Nedir ?

Kocakarı Soğukları/Berdul Acuz Nedir, Ne Zaman, Hikayesi, Ne Demektir, Anlamı

Berdü’l-acûz, Kış mevsiminin sonlarında görülen şiddetli soğuklar için kullanılan bir tabir.

Arapça’da “soğuk” anlamına gelen berd ile “yaşlı, ihtiyar kadın” anlamındaki acüz kelimelerinden meydana gelen bir ter­kip olup “yaşlı kadın soğuğu” demektir. Rûmî takvime göre genellikle 26 Şubat -4 Mart, milâdî takvime göre ise 11-17 Mart arasındaki günlerde görülen bu so­ğuklar, Türkiye’de halk arasında daha çok “kocakarı soğukları” adıyla anılır. Bir rivayete göre Âd kavmini helak eden rüz­gâr bu günlerde ortaya çıkmıştır. Arap folklorunda “eyyâmü’l-acüz” (yaşlı kadın günleri) denilen bu yedi günün adları şöy­ledir: Sın, sınnebr, vebr, el-âmir. el-mül-temir, el-mu’ailil, mutfi’l-cemr. Ancak bazı kaynaklar bu günlerin sayısını be­şe indirirken bazıları da sekize çıkarmış, ayrıca “eyyâmü’l-acûz” yerine “eyyâmü’l-acüz” ([kışın] son günleri] tabiri de kulla­nılmıştır.

Arap kaynaklarına göre kâhin olan yaş­lı bir Arap kadını kış mevsiminin sonla­rında ortaya çıkan bu soğukları önce­den haber verdiğinden ona nisbetle bu günler berdü’l-acûz diye adlandırılmış­tır. Bir başka rivayete göre ise sekiz oğlu olan yaşlı dul bir kadın oğullarından kendisini evlendirmelerini istemiş, onlar da, “Sekiz gece dışarıda kalmaya dayanabilirsen seni evlendiririz” demişler, ka­dın yedinci gece ölünce bu soğuklar ona nisbet edilmiştir. Vaktiyle bir kocakarı­nın yedi keçisinin her birinin bu günler­de soğuktan ölmesi de adlandırmanın bir başka efsanevî kaynağıdır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler