Madde Nedir -Modern Fizikte- Hakkında Bilgi

Madde, görü­nen âlemde enerjiyle birlikte bütün ob­jektif olayların temelini oluşturan, ken­disine ölçülebilir fizikî özellikler izafe edi­lebilen nesnedir. Maddenin makroskopik zatî özellikleri “gravitasyon” ve “eylem­sizliktir. Gravitasyon, maddî nesnelerin biribirini çekme özelliği, eylemsizlik ise maddenin sükûnet şartlarının veya ha­reketinin değişmesine karşı gösterdiği dirençtir. Bir cismin kütlesi onun eylem­sizliğinin ölçüsüdür. Özel rölativite teori­sinin tahkik edilmiş sonuçlarına göre küt­le ile enerji arasında eşdeğerlilik vardır; maddeyi enerjiye, enerjiyi maddeye dö­nüştürmek mümkündür. Makroskopik ölçekte kütlenin enerjiye dönüşmesi nükleer reaktörlerde vuku bulmaktadır. 1 gram uranyum-235 atomunun fisyon yoluyla bir günde parçalanması sonucu açığa çıkan enerji 1 megavat olup bu 3 ton kömürün yanmasıyla çıkan enerjiye denktir. Enerjinin maddeleşmesi ise mik-roskopik ölçekte vuku bulmaktadır.

Maddenin mikroskopik özellikleri hak­kında ilk düşünenler eski Yunan’da Leu~ kippos ile Demokritos olmuştur. Bunlar maddenin sonsuza kadar bölünemeyen taneciklerden oluştuğunu ileri sürmüşler  ve bu taneciklere atom [eski Grekçe’de atomos “bölünmeyen] ismini vermişler­dir. Leukippos ve Demokritos, atomların bir araya toplanarak maddeyi nasıl mey­dana getirdiğinin akla yatkın bir açıkla­masını verebilmek için bazı atomların to­parlak ve bazılarının çengelli olması ge­rektiğini, çengelli atomların aralarındaki ilgi ve çekim sayesinde birbirine çengel-lenerek katı maddeyi oluşturduğunu sa­vunmuştur. Bu model, sıvıların oluşumu­nu da toparlak atomların bir araya gelip birbirinin üzerinden kaymasıyla açıklı­yordu.

Bugünkü anlayışa uygun element kav­ramı 1661 ‘de Robert Böyle tarafından ta­nımlanmış, kimyasal reaksiyonları açık­layıcı mahiyetteki atom ve molekül kav­ramları ise 1808’de Dalton ve 1811’de Avogadro tarafından geliştirilmiştir. Ato­mun yalnızca kimyacıların değil fizikçile­rin de ilgi odağı olması XIX. yüzyılın son­larına doğru gerçekleşmiştir.