Koca Sinan Paşa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

100

Koca Sinan Paşa (ö. 1004/1596) Osmanlı sadrazamı.

Arnavut asıllı Ali adlı bir köylünün oğlu olup Luma’da Tbpojani’de. bir başka riva­yete göre ise Delvine’de dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ikinci sadâreti sırasında yetmiş yaşında olduğundan hareketle 1520 yılına doğru doğduğu ileri sürülür. Çağdaş kay­naklarda seksen doksan yaşlarına kadar yaşadığından bahsedilir. Koca” dışında Yemen ve Tunus fâ­tihi lakaplanyla da anılır. III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde beş kere sadâret­te bulunmuş, kendine has kişiliği, adam­ları, serveti ve vakıfları ile şöhret kazan­mıştır. Küçük yaşta devşirilerek kendisin­den önce saraya alınan ağabeyi Ayaş Paşa’nın yardımıyla Enderun’a girdi. Ağabe­yinin sayesinde kısa sürede yükselerek Kanunî Sultan Süleyman’ın çaşnigîr basısı oldu. Daha sonra Malatya sancak beyliğiyle saraydan çıktı; ardından Kastamonu, Gazze ve Nablus sancak beyliklerinde bulunduktan sonra Zilhicce 971’de (Temmuz 1564) Erzurum, Rebîülevvel 973’te (Ekim 1565)  Halep ve 24 Cemâziyelâhir 975’te (26 Aralık 1567) Mısır beylerbeyi oldu. Ya­vuz Sultan Selim’in kızının kızıyla evlendi­ği ve Emine Hatun isimli bir kızının doğ­duğu bir arzuhalden anlaşılmaktadır.

Mısır beylerbeyiliği sırasında karşı kar­şıya kaldığı en önemli mesele Yemen’de İmam Mutahhar’ın isyanıdır. İsyanı bas­tırmak üzere Şam Beylerbeyi Lala Mus­tafa Paşa vezâret pâyesiyle serdar olarak görevlendirilmiş, emrine verilen askerin önemli bir kısmı ile malî desteğin Mısır hazinesinden karşılanması kararlaştırıl­mıştı. Sinan Paşa, Yemen isyanının görü­şüldüğü Kahire’de toplanan bir divanda ağabeyi Ayaş Paşa’nın katlinden sorum­lu gördüğü Lala Mustafa Paşa ile anlaş­mazlığa düştü ve onu azlettirerek 21 Safer 976’da (15 Ağustos 1568) Yemen serdarlığının vezâret pâyesiyle kendisine ve­rilmesini sağladı. Mekke üzerinden Yemen’e varan paşa önce buradaki Kahire Kalesi’nİ aldı, gönderdiği kuvvetlerle Aden ve civarını, daha sonra San’a’yı ve ardından Kevkebân’ı ele geçirdi. İkiye ayrılmış olan Yemen beylerbeyiliği tekrar birleşti­rilip Behram Paşa’ya verildi. Bölgeyi Os­manlı idaresine yeniden bağlayarak “Ye­men fâtihi” unvanını alan Sinan Paşa, Mekke ve Medine’yi ziyaret edip 978’de (1571) hacı oldu, ardından Kahire’ye gö­revine döndü. Kısa bir süre sonra Kubbe vezirliğine yükseldi.