Kinde Kabilesi Kimdir, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
45

Kinde (Benî Kinde) V-VI. yüzyıllarda Kuzey ve Orta Arabistan’da devlet kuran bedevi Arap kabilesi.

Kabilenin adı müsned metinlerde Kiddet olarak geçerse de yaygın şekli Kinde’dir ve nesebi Kehlân yoluyla Kahtân’a ka­dar uzanan Sevr b. üfeyr’in lakabından gelir. Kuzey ve Orta Arabistan’a hükmet­mesine, Adnânîler’in yaşadıkları Gamru-zîkinde adlı yere yerleşmesine ve bazı ar­keolojik kazılardan elde edilen bilgilere dayanarak Kinde’yi Adnânîler’den sayan görüşler de vardır. Me’rib Seddi’nin yıkıl­masından sonra Yemen’de kalan Kindeliler’in anavatanı olarak Hadramut’taki Kinde ve Yemen Şam ticaret yolu üzerin­deki Kinde Devleti’nin ilk başşehri Karye-tülfâv çevreleri gösterilir. Kindeliler III. yüzyıldan itibaren Kuzey ve Orta Arabis­tan’a, özellikle Necid bölgesine geçmişler, Mezopotamya, Filistin ve Suriye’yi içine alan geniş bir alana dağılmışlardır. Sürekli bir yerde oturmamasından dolayı Kahtânî ve Adnânî Araplan’nın bir karışımı kabul edilen Kinde’nin meşhur kollan arasında Amr b. Muâviye, Sekâsik. Tücîb, Vehb, Râiş, Beddâ ve Velîa sayılabilir.

Kinde Devleti, Necid’de Bekir b. Vâil’e üstünlük sağlayan Âkilü’l-mürâr lakaplı Hucr b. Amr tarafından Himyerîler’e tâbi olarak kuruldu (480). Kuruluş yıllarında çeşitli Arap kabilelerine karşı birçok çar­pışmaya katılan Kinde Devleti’nin eyyâmü’l-Arab’da önemli bir yeri vardır ve Hucr ile Suriye taraflarında hüküm süren Bizans’ın müttefiki Ziyâd b. Hebûle’nin kuvvetleri arasında meydana geten savaş Yevmü’l-beredân adıyla meşhurdur. Hucr’un ölümünden sonra Benî Âkilü’l-mürâr adı verilen ve Kindetü’l-mülûk şeklinde de anılan hane­danın başına önce oğiu Amr, ardından onun oğlu Haris geçti (490-528). Kinde Devleti VI. yüzyılın başında Himyeriler’den muhtariyet kazanarak gelişti ve Haris b. Amr, Bizans İmparatoru Anastasios ile 502’de bir antlaşma imzaladı. 525’te Be­kir ve fağlib kabilelerinin desteğiyle Hîre’yi hâkimiyeti altına alan Haris b. Amr’ın 528’de Hîre Kralı III. Münzir’e yenilmesi. Kinde ve müttefiklerinin oluşturduğu konfederasyonun dağılmasına yol açtı. Bu mağlûbiyetten sonra tahttan çekilen Ha­ris, oğullarından Hucr’u Esed, Gatafân ve Kinâne. Şürahbîl’i Bekir b. Vâil. Ma’dîkerib’i Kays-Aylân ve Seleme’yi ‘föğlib kabilelerine melik tayin ederek Kinde Devleti’ni dörde böldü. Yemen’in Habeşliler ta­rafından işgali de Kinde’nin çöküşünü hız­landıran sebeplerdendir. Önceleri Yemen hükümdarlarına bağlı olan ve muhteme­len yarımadadaki Bizans ve Sâsânî güç­lerini dengeleyen Kinde Devleti. V. yüzyı­lın sonu ve VI. yüzyılın başında muhtari­yet kazanarak gelişmesine rağmen ma­nevî kuvvet ve iç dayanışmadan mahru­miyeti sebebiyle sınırlarına kadar ulaştığı Bizans ve Sâsânîler’e karşı herhangi bir üstünlük elde edemedi.