilli, üstte iki sivri kemerli pencere simetriye dikkat edilmeden yerleştirilmiştir. Güney ucunda minarenin yer al­dığı yapının kuzeydoğu cephesi minare dışında bu cephenin kopyası gibidir. Arazinin kot farkından dolayı diğerlerine gö­re daha fazla yüksekliğe sahip kuzeybatı cephesi, birer sıra mukarnasla nihayetlenen üç yüzeysel dikdörtgen nişle hare­ketlendi rilm iştir. Yandakilere göre daha geniş tutulmuş olan ortadaki niş içine altta üç demir parmaklıklı ve dikdörtgen şekilli, üstte üç adet Memlûk tarzında üç­lü pencere açılmışken iki yandaki nişler içine altta birer dikdörtgen şekilli, üstte birer sivri kemerli pencerenin yerleştiril­diği görülmektedir.