Lütfi Fikri Bey -Dersim Mebusu- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ahmed Lutfi Efendi. İstanbul’da doğdu. Tam adı Ömer Lutfi Fikri olup devrin valilerinden Hüseyin Fikri Paşa’nm oğludur. Üç yıllık Mülkiye İdâdîsi’nden sonra iki yıllık yüksek kısmını ta­mamlayıp ağabeyi Mehmed Münci ile bir­likte Temmuz 1890’da Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. Ardından Paris Hu­kuk Fakültesi ve Ecole Libre des Sciences Polİtiques’in Section Diplomatique kıs­mında eğitimini sürdürdü, Nisan 1894′-te İstanbul’a döndü. Kısa bir süre sonra Mizancı Murad’la haberleştiği iddiasıyla tutuklanarak on altı ay hapis yattı. Nisan 1897 başlarında hapisten çıkınca kaçma­ması için gereken tedbirler alınarak bir memuriyetle taşraya gönderilmesine ka­rar verildi ve 21 Temmuz’da Hamîdâbâd (İsparta) sancağı tahrirat müdürlüğüne tayin edildi. 29 Nisan 1898’de Niğde san­cağı tahrirat müdürlüğüne nakledildiyse de Vali Galip Paşa ile anlaşamadığından bu görevden ayrılmak zorunda kaldı (9 Mayıs 1899). Avlonyalı Ferid Paşa’nın des­teğiyle son memuriyeti olan Tortum kay­makamlığına getirildi. Bu görevinde iki yılı tamamlamadan kaçarak Rusya’ya sı­ğındı (1901) ve oradan Avrupa’ya geçti. Daha sonra Mısır’a yerleşti, zaman za­man Avrupa ülkelerine seyahat etti. Bir ara yurda dönmek için hükümete başvur­du; ancak kendisini Avlonyalı Ferid Pa-şa’nm adamı kabul eden Dahiliye Nâzın Memduh Paşa bu isteği geri çevirdi.

Lutfi Fikri, İttihat ve Terakki Cemiyeti’-ne ilk girenlerden biri olduğunu söylerse de bu harekete katıldığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. II. Meşrutiyet’in ilânı üzerine Mısır’dan İstanbul’a geldi ve Dersim mebusu olarak ilk Meclis-i Meb’ûsan’a girdi. Kısa bir müddet sonra İttihat ve Terakkî’ye muhalefet et­meye başladı. Bu arada 1909’da Mülkiye Mektebi’nde ceza hukuku dersleri verdi. Mutedil Hürriyetperverân Fırkası’nın ku­rucuları arasında yer aldı ve bu hareke­tin gerçek önderi oldu. Birçok gazete çı­kardı. Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın da ku­rucularından biri ve partinin matbuattaki en gür sesiydi. 191 S’te gittiği Avrupa’dan Mütareke’den sonra döndü. Bir yandan avukatlık, bir yandan da Sabah gazete­sinde başmuharrirlik yaptı.