Medeniyetler Tarihi

Abbasilerde Mimari, Sivil, Cami Mimarisi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Bağdat. Abbasî halifeliğinin yükseliş devrinde Mezopotamya'da muhteşem şehirler kurulmuştur. İkinci halife Mansûr'un planını bizzat çizerek kurdurdu­ğu Bağdat şehrinden bugüne, geçmişi­nin parlak devrini hatırlatan hiçbir şey kalmamıştır. Moğol istilâsı sırasında şehrin tamamen harap olması, sonra...

Çağatay Devleti Kuruluşu, Kısa Tarihi, Hakkında Bilgi

Çağatay Devleti Çağatay, sağlığında kendi yerine geçecek kişi olarak oğlu Mö’tügen’i seçmişti. Ancak onun Bamiyan kuşatmasında ölmesi, öbür oğlunun da 13 yaşında ölümü nedeniyle bu kişi Mö’tügen’in oğlu Kara Hulagu oldu. Ölümünde, Çağatay ulusunun başına...

Abbasilerde Sosyal, Ekonomik Hayat Özellikleri, Hakkında Bilgi

Abbâsîler'de İslâm toplumu genel olarak havas ve avam denilen iki taba­kadan oluşuyordu. Halifenin yakınları, vezirler, emîrler, kadılar, âlim ve edip­lerle kâtipler birinci tabakaya mensup­tu. Esnaf ve sanatkârlar, çiftçiler, askerler, köleler ve diğer gruplar da...

Abbasilerde Dil ve Edebiyat Özellikleri, Hakkında Bilgi

Abbasîler devri, Arap dili ve edebiyatı alanlarındaki çalışmalar bakımından çok verimli geçmiştir. Önceleri Kur'ân-ı Kerîm ve hadisin inceliklerini anlamak gayesiyle başlayan filolojik ve edebî araştırmalar, zamanla müstakil birer ilim dalı halini almış, çeşitli dilciler...

Abbasilerde İdari, Siyasi Teşkilat, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Emeviler devrindeki gelişmelerin ar­dından Abbasîler devrinde halife mut­lak bir hükümdar, halifelik de verasete dayalı bir hükümdarlık şeklinde devam etti. Veliahtlık müessesesi de pratikte halifeliği Abbasî ailesinin elinde tutabil­mek gayesiyle muhafaza edildi. Halife­nin kudret ve...

İnka imparatorluğu ve Uygarlığı Hakkında Ansiklopedik Bilgi

İnka imparatorluğu ve Uygarlığı Irıkalar 12.yy’da Peru’nun güneyinde, Cuzco vadisinde yerleşmiş bir kızılderili topluluğudur. Cuzco bölgesinden çevreye yayılmaya 15.yy başlarında sekizinci imparatorları Yirukaça döneminde başladılar. Huayna’nm büyükbabası imparator Paçakuti ve babası Topa dönemlerinde yapılan birçok...

Enderun Nedir, Ne Demek, Ne Zaman Kuruldu, Tarihi, Hakkında Bilgi

Enderun. Osmanlılar'da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu. Osmanlı Devleti nde XV. yüzyıl orta­larından itibaren medrese dışında en önemli resmî eğitim kurumu niteliği ta­şır. Daha ziyade mülkî ve askerî idareci­lerin...

Roma Hukuku Nedir, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Târihte Roma şehri ve buna bağlı ülkelerde ilkçağlardan ortaçağın başlangıcı kabul edilen Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına (M.S. 476), ayrıca Bizans’ta da 1453’e kadar uygulanan hukuk sistemi.

Helenizm Dönemi ve Helen Kültürü

İskender’in Anadolu ve Asya’nın büyük bir bölümünü, bütün doğu Akdeniz yörelerini ele geçirişinden sonra düşünce alanında üç önemli olay görülür. Birincisi, kendi içine kapalı bir dizge niteliği taşıyan Anadolu-Yunan felsefesi, bu imparatorluğun egemen olduğu...

Güneş Saati Nedir, Tarihi, Kim Buldu, İcat Etti, Kullanımı, Hakkında Bilgi

Güneş Saati. Bir kadran ile bunun üzerine dikili bir milden oluşan ve gölge hareketi sayesinde vakti tayine yarayan basit bir alet. Mekanik saatlerin henüz bulunmadı­ğı veya yaygınlık kazanmadığı devirler­de günün vakitlerini belirlemekte kulla­nılan güneş saati,...

Çivi Yazısı Nedir, Tarihi, Özellikleri, Ne Zaman Bulundu, Hakkında Bilgi

Çivi Yazısı Çivi yazısı bilinen en eski yazı türüdür. Mezopotamya’da yaşamış olan Sümerler tarafından bulunmuştur. Buradaki Uruk kazılarında ele geçen ilk çivi yazısı belgeleri IO 4.binyılın ortalarına tariblenmektedir. Yazıyı oluşturan işaretlerin çiviye benzer biçimlerinden ötürü,...

Abbasilerde Adli Teşkilat, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Adliye teşkilâtı mahkeme, mezâlim mahkemeleri ve hisbe teşkilâtından müteşekkildi. Abbasî halifeleri kazaî yetkilerini fakihler arasından seçilen kadılar vasıtasıyla icra ederlerdi. Baş­langıçta eyaletlerdeki kadılar vali tarafından tayin ediliyordu. Ancak daha sonra halifeler merkezde veya eyalet­lerde...

Nizamı Cedid Nedir Nizamı Cedit Ordusu, Yenilikleri

Osmanlı Devletinde 18. yüzyıl sonunda, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere çare bulmak için yapilan girişimlerin tamamı. Osmanlılar'da bu tâbir genellikle iki manâda kullanılır:

İustinianos Yasaları

İustinianos 530’da Roma hukuk bilginlerinin klasikleşmiş yapıtlarının gözden geçirilmesini yararsız malzemenin atılmasını ve yapıtlar arasındaki çelişkilere son verilmesini istedi. 2000’e yakın kitap üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda, 533’te, hukukun temel konularını kapsayan 50 bölümlük digestum...

I. Abbas (İran şahı) Döneminde Güzel Sanatlar ve Bilim

I.    Abbas dönemi, İran'da sanat ve bilimin en parlak dönemidir. En güzel örnekleri Timurlu-lar zamanında Behzad’m elinden çıkarak kusursuzluğa ulaşan minyatürcülük, bu dönemde daha da gelişti. Ancak, Kazvinli ve Isfa-hanlı ressamlar, Timurlu geleneğinde, güzel...

İpek Yolu Nedir, Tarihi, Nerede Başlar Biter, Tarihi, Hakkında Bilgi

İlkçağ ve Ortaçağ'da Çin ile Ortadoğu ve Batı ülkeleri arasında kullanılan ana ticaret yolu. Yola bu ad, Alman coğrafyacısı Ferdinand von Richthofen tarafından Çin'le Ortadoğu arasında yapılan ticaretin ana metaını ipek teşkil ettiği için verilmiştir....

Medeniyet Nedir -Modern Tartışmalar- Hakkında Bilgi

Günümüzde me­deniyet terimi esas itibariyle üç ayrı an­lamda kullanılmaktadır, a) Gündelik dil­deki "medenî insan" deyiminde olduğu gibi başkalarına karşı görgülü davranma konusunda insana kendini kontrol etme yeteneği veren kural ve değerler bütü­nüdür, b) Gelişmiş...

Sahn-ı Seman Medreseleri -Semaniye- Kuruluş, Mimari, Müfredat

Sahn-ı Semân Medreseleri. Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'da kendi adıyla anılan camimin Karadeniz ve Akdeniz cihetlerinde inşa edilmiş bulunan sekiz medresenin adı. Bunun yerine "Semâniye Medreseleri" veyâ "Sekizli Medreseler" de denilirdi.

İstimalet Politikası -Osmanlıda- Nedir, Hakkında Bilgi

İstimâlet. Osmanlıların uyguladığı meylettirici ve uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan tabir. Sözlük anlamı "meylettirme, cezbetme, gönül alma" olan istimâlet, Osman­lı kroniklerinde "halkı ve özellikle gayri müslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma, raiyyetperverlik" mânasında kullanılmıştır....

Roma’da imparatorluğa Geçiş, ve Augustus

Isa Öncesi’nden Isa Sonrası’na geçiş, Roma Devleti için önemli bir değişim döneminin başlangıcıdır. Caesar’a'' değin karmaşık bürokratik yapısı ve tutarsız siyasi sistemi ile Roma yalnız güçlü bir ordusu olan ve yaygın fetihlere girişen bir...

Medeniyet Nedir -İslam Filozoflarına Göre- Hakkında Bilgi

Arapça'da "şehir" anlamına gelen ve müdûn köküne dayanan medîne ismin­den Osmanlı Türkçesi'nde türetilen medeniyyet kelimesinin, kök itibariyle "yönetmek" (es-siyâse) ve "mâlik olmak" an­lamları da bulunan deyn (dîn) masdanyla ilişkili olduğu da ileri sürülmüştür. Mede­nî...

Abbasilerde Askeri Teşkilat, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İdarî, malî ve kazaî işleri Dîvânü'1-ceyş tarafından yürütülen Abbasî ordusunun esasını, murtazıka (ücretli) denilen ni­zamî ve daimî statüdeki muvazzaf as­kerler teşkil etmekteydi. Bunlar yaptık­ları askerî hizmet karşılığında devlet bütçesinden maaş alırlar ve her türlü...

Osmanlı Haritacılığı, Haritacıları, Osmanlı Döneminde Haritacılık

Osmanlılar'daki hari­tacılık terminolojisi İslâm literatüründen gelen levh, tersîm. tasvîr, suret, resm, resm-i harîta, levhu'r-resm gibi tabirle­re, Batı'dan doğrudan alınan harta, hartı, karti, karta, papamonta (İtalyanca map-pa mundi = dünya haritası) gibi yenileri­nin eklenmesiyle teşekkül...

Ortaçağ’da İslam Ülkelerinde Köleler

Ortaçağ’da İslam Ülkelerinde Köleler Müslümanlar 7.yy ortalarından başlayarak birçok eski uygarlık merkezini ele geçirerek zenginleştiler. Yeni bir dinin atılımı bir süre sonra durakladı ve zenginleşen Araplar kendileri için güç ve zahmetli olan işleri başkalarına gördürmek...

En Çok Okunanlar