Macriti Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü’l-Kâsım Mesleme Ahmed el-Farazî el-Mecrîtî (ö. 398/1007) Endülüslü matematikçi ve astronomi âlimi.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mecrît’te (Madrid) doğdu. Erken yaşlarda Kurtuba’ya (Cordoba) yerleşerek matematik âlimi Abdülgâfir b. Muhammed’den ders aldı. Büyük bir ihtimalle Halife III. Abdur-rahman’ın gözetiminde oluşturulan eski kültürlere âşinâ âlimler topluluğuyla irti­batı vardı ve sarayda astronom olarak gö­rev yapıyordu. Batlamyus’un el-Mecistî’si üzerinde çalıştı; Hârizmî’nin Zîc’ini inceleyerek bazı yerlerini değiştirdi. 369 (979) yılında astronomi gözlemlerinde bu­lundu. Resû’ilü İhvâni’s-Safâ’yı Endü­lüs’te tanıtan odur. Kurtuba’da vefat etti.

Yetiştirdiği öğrencilerin önde gelenleri Ebü’l-Kâsım İbnü’s-Saffâr, İbnü’s-Semh, İbnü’l-Hayyât, Zehrâvî, Ebû Müslim İbn Haldun ve Amr b. Abdurrahman el-Kirmânîdir.

Matematik ve astronomi konusunda Endülüs’ün en seçkin bilginlerinden olan ve Endülüs’ün Öklid’i (Euclides) diye anılan Mecrîtî bu düzeye, Doğu İslâm ülkelelerine yaptığı bir seyahat sırasında eline ge­çen eserler üzerindeki çalışmaları sonu­cunda ulaşmış, Endülüs’teki astronomi ve matematik ancak onun çalışmaları sayesinde müstakil birer ilim dalı haline gelmiştir. Mecrîtî Mağrib’in ilmî geleneğinde kendinden sonraki bil­ginleri ciddi biçimde etkileyen bir otorite olarak kabul edilmiştir; onun bu etkileyici otoritesi Batı için de geçerlidir.