Tarihi Şahsiyetler

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa -Sadrazam- Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (1813-1871) Osmanlı sadrazamı.

Kıbrıs’ın Baf kazasında doğdu. Babası Hazîne-i Hümâyun kethüdası Mehmed Emin Efendi’nin kardeşi Hüseyin Efendi’-dir. Amcası sayesinde İstanbul’a giderek Enderun’da Hazine Odası’na kabul edildi. Hassa 4. Alayı’nın 2. Taburu’nda yüzbaşı olarak askerliğe başladı ve Mâbeyn-i Hü­mâyun Karakolu’na verildi. 1833-1834 yıllarında Londra ve Paris’te eğitimine devam etti. Dönüşünde kolağası oldu. Hassa Ordusu’nun 5. Alayı’nın 2. Tabu­ru’nda binbaşı olarak görevlendirildi. Fa­kat öğrenimini tamamlamak ve Osmanlı talebelerine nezaret etmek için tekrar Paris’e gönderildi. Sultan Abdülmecid’in cülusunda (1839) İstanbul’a geldi. Mira­lay rütbesine yükselerek Tophane’ye, ora­dan da mirlivalıkla Tophane Meclisi üyeli­ğine getirildi (1839-1840). Başarılı hizmet­leriyle sultanın dikkatini çekince Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî’ye tayin edildi (1840). Bura­da iken bir süre redif askeri celbi için Si­nop, Kastamonu, Bolu ve Ankara’ya gitti. Ancak 1843 tensikatında mülkiye hizmet­lerinde kullanılmak üzere mirlivalık rüt­besi mîr-i ümerâlığa dönüştürülünce altı ay kadar açıkta kaldı. Aralık 1844tarihin­de tekrar fiilî göreve çağrılarak Akkâ Ka­lesi kumandanlığına ve bir yıl sonra Ku­düs mutasarrıflığına gönderildi. 1846’da mîr-i mîrânlık rütbesine yükseltildi. Fa­kat 1847’de azledilip altı aylık bir bekleme süresinin ardından rütbesiyle bağdaşma­yan bir görev olan Tırnova kaymakamlığı­na tayin edilince istifa etti.

Tophane Müşiri Ahmed Fethi Paşa’nın himmetiyle oldukça önemli bir görev olan Belgrad muhafızlığına tayin edildiy­se de bir ay gibi kısa bir süre sonunda bu görevinden alındı (1848). İki ay bekle­dikten sonra Tırhala mutasarrıflığına tayini çıktı. Ancak göreve başlamadan yine Ahmed Fethi Paşa’nın yardimiyla-vezir rütbesiyle taltif edilerek Londra sefaretine gönderildi. Londra’da bu­lunduğu sırada Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya geldiği Macar mültecileri sorunu­nun çözümünde Önemli rol üstlendi. Bu sırada Halep’te çıkan isyanın Mehmed Emin Paşa gibi tecrübeli bir asker tara­fından bastınlabileceği düşünüldüğün­den merkeze çağrıldı ve Halep valiliğine gönderildi (1850). Burada isyanı bastırdı ve asayişi sağladı. Onu çekemeyenler tara­fından Girit valiliğine tayin gerekçesiyle İstanbul’a davet edilince istifa etti. Ertesi yıl Şam civarında çıkan karışıklıkları ber­taraf etmek için kendisine ihtiyaç duyul­ması üzerine tekrar aslî görevine çağrıl­dı ve Arabistan ordusu müşirliğine tayin edildi (1851). Böylece ordunun en üst rüt­besine ulaşmış oldu. Ancak bütün iyi niye­tine ve gayretlerine rağmen karışıklıkları önleyemeyince görevinden alındı (1853) ve birkaç ay bekledikten sonra Edirne va­liliğine gönderildi. 1854 yılı başlarında ce­haleti ve tedbirsizliği yüzünden Osmanlı donanmasının Sinop’ta Ruslar tarafından yakılmasına sebep olan Mahmud Paşa’nın yerine kaptan-ı deryalığa getirildi; dört ay bu görevde kaldı.