Kürz bin Cabir Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebû Abdirrahmân Kürz b. Câbir el-Fihrî (ö. 8/630) Sahâbî.

Hudeybiye Antlaşması’nda Hz. Peygamber’in yanında bulunduğu dikkate alınarak bu sırada müslüman olduğu söylenmiştir. Kureyş’in önde gelen isim­lerinden biri olup henüz İslâmiyet’i ka­bul etmediği dönemde Mekkeli bir çe­tenin başında Medine’nin güneyinde­ki kenar mahallelere saldırarak halkı kılıçtan geçirip mallarını yağmaladı, ay­rıca Cümmâ (veya Zülcedr) otlağındaki sürülerini alıp kaçtı. Olayı haber alan Resûlullah, Medine’de Zeyd b. Hârise’yi vekil bırakarak küçük bir müfreze ile onu yakalamak üzere yola çıktı. İlk Bedir veya Sefevân Gazvesi denilen bu olayda Bedir yakınlarındaki Sefevân vadisine kadar devam eden birkaç günlük takibe rağ­men Kürz ve adamlarına yetişilemeyerek geri dönüldü.[Rebîülevvel 2/Eylül 623]

Resûlullah, çobanı Yesâr’ı öldürerek zekât develerini çalan Becîle kabilesine mensup sekiz kişilik eşkıya grubunu ya­kalamak üzere gönderdiği yirmi kişilik müfrezenin başında Kürz b. Câbir’i gö­revlendirdi. Kürz, Cümmâ otlağına gide­rek eşkıyayı yakaladı ve Medine’ye getir­di (6/627).

Mekke’nin fethinde Hâlid b. Velîd’in kumandasındaki birlikte görev alan Kürz, arkadaşı Hubeyş b. Hâlid’le birlikte Hz. Peygamber’in çizdiği güzer­gâhı terkedip başka bir yoldan ilerlerken Handeme denilen yerde bir grup Kureyş savaşçısıyla girdikleri çatışmada Hubeyş şehid oldu. Kendisi de onun cesedi et­rafında mersiyeler okuyarak çarpışmaya devam etti ve şehid düştü.

TDV İslâm Ansiklopedisi