Lirik Yazı Nedir Ne Demektir Tanımı

Lirik yazılar, fikirden ziyade duyguya hitabeden ve estetik heyecan uyandıran yazılardır. Lirik bir yazıyı okurken duygularımız ayakta durur.

Lirik eserlerde bir içlilik, coşkunluk ve feryat vardır. Lirizm, nesirde de kendini göstermekle beraber, daha çok nazmın kucağında yaşar.