Kemal Altan Kimdir, Hayatı, Eserleri

0
47

Kemal Altan, (ö. 1948) Türk mimari eserleri üzerinde restorasyon çalışmaları yapan yüksek mimar ve araştırmacı.

Sanâyi-i Nefise Mektebi’nin bugün Mi­mar Sinan Üniversitesi 1914 yılı mezunlarındandır. Hayatının ilk yılları hakkında bilgi edinilememiştir. I. Dünya Savaşı’na yedek subay olarak katildi; savaştan sonra. Batı Anadolu’nun istilâ ve yangın felâketine uğramış şehirlerinde mimar olarak çalışmaya başladı. Bu yıllarda Ma­nisa Hükümet Konağı ile Numune Hastahanesi’ni, Salihli Âbidesi’ni ve İsparta özel İdare Binası’nı yaptı. 1927’de Edir­ne Maarif Eminligi mimarlığına tayin edi­lince burada eski Türk mimarlık eserle­ri üzerinde çalışma fırsatı buldu. Sonraları, merkezi yine Edirne’de olan ve Ge­neral Kâzım Dirik tarafından idare edi­len Trakya Umumi Müfettişliği’nin mi­marlığına getirildi. Bu yıllarda çeşitli der­gilerde, bilhassa önce Mimar adıyla çı­kan Arkitekt’te ve bazı günlük gaze­telerde Trakya ve Rumeli’deki Türk mi­marlık eserlerine dair pek çok makale yayımladı. Bir taraftan da Trakya’daki çeşitli Türk eserleriyle hâtıralannın kur­tarılmasına çalıştı.

Kemal Altan’ın altı yıl kadar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde mi­mar olarak çalıştığı bilinmektedir. Ölü­mü üzerine yayımlanan yazılardan anla­şıldığına göre, 1947’de Trakya Umumi Müfettişliği’nin lağvı üzerine Konya’da imar müdürlüğüne tayin edilmiş, fakat kısa bir süre sonra İstanbul’da vefat et­miştir. Kabri Beşiktaş’ta Yahya Efendi Kabristanı’ndadır.

Kitap halinde yayımlanmış herhangi bir eseri olmamakla beraber 1935-1948 yılları arasında basılmış pek çok maka­lesi vardır. Bu makalelerin büyük bir kıs­mı Akşam gazetesinde çıkmış ve bun­ların bir bibliyografyası yapılmadığından gazete koleksiyonunda unutulmuştur. Kemal Altan bütün yazılarında, Türk mi­marlık eserlerine büyük bir sevgi ve he­yecanla bağlı bir araştırıcı olarak kendi­sini göstermektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi