Ana Sayfa Sosyoloji Din Sosyolojisi Kültür Nedir ?

Kültür Nedir ?

0

Kültür
Genellikle, bilgi, inanç, san’at, ahlâk, hukuk, örf ve âdetler ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yetenekler şeklinde tanımlanan kültür, bir başka bakımdan da insanın ve insan topluluklarının hayat tarzını ve sosyal problemlere ürettikleri çözümleri ifade etmektedir. Şu halde kültürü meydana getiren insanlar ve toplumun kendisidir. Öyle ki, her toplumun kendine has bir kültürü vardır ve bu onu ötekilerden ayırır. Üstelik kültür, bir toplumda zaman içerisinde değişebilmektedir. Kültür, bir toplumda öğrenme yoluyle nesilden nesile aktarılır. Onun için kültüre “sosyal miras” da denir. İbn Hal- dûn, XIV yüzyılda kültürü ifade etmek üzere “ümran” terimini kullanmıştır. Bizde bir ara “hars” denmiştir. Bu anlamda ona “çkin” de denmektedir. Kültür hakkında çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bir tarife göre kültür, insanın ve insan topluluklarının tüm maddî ve manevî örüntüsüdür. Bu bakımdan da bazı düşünür ve sosyologlar kültürün maddî unsurları ile manevî unsurlarını birlirinden ayırıyorlar. Bu çerçevede kültür ile medeniyet arasında da bir ayırım yapılıyor. Ancak, bu bir kesinlik arz etmiyor. Çünkü farklı tanımlara göre birinin kültür dediğine öteki medeniyet diyor. Her hâlükârda toplum kültürü içerisinde din önemli bir unsur olarak yerini alıyor.