Kültür Haftası Dergisi Özellikleri, Şairleri, Hakkında Bilgi

Kültür Haftası. Sanat, fikir ve edebiyat dergisi.

Haftalık magazin dergisi Hafta’mn ye­rine çıkarılan derginin sahibi ve neşriyat müdürü Peyami Safa’nın ağabeyi İlhami Safa’dır. Ahmet Ağaoğlu çevresinde olu­şan ve Mustafa Sekip Hınç, Ahmet Ham­dı Başar, Hilmi Ziya Ülken, Namık İsmail gibi liberal eğilimli aydınların yer aldığı çevredeki seviyeli tartışmalar Peyami Safa’yı Kültür Haftası dergisini çıkarmaya götürür; dergiye ası! fikrî istikametini de Peyami Safa verir.

Dergi, 15 Ocak 1936’da çıkan ilk sayısın­dan itibaren devrin birçok önemli ismini bir araya getirmiş olması bakımından dik­kat çekicidir. Ahmet Hamdı Tanpınar, Fa­ruk Nafiz Çamlıbel ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleriyle yer aldıkları ilk sayıdaki diğer imzalar şunlardır: Mustafa Sekip Tunç, Ahmet Ağaoğlu, Suut Kemal Yet­kin, Mesut Cemil Tel, Peyami Safa, Elif Naci, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu.

İlk sayıda “Kültür Haftası” imzasını ta­şıyan yazıda kültür kavramı anlatıldıktan sonra Rönesans’tan itibaren manevî faa­liyetlerin kültür etrafında toplandığı, bu sebeple derginin isminin delâlet ettiği mânaya sadık kalarak sanat, ilim ve ede­biyatı bir kültür seciyesi, ahlakıyla birleş­tirmek, sağlamlaştırmak istediği ifade edilmektedir. Yerli fikirlerin serbest bir şekilde ortaya konacağı dergide bütün yazarlar birbirlerine “kültür planında umumi bir vahdetle bağlı olup dergi ede­biyattan ve sanattan, ilimden ve felsefe­den halis kültüre çıkan yolun üstündedir.”