İslam Tarihi

Hüma Hatun Kimdir

Yazar:Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kategoriler:187.Sayı, Tarih “Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları’ndan Taceddin İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun’u Fatih’in annesi...

İdrisiler Devleti Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İdrîsîler. 789-985 yıllan arasında Fas'ta hüküm süren ilk İslâm hanedanı. Hanedanın kurucusu, Hz. Ali'nin oğlu Hasan'ın neslinden olup soyu Fas şerifle­rinin bir kolunu meydana getiren İdrîs b. Abdullah Fah Savaşı1 nın (169/786) ardından Mağrib'in merkezi...

Beni Kaynuka Kabilesi-Yahudileri, Kimlerdir, Olayı, Muharebesi, Hakkında Bilgi

Benî Kaynukâ. Hz. Muhammed'in Medine'den sürdüğü yahudi kabilesi. İslâm'ın doğuşunda Medine'de yaşayan üç yahudi kabilesinden biridir diğer ikisi Benî Nadîr ve Benî Kurayza. Medine'nin güneybatısındaki Vâdîbuthân'da oturan Benî Kaynukâ'lılar yazıda İbranî harfleri­ni kullanıyor, çocuklarına Kitâb-ı...

Karede Seriyyesi Tarihi, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Karede Seriyyesi. Hz. Peygamber'in, Necid-Irak üzerinden Suriye'ye gitmeye çalışan bir Kureyş kervanına karşı çıkardığı seriye (3/624). Kureyşli müşrikler Bedir Gazvesi'nde uğradıkları yenilginin intikamını almak için savaş hazırlıkları yaptıkları sırada Me­dine'ye âni bir baskın düzenlediler ...

İtil Bulgarları İslamiyeti Nasıl Tanımıştır Tarihi, Hakkında Bilgi

Eski Türk inançlarını devam ettiren İdil Bulgarları, Hârizm ve İran'dan ticaret yapmak için ülkeye gelen müslüman tüc­carların faaliyetleri sonucu müslüman ol­maya başladılar. Ülkedeki müslümanlann sayısı giderek arttı. Gerek ülkeye gelen tüccarlar...

Batn-ı İdam Seriyyesi Nedir, Amacı, Hakkında Bilgi

Hz. Peygamber'in Mekke'nin fethi için hazırlıklar yaptığı sırada asıl hedefini gizlemek maksadıyla çıkardığı serîyye. Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Ant­laşması" n dan sonra müslümanların müt­tefiki olan Huzâa kabilesine baskın ya­parak antlaşmayı bozmaları üzerine Hz. Peygamber Mekke'ye bir...

Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi, Kısa Osmanlı Tarihi

Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in 1299 yılında kurduğu, altı yüz seneden fazla varlığını sürdüren ve ismini kurucusunun adından alan Türk İslâm İmparatorluğu.

İçkinin Yasaklanması, Kuran’da Ayetleri, Merhaleleri, Hakkında Bilgi

Hicretten önce Müslümanlar arasında içki içmek ve kumar oynamak serbest idi. O devirde en meşhur içki, üzümden ve hurmadan yapılan şarap idi. Mekke’de nazil olan Nahl Sûresi’nin 67. âyetinde, içki hakkında: “Size hurma ağaçlarının...

Senusilik Hareketi Nedir, Kurucusu, Tarihi, Hakkında Bilgi

Senûsîlik Hareketi Aynı zamanda bir tarikat olan ve Libya ile Büyük Sahra'da Avrupa sömürgeciliğine karşı et­kili mücadele veren Senüsiyye hareketi, Muhammed b. Ali es-Senûsî (ö 1859) tarafından başlatıldı. Muhammed b. Ali es-Senûsî Mekke'de, Abdullah...

Necran Hristyanları, Necran Heyeti, Necranlılar Kimdir

Necran bölgesinde oturanlar demektir. Necran, Yemen'in kuzeyinde, Mekke'ye yedi konak mesafede bulunan büyük bir şehir ve bölge adıdır. İslâmiyet geldiğinde bu bölge halkı Ehl-i Kitap ve hıristiyandı, başlarında bulanan Yemen meliklerinden yahudi Ebû Nüvas,...

Zulüm Nedir? Kur’ân’a Göre Tanımı, Çeşitleri (İslam Kavramları)

Zulüm mefhumu Kur'an-ı Kerim'de çok geniş yer tutan bir kavramdır. Bu kavram iman ve amel bakımından geniş manalar ihtiva eder. Tespitimizde yanılmamışsak, zu­lüm ve müştakları Kur'an'da 280'den fazla geçmektedir. Bu sayıya zulüm manasında kullanılan...

Hendek Savaşı Nedir Kısaca, Özeti, Hakkında Kısa Bilgi

Hendek Savaşı, Müslümanlarla Müşrikler arasında 1 Mart 627 - 24 Mart 627 tarihlerinde gerçekleşen savaş. Mekkeli Müşrikler Uhud Savaşı’nda kesin bir zafer kazanamamışlardı. Ayrıca Uhud’dan sonra Müslümanlar, Medine’nin doğusuna ve kuzeyine bazı seferler yaparak...

Şafii Mezhebi Nedir, Usülü, Kaynakları (İslam Mezhepleri)

İmam Şafiî (ö. 204/819)'ye nispet edilen fıkıh ekolü. Şafiî'nin künyesi, Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs elKureşî el-Hâşimî el-Muttalibî b. Abbas b. Osman b. Şâfi' olup H. 150'de Gazze'de doğmuştur. Hz. Peygamber'in dördüncü batından dedesi Abdu...

Hayreddin Paşa’nın II.Abdülhamid’e Sunduğu Reform Önerileri

Hukuk devletinin korunması, yönetim işlerinin günün koşullarına göre yürütülmesi için düşünülen önlemler aşağıdadır: 1.    Nazırlar (Bakanlar) halk arasında adaletin yaygınlaştırılmasında birer odaktırlar. Bu nedenle başarılarının beğenilmesi padişaha; icraatlarının sorumluluğu doğrudan kendilerine ait olmalıdır. Nazırların görev...

Garanik Olayı/Hadisesi Nedir, Tarihi, Hakkında Bilgi

Garanik. Mekkeli müşriklerce put anlamında kullanılan ve bazı rivayetlere göre şeytanın Kur'an âyetleri arasında göstermeye çalıştığı metinde geçen bir kelime. Sözlükte "beyaz su kuşu, kuğu, tur­na: beyaz tenli genç ve güzel kız" an­lamlarına gelen gurnûk...

Abbasilerde İslami İlimler (Fıkıh) Hakkında Bilgi

Abbasiler Döneminde Fıkıh   Abbasîler zamanında özellikle ilk iki yüzyıl, fıkhın tedvin edildiği ve mezheplerin teşekkül ettiği bir dönem­dir. Dört Halife ve Emevîler döneminde daha çok çevre ve üstat ayrılığı ile fıkıh hükümlerinin ortaya konulmasında...

Hicri ve Kameri Yılları Miladi Yıla, Miladi Yılı Hicri-Kameri Yıla Çevirme Formülü

Hicrî veya kamerî yılı, milâdî yıla çevirmek için şöyle bir formül kullanılmaktadır: Hicrî yıl sayısını 33'e bölüp çıkan sayıya 622 eklenir ve milâdî yıl bulunur. Milâdi yıl = (hicrî yıl x 32/33) + 622...

İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Hakkında Bilgi

İnebahtı Savaşı. Osmanlı donanması ile müttefik Haçlı donanmaları arasında meydana gelen deniz savaşı (17 Cemaziyelevvel 979 / 7 Ekim 1571). Sıngın Donanma Savaşı olarak da bilinir. Osmanlı deniz tarihinde yenilgiyle sonuç­lanan ve donanma kaybedilen ilk...

II. Kosova Savaşı 1448 Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Hakkında Bilgi

Türkler'in Balkanlar'da hâkimiyetini sağlayan, ilki 791 (1389), diğeri 852'de (1448) yapılan iki savaş. Çirmen savaşıyla (1371) Balkanlar'a doğru ilerlemeye başlayan Osmanlılar'ın bu kesimde XX. yüzyılın başlarına kadar sürecek olan hâkimiyetlerinin iki önemli dönüm noktasını oluşturan...

Huneyn Savaşı Hakkında Bilgi, Nedeni, Sonuçları

Huneyn Gazvesi. Hz. Peygamber ile Hevâzinliler arasında yapılan savaş (8/630). Hevâzin Gazvesi de denir; Kur'ân-ı Ke-rîm'de adına yer verilen iki gazveden bi­ridir (diğeri Bedir). Adını meydana geldiği mahalden alır; ancak burası tam ve doğ­ru biçimde...

Büyük Selçuklular Devleti Tarihi, Hakkında Bilgi, Özet

Büyük Selçuklular Devleti. 11. yüzyılda kurulan ve çeşitli kolları İran, Irak, Horasan, Kirman ve Suriye’de hüküm süren meşhur Türk-İslâm hanedanı.

Kabakçı Mustafa İsyanı Nedir, Nedenleri, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Kabakçı İsyanı. Nizâm-ı Cedîd ve III. Selim devrini sona erdiren isyan. 1792 Yaş Antlaşması ile neticelenen Rus savaşının hemen ardından ordunun disiplin altına alınması. Avrupa'da câri usuller dahilinde yenilenmesi yanında devletin diğer kurumlarının da yeniden...

Hılful-Fudul Cemiyeti Nedir, Amacı, Antlaşması, Hz. Muhammed

Hilfü'l-fudûl. Bazı Kureyş kabilelerinin, Mekke'de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Hz. Muhammed'in de katıldığı antlaşma. İslâmiyet'ten önce Mekke'de bu adla anılan iki ayrı antlaşmanın yapıldığı bilin­mektedir. Bunların birincisi, şehrin ilk sa­kinleri olan Cürhümlüler'den...

En Çok Okunanlar