Lonca Sosyalizmi

Lonca Sosyalizmi I. Dünya Savaşı öncesinde, Georges Sorel’in düşüncelerinden esinlenerek gelişen ve Fransa’ nın en büyük işçi konfederasyonu (Confederati-on Generale du Travail) tarafından benimsenen devrimci...

Osmanlıcılık Akımı, İdeolojisi Nedir, Tarihi, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

OSMANLICILIK Farklı unsurları Osmanlı kimliğinde birleştirmeyi amaçlayan siyasî düşünce.

Atatürk ve Halkçılık

1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası programında belirtilen, 1937’de Anayasa’ya alınan halkçılık, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Meşrutiyet Türkiyesi’nden devraldığı ilkelerden biridir. Dayanışmacı, Batı’daki deyimiyle “solidarist” düşünceden kaynaklanan...

Atatürk Devrimleri Nelerdir, Kısaca, Özet, Maddeler Halinde, Hakkında Kısa Bilgi

Atatürk devrimleri, etkileri yönünden yeni bir sosyal, kültürel ve hukuki şekillenmeyi gerektirdiği, dolayısıyle geniş bir kapsamı doldurduğu halde bunları başlıca şu gruplarda toplamak mümkündür: 1.   ...

Chicago İktisat Okulu

İktisatta Chicago Okulu Kuruculuğunu Frank Knight 'ın yaptığı, önde gelen temsilcileri arasında Friedrich Hayek, Henry C.Simons, Milton Friedman, Harry G.Johnson ’un4 yer aldığı Chicago Okulu,...

Fransız Ütopik Sosyalizmi

Fransız Ütopik Sosyalizmi 18.    yyin ikinci yansı Fransa’da akılcı düşüncenin geliştiği bir dönem oldu. Akılcı bir yönetim ve toplum düşüncesi, o dönemin aydınlarının temel sorunuydu....

Turancılık ve Türkçülük Akımı, İdeolojisi, Nedir, Tarihi, Hakkında Bilgi

TURANCILIK ve TÜRKÇÜLÜK Zincirleme yenilgilerin ve bağımsızlık savaşı vererek imparatorluktan kopan toplulukların ezikliğe ve kötümserliğe ittiği Osmanlı aydınları için birleştirici ve güçlendirici bir ideoloji XIX....

Türk Kültürünün Kökeni Sorunu Ve “Anadoluculuk”

Etnik milliyetçiliğin kültür yaklaşımı, Türk kültürünün İslamlık öncesindeki köklerini içinde banndırdığına inanılan halk kültürüne yönelmeyi gerektirdi. Halkevleri’nin 1940’lardaki çalışmaları, o dönemde halk sanatlarına duyulan...

16. yy Fransa’sında Siyasi Güçler Dengesi

16. yy Fransa’sında Siyasi Güçler Dengesi 16. yy Fransa’sı kralın temsil ettiği merkezi iktidarın yerel yönetimler üzerinde egemenlik kurma çabalarına tanık oldu. Yerel yönetimler arasındaki...

Türkiye’de İslamcılık (1920-1970)

İSLAMCILIK «İslamcılık» terimi XX. yy.ın başında Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçülüğün karşısında Osmanlıcılık ile birlikte yer alan siyasal akımın adı olarak kullanılmağa başlamıştır. Türkçülük akımının temsilcilerinden Yusuf...

Amerika Kıtasında İspanyol Sömürgeleri

Amerika Kıtasında İspanyol Sömürgeleri Amerika kıtasında Ispanya ve Portekiz’in sömürge elde etmeleri 16.yy’daki coğrafi keşiflerden sonra başladı. 15.yy’da Amerika kıtasında farklı kültürlere sahip binden fazla...

1848 Fransız Devrimi ve Toplumsal Atölyeler

1848 Fransız Devrimi ve Toplumsal Atölyeler 24    Şubat 1848’de Fransa’da II. Cumhuriyet ilan edilir ve bir geçici hükümet kurulur. Louis Blanc işçilerin isteği üzerine hükümete...

1929 Dünya Ekonomik Krizi Nedenleri, Hakkında Bilgi

1929 Dünya İktisadi Bunalımı Ekim 1929’da New York borsasının çökmesiyle başlayan Büyük Dünya Bunalımı, tüm dünyada 1933’e değin yoğun bir biçimde yaşanmış, bu tarihten sonra...

Siyonizm Nedir, Tarihi, Kurucusu, Felsefesi, Kuruluşu, Hakkında Bilgi

Antik Kudüs kentinde Siyon tepesindeki ilk Musevi tapınağının IÖ 586’da Babilliler’ce yakılmasından sonra buradan sürülen Yahudiler arasında bir Mesih’in onları yeniden Siyon’a götüreceği inancı...

Fransız İşçi Hareketi

Fransız İşçi Hareketi Fransız işçi hareketi ilk kez 1848 Devrimi’nde etkin bir güç olarak ortaya çıkmıştır. 1848 Devrimi’nin bastırılmasından sonra Fransız işçilerinin devletin denetimindeki sendikalarda...

Cambridge İktisat Okulu

Cambridge Okulu İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde A. Marshall ve A.C. Pigou geleneğine karşın, II. Dünya Savaşı ’ndan sonra, başını Joan Robinson, N. Kaldor, L. Pasinetti, P....

Juche Nedir, Kimilsungizm Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Juche ya da Kimilsungizm (Korece: 주체사상), Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti resmi devlet ideolojisi ve ülke siyasi sisteminin temelidir. Bu doktrin Kim Il-sung öğretisinin bir...

Dev-Genç Tarihi, Kurucuları, Hakkında Özet Bilgi

Dev-Genç (Devrimci Gençlik Federasyonu), Ankara'da kurulan gençlik örgütü (1969). 1960'tan sonra solcu öğrencilerin Ankara ve İstanbul üniversitelerinde kurdukları Fikir kulüpleri (1965), Fikir Kulüpleri Federasyonu...

Fransa’da Rönesans ve Hümanizm

Fransa’da Rönesans ve Hümanizm Orta Çağ karanlığı içindeki Fransa'da da Kilise’nin bağnazlığı sanatçıların tüm yaratıcılığını köreltmişti. 15.yy Fransa’sında derebeylik çöküntü içindeydi; feodal değerleri yıkmak isteyen...

Türkiye’de Sol Akımlar – Hareketler Tarihi, Özeti, Hakkında Bilgi

SOL AKIMLAR Türkiye’de siyasal yaşamın bölündüğü başlıca dönemlere göre, sol akımların gelişmesi de dört zaman dilimi içinde özetlenebilir: T.B.M.M.’nin açılışından Takriri Sükûn Kanunu’na (1920-1925) Kurtuluş Savaşı yıllarında,...

Hindistan’ın Bulunmasının, Keşfinin Etkileri

Hindistan’ın Bulunmasının Etkileri Vasco da Gama’mn Hindistan’ı bulmasından yaklaşık 50 yıl önce Portekizli denizciler 1446’da Afrika kıyılarından ilk köleleri Porte-’kiz’e getirmiş, 1468’de de Afrika’nın güneyine...

Colbertizm Nedir, Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Colbertizm, 16. ve 17. yy'larda Batı Avrupa'da ortaya çıkan ve ticari kapitalizmin ideolojisini yansıtan Merkantilist iktisat politikasının 17. yy’da Fransa’da aldığı özgün biçimdir. Kral...

İktisatta Alman Tarihçi Okulu

İktisatta Alman Tarihçi Okulu Alman Tarihçi Okulu, klasik iktisat kuramlarının soyutlamalarına karşı yöntemsel bir tepki oluşturur. Her ne kadar İngiltere ve Fransa’da yandaşlan olduysa da,...

Narodnizm Nedir, Tarihi, Hakkında Bilgi

Narodnizm (Rus Halkçılığı) Narodnizm kavramı en geniş kapsamıyla, 19.yy’ın ikinci yarısında Çarlık Rusyası ’mn köktenci aydınları arasında gelişen bir tür sosyalizmi anlatır. Herzen* ile Çernişevski...

Nazizm Nedir, İdeolojisi, Tarihi, Ortaya Çıkışı, Hakkında Bilgi

Nasyonal Sosyalizm, kısa adıyla Nazizm, 1920’lerde gelişen ve iktidar olan Italyan Faşizmi ile eşzamanlı olarak Almanya’da ortaya çıkmıştır. Prusya militarizmi ve Protestanlık’ın kurucusu Martin...

En Çok Okunanlar