Nedir ?

Kısaca Osmanlı’da Hat Sanatı Nedir Sanatçıları,

Osmanlı’da Hat Sanatı

Osmanlıların kullandıkları alfabe Arab alfabesi idi ama bu alfabe ile büyük sanat eserleri meydana getirmek Türklere nasib olmuştur. Osmanlılar bilhassa Kur’ân-ı Kerîm yazmaya çok ehemmiyet vermişler, şaheser olarak kabul edilebilecek yazma Kur’ân-ı Kerîmler meydana getirmişlerdir. Bundan dolayı “Kur’ân Mekke’de nâzil oldu, Kahire’de okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü yakın zamana kadar söylenmiştir.

İlk büyük Osmanlı hattatı II. Bayezid’in hocası Şeyh Abdullah’tır. Ondan sonra geien Ahmed Şemseddin Karahisârî sülüs, nesib ve celî yazılarında üstad kabul edildi. 17. asrın en büyük hattatı 1698’de ölen Hafız Osman’dır. Hattat Padişah II. Mustafa bu üstadın talebelerindendir. Hafız Osman “Aklâm-ı sitte” denilen altı çeşit yazıda da üstad olarak kabul edilirdi. 20 Kur’ân-ı Kerîm yazdığı söylenir. Hafız Osman’dan sonra talik yazıda Yesarî, arkasından oğlu Yesarîzâde izzet Efendi üstad oldu. Tosyalı Mustafa İzzet Efendi, Kazasker Rakım Efendi de usta hattatlardandır.