Lala Şahin Paşa Camii, Türbesi, Külliyesi, Hakkında Bilgi

47

Lala Şahin Paşa Külliyesi. Orhan Gazi döneminde Mustafakemalpaşa’da inşa edilen külliye.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kirmasti çayının yakının­da bir parkın içinde yer alan külliye cami, medrese ve türbeden meydana gelmek­tedir. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa’­nın Rebîülevvel 749 (Haziran 1348) tarihli vakfiyesinde belirtildiği üzere caminin karşısında bir de zaviye bulunuyordu. Lala Şahin Paşa’nın Kirmasti’de imaret dışında külliyeye gelir sağlayan hamam ve dük­kânlarla çayın üzerine ahşap bir köprü inşa ettirdiği çeşitli belgelerden öğrenil­mektedir. Lala Şahin Paşa bu eserleri, 740 (1339-40) yılı civarında İznik yakının­da Bizanslılar ile yapılan Yalakâbâd (Ya­lova) Muharebesi’nde ele geçirilen gani­metlerle inşa ettirmiştir. Bugün külliye­den sadece türbe sağlam durumdadır. Cami tamamen yok olmuş, şerefesiyle birlikte yıkılan minarenin alt kısmı ile medrese duvarlarının bazı parçalan da günümüze ulaşmıştır.

Minarenin kare planlı kaidesi kesme taşla tuğladan, pabuç ve gövdesi sadece tuğladan yapılmıştır. Minarede pabuç kıs­mının pahlanarak silindirik gövdeye bağ­landığı görülür. Gövdenin alt ve üst ke­narlarını ince birer bilezik sınırlar. Şerefe altının tuğladan stalaktitli olduğu bazı es­ki fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Kai­denin doğuya bakan cephesinde bulunan mermer üzerine ta’Iik hattıyla yazılmış dört satırlık manzum kitabe, 1238 yılı Receb ayı başında (Mart 1823) minarenin ye­nilendiğini göstermektedir. Ayverdi’ye göre bu tamirat minarenin kaide kısmı­nın üstündeki bölümle ilgilidir.

Caminin kuzeydoğusunda yer aldığı an­laşılan medresenin sadece kuzeydoğu ve kuzeybatıya bakan duvarlarının bir kısmı sağlam durumda iken Cumhuriyetin ilk yıllarında üzerine bir okul yapılmıştır. İri bloklar halindeki kesme taş ve tuğladan işçilikleri olan bu duvarlarda kuzeydoğudakinde dairevî şekilli iki sıra pencere yer almaktadır.