Kral Faysal Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

22

Arap milliyetçilik hareketinin önde ge­len liderlerinden biri olan Faysal 1933’e kadar tahtta kaldı ve bu zaman zarfın­da İngilizler’in desteğiyle çeşitli çalışma­lar yaptı. 10 Ekim 1922’de milliyetçile­rin ısrarlı muhalefetine rağmen İngilte­re ile ittifak gibi görünen, gerçekte ise İrak’ta İngiliz manda yönetimini düzen­leyen yirmi yıllık bir antlaşma imzaladı. Antlaşma metninin yayımlanmasından sonra halk sert tepki gösterince süre dört yıla indirildi. Mart 1924’te topla­nan kurucu meclis ülkede parlamenter sisteme geçiş yönünde bazı düzenleme­ler yaptı. Sert eleştirilere rağmen İngil­tere ile yapılan antlaşma onaylandı ve kabul edilen organik yasa ile devlet sis­temi düzenlendi. Türkiye ile İrak arasın­daki sınır 5 Haziran 1926 tarihinde im­zalanan Ankara Antlaşmasfyla belirlendi. Aynı yıl Bağdat’ta toplanan parla­mentoyu kuran Kral Faysal ülkesini ba­ğımsızlığa götürecek faaliyetleri hızlan­dırdı. 30 Haziran 1930’da İngiltere ile im­zaladığı yeni bir antlaşma ile de Irak’ın bağımsızlığına kavuşmasını sağladı. 3 Ekim 1932’de ülkesinin Milletler Cemi-yeti’ne kabul edilmesini temin eden Fay­sal, İngiltere’ye giderken uğradığı İsviç­re’nin Bern şehrinde 8 Eylül 1933 tari­hinde kalp sektesinden öldü. Cenazesi Bağdat’a getirilerek burada defnedildi. Yerine oğlu Gazı Irak kralı oldu.

TDV İslâm Ansiklopedisi