Jeodezik Kubbe Nedir

Jeodezik Kubbe Kiiçiik boyutlu öğelerin bir küre ya da küre parçası yüzeyinde üçgenlerden oluşan bir ağ yapacak biçimde birleştirilmesinden elde edilen uzaysal taşıyıcıya jeodezik kubbe...

Gülük/Külük Camii, Külliyesi -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Hakkında Bilgi

Gülük/Külük Camii ve Külliyesi. Kayseri'de ilk kuruluşu Dânişmendli dönemine ait külliye. Kayseri'de kendi adıyla anılan mahalle­de bulunan külliyede cami. medrese, ha­mam ve çeşme yer almaktadır....

Beşiktaş Mevlevihanesi Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Beşiktaş Mevlevîhânesi, İstanbul Beşiktaş'ta kurulan ve Çırağan Sahilsarayı'nm büyütülmesi sebebiyle sonradan yıktırılan Mevlevi tekkesi. İstanbul'daki Mevlevi âsitânelerinden olan tekke, Veziriazam Damad Ohrili Hü­seyin Paşa tarafından...

Hakim Camii -Kahire- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hakim Camii. Kahire'de Fatımî dönemine ait cami. Yapımı Halife Azîz-Billâh tarafından Ramazan 380'de (990) başlatılan cami ertesi yıl ibadete açılmış, fakat tamam­lanması Hâkim-Biemrillâh döneminde gerçekleşmiştir....

Sahaflar Çarşısı Beyazıt, Tarihi, Nerededir, Adresi ve Kolay Ulaşım

Bugün halen İstanbul ili Fatih ilçesinde, Bayezid Câmii ile Kapalıçarşı arasında bulunan, eskiden genellikle eski harfli yazma ve matbu kitap alım-satımının yapıldığı çarşının adı.

Halkulvadi Nerede, Tarihçesi, Hakkında Bilgi

Haikulvâdî. Tunus'ta Akdeniz kıyısında tarihî öneme sahip bîr kasaba.

Fener Semti Tarihi/Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fener. İstanbul'da Halic'in güney sahilinde tarihî bir semt. Günümüzde Fatih ilçesi sınırları için­de yer almakta olup Abdi Subaşı, Tahta Minare, Tevkiî Cafer mahallelerini kap­samaktadır. Kuzeyinde...

Manisa Mimari, Tarihi Eserleri -Kütüphaneleri- Hakkında Bilgi

Şehrin müstakil kütüp­hanelerinden Çaşnigîr Camii yanındaki, Karaosmanoğlu Hacı Eyüb Ağa tarafın­dan inşa edilen Çaşnigîr Kütüphanesi 1247 (1831 -32) tarihlidir. Önünde üç bi­rimli...

Firuz Bey Camii ve Medresesi -Milas- Mimari, Planı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fîruz Bey Camii ve Medresesi. Milas'ta Menteşeoğullan dönemine ait cami ve medrese. Milas'ın Burgaz mahallesinde, Hisar-başı ve Yeldeğirmeni mevkilerini birleş­tiren yol üzerinde yer alan yapıların,...

Dolmabahçe Sarayı (Tarihi Eserler)

dolmabahcemaingate.png" border="0 Dolmabahçe Sarayı, Karaköy'den Sarıyer'e uzanan sahil şeridinin Kabataş ile Beşiktaş arasında kalan bölümünde, Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar'ın...

İznik Tarihi, Nüfusu, -Osmanlı Dönemi- Hakkında Bilgi

Kutalmışoğlu Süley­man Şah'ın İznik'i alıp merkez yapması, daha sonra Bizans'ın eline geçen şehrin Anadolu'daki Türkmenler tarafından ye­niden fethinin kutsal bir misyon olarak kabul edilmesine...

Efdalzade Sebili Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Efdalzâde Sebili. İstanbul'un XV. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen en eski sebili. Fatih'te Cedîd Nişancı Mehmed Paşa Camii yakınında Keskin Dede Mescidi'ne bitişik bir su...

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi -Merzifon-

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi. Merzifon'da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın üçüncü vezir olduğu yıllarda yaptırdığı külliye ...

Varda Köprüsü (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı (Kıralan) köyü'nde bulunan, yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılan Hacıkırı Demiryolu Köprüsü'ne aynı zamanda çeşitli hikâyelerle özdeşleştirilerek Vardo...

Fatma Sultan Camii Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fatma Sultan Camii. İstanbul Babıâli'de XVIII. yüzyılda yaptırılan cami. İstanbul'da Eminönü semtinde şimdi­ki Vilâyet (eski Babıâli) binasının karşı­sında inşa edilen Fatma Sultan Camii'nden bugüne hiçbir...

Direklerarası Nerede, Neresi, Nedir, Neredeydi, Hakkında Bilgi

DİREKLERARASI İstanbul Şehzadebaşı'nın günümüzde Vezneciler Caddesi'nin başı ile Şehzadebaşı Camisi arasında kalan, 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk çeyreğinde eğlence merkezi olan bölümü. Kıraathanelerde...

Büyük Han Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Büyük Han, Kıbrıs'ta XVI. yüzyıl sonlarında yapılan han. Lefkoşe şehrinde bulunan Büyük Han adadaki Türk mimari eserlerinin en baş­ta gelenlerindendir. Kıbrıs fethinin arka­sından buraya tayin...

Ali Pa­şa Camii (Babaeski), Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ali Pa­şa Camii, Babaeski'de XVI. yüzyıla ait cami. Üzerinde İnşa kitabesi olmamakla be­raber 1561-1565 yılları arasında vezîri-âzamlık yapan Semiz Ali Paşa tarafın­dan hassa mimarı Koca...

Laleli Kütüphanesi Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Lâleli Kütüphanesi. Sultan III. Mustafa'nın İstanbul'un Lâleli semtindeki külliye içinde bulunan medresesinde kurduğu kütüphane. 27 Muharrem 1174'te (8 Eylül 1760) in­şasına başlanan cami, medrese, imaret...

Hüdavendigar Camii – Lapseki, Umurbey- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hüdavendigar Camii. I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı. XIV. yüzyılın ikinci yarısında henüz sı­nırları fazla genişlemiş olmayan Osmanlı Beyliği'nin...

Yapımcılık – Konstrüktivizm Akımı Nedir, Sanatçıları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Yapımcılık, I.Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’ de geliştirilerek öteki ülkelere de yayılan sanat akımıdır. Yapımcılık iki SSCB’li heykelci olan Naum Gaho ve Antoine Pevsner kardeşlerin...

Kutub Minar -Delhi- Tarihçesi, Mimari, Hakkında Bilgi

Kutub Minâr. Hindistan'ın Delhi şehrinde bulunan Kuvvetii'I-İslâm Camii'nin aynı zamanda zafer âbidesi olarak yapılan minaresi. Başlangıçta özel bir adı yokken sonra­ları 1235'te yakınına gömülen Çiştî...

Mardin Mimari, Tarihi, Eserleri -Medreseleri- Hakkında Bilgi

Artuklu devrinde Mardin'­de önemli medreseler yapılmıştır. Anadolu'nun ilk açık avlulu, revaklı, iki katlı, iki eyvanlı medresesi olan Hatuniye (Sitti Radviyye / Radaviyye)...

Cafer Paşa Tekkesi Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Cafer Paşa Tekkesi, İstanbul Eyüp'te XVI. yüzyıla ait tekke. Kalenderhâne caddesi üzerinde yer alan ve Kırîmî Tekkesi adıyla da tanınan tekke, Vezir Cafer Paşa (ö....

Bülbüldağı/Meryem Ana Evi Nerede, Tarihçesi, Hakkında Bilgi,

Bülbüldağı, Batı Anadolu'da İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinin güneybatısında, üzerinde Hz. Meryem'e nisbet edilen bir evin bulunduğu tepe. Selçuk ilçesine 12 km. uzaklıkta bulu­nan Bülbüldagı'nın arkeoloji...

En Çok Okunanlar