Koyu Bir Diyalog Mü­rûr Tez­ke­re­si Yıllarından

Koyu Bir Diyalog

1820’li yıllardan II. Meşrutiyet’e kadar yürürlükte kalan Mü­rûr tez­ke­re­si sistemi yıllarından ilginç bir diyalog:

Mü­rûr tez­ke­re­si ib­raz eden ada­ma, me­mur sor­muş: -Adın ne? -Ka­ra Ha­san. -Ba­ba­nın adı? -Ka­ra Ve­li. -Ne­re­li­sin? -Ka­ra­kö­se­li­yim. -Ne­re­ye gi­di­yor­sun? -Ka­ra­man’a. -Ney­le gi­di­yor­sun? -Ka­ra va­pu­ru (tren) ile. -Ne­re­de otu­ru­yor­sun? -Ka­ra­güm­rük’te. Me­mur da­ya­na­ma­yıp ba­ğır­mış: -Zift mi ke­sil­din be he­rif!