Ahd-i Atik ve Hıristiyanlar

III- Ahd-i Atik ve Hıristiyanlar Ahd-i Atîk. hıristiyanlarca da kutsal kabul edilmekte ve hıristiyan Kitâb-ı Mukaddes'inin ilk bölümünü teşkil etmek­tedir. Özellikle yahudi ve hıristiyan ge­leneğinde...

Ahd-i Atik ve Müslümanlar

IV- Ahd-i Atik ve Müslümanlar Kur'ân-ı Kerîm yahudileri Ehl-i kitap kabul etmekte, onlara kitap verildiğini bildirmektedir. Yine Kur'an'da belirtildi­ğine göre İsrâiloğullan'na nebîler ve re­suller gönderilmiş...

Misyonerlik Faaliyetleri, Çalışmaları -İslam Ülkelerinde- Hakkında Bilgi

Müslümanlara yönelik mis­yonerlik faaliyetlerinin ilk örneklerine VIII. yüzyıldan itibaren rastlanır. Endülüs'te kocası Vali Abdülazîz b. Mûsâ b. Nusayr'ı (713-716) hiristiyanlaştırmaya çalışan...

Musevilik Nedir, Özellikleri, Hakkında Özet, Kısaca Bilgi

Hz. Musa’nın adından gelen, onun yolunda yürümeyi, geliştirmeye çalıştığı inanç kurumu-nu benimsemeyi anlatan Musevilik, üç tektanrıcı dinin ilkidir. İÖ 14.yy’da ortaya çıkan, Tanrı elçisi...

Şamanizm Nedir, Şamanizm İnancı Hakkında Bilgi

Şamanizm, varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği. Şamanizm bir ruh dünyasını...

İlmi Araştırmalar ve Ahd-i Atik

V- İlmi Araştırmalar ve Ahd-i Atik   Ahd-i Atîk'te verilen bilgilerin tarihî gerçeklere uygunluğunu tesbit etmek için Batı dünyasında XVI. asırdan itiba­ren tenkit faaliyetlerine başlanmış, İlim­lerin...

Ahd-i Cedidin Vahiy ve İlhamı Meselesi

IV. Ahd-i Cedidin Vahiy ve İlhamı Meselesi Hıristiyanlar, Kitâb-ı Mukaddes'i oluş­turan yazıların tamamının ilham edilmiş Tanrı kelâmı olduğuna inanmaktadırlar. Onlara göre kutsal kitap, kutsal ruh...

Ahd-i Cedid Nedir, Hakkında Bilgi

AHD-İ CEDÎD Kitâb-ı Mukaddes'in sadece hiristiyanlara ait olan ikinci kısmının adı.

Mucize Nedir Yahudilik, Hıristyanlık, İslam Dışında Dinlerde, Hakkında Bilgi

İslâm'dan baş­ka dinlerde de önemli bir yer işgal eden mucize Batı dillerinde genellikle Latince miraculumdan türeyen miracle (miracolo) kelimesiyle ifade edilir. İslâm anlayı­şındaki mucize...

Evrensel Dil -Bahailikte-

Evrensel Dil Bahaullah’ın ortaya attığı görüşe göre bütün insanlar kardeştir, birbirine eşittir. Gerek çok-tanrıcı, gerekse tektanrıcı dinler, düşüncede bu kanıyı benimser görünmüşlerse de, uygulamada kendi...

Havariler ve Hıristiyanlık

Hz. Isa, kendi adından kaynaklanan Hıristi-yanlık’ı tektanncı ikinci din olarak yaymaya çalıştığı dönemde, yeni dinin yayılmasına, bir kurum niteliği kazanmasına katkıda bulunan on iki...

Peygamberlerin Meslekleri, Peygamberler ve Meslekleri

Hz. Adem: İlk ziraat mühendisi ve çiftçiydi. Hz. Şid: Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusuydu. Hz. İdris: İğneyi ilk icad eden,...

Aşura Nedir, Ne Demek, Anlamı, Orucu, Geleneği

Âşûrâ, Çeşitli din ve mezheplerin önem verdiği, muharremin onuncu günü. Âşûrâyı on sayısı ile ilgili olan aşr ve âşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden...

Ahd-i Cedid ve Müslümanlar

III. Ahd-i Cedid ve Müslümanlar Kur'ân-ı Kerim. Ehl-i kitap olarak tav­sif ettiği hıristiyanlara Hz. İsa vasıtasıy­la İncil'in verildiğini bildirir. Hz. İsa'ya kitap, hikmet. Tevrat...

Calvin ve Hıristyanlık’ta Din Eğitimi

Din Eğitimi Hıristiyan anlayışına göre, dinin özünü inan oluşturur, inan da eğitimle, öğretimle değil Kutsal Kitap'a uymakla, onun buyruklarını olduğu gibi yerine getirmekle sağlanır. Us,...

Ahd-i Cedidin Bölümleri (İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları) Hakkında Bilgi

II- Ahd-i Cedidin Bölümleri   A- İnciller.   Hz. İsa'nın hayatının, faali­yet ve tebliğinin nakledildiği İnciller ki­lisece dört olarak belirlenmiştir. Halbu­ki II. yüzyılın ortalarına kadar hep bir...

Komrıenoslar Döneminde Bizans: Halife ile Papa arasında

Komrıenoslar Döneminde Bizans: Halife ile Papa arasında Bizans Devleti, 11. ve 12. yy’larda doğusunda ve batısındaki iki fetihci güce karşı kendisini esas olarak diplomasi yoluyla...

Ahd-i Cedid (Vahiy) Hakkında Bilgi

E- Vahiy.   Ahd-i Cedîd külliyatı. Vahiy kitabıyla sona ermektedir. Vahiy kitabı­nın yazılış tarihiyle ilgili iki hipotez var­dır. Birincisine göre 65-70 yılları arasın­da, günümüz yorumcuları...

Misyonerlik Nedir -Günümüzdeki Yöntemleri- Hakkında Bilgi

Günümüzde farklı hıristiyan kiliselerine bağlı binlerce misyoner teşki­lâtıyla herhangi bir kilisenin denetimin­de olmaksızın çalışan yüzlerce misyoner kuruluşu dünyanın hemen her bölgesin­de...

Ahd-i Atik Nedir, Tercümeleri, Kanonizasyon, Hakkında Bilgi

AHD-İ ATİK Yahudilerin kutsal kitabına hıristiyanlarca verilen ad.

Kutsal Ahid Sandığı Nedir, Tevrat’ta, Kuran’da Hakkında Bilgi

Ahid sandığı. Allah ile İsrâiloğulları arasındaki ahd’in sembolü olan, on emir'in yazılı bulunduğu levhaların muhafaza edildiği sandık. İbrânîce'de aron hakodeş denilen bu sandık, Eski...

Davut Yıldızı / Mührü Süleyman Nedir, Hakkında Bilgi

Mühr-i Süleyman. Hz. Süleyman'a isnat edilen mucizevî yüzük, bu yüzüğün üzerine hakkedilmiş altı köşeli yıldız. Birinin tepesi diğerinin tabanına geçiril­miş iki eşkenar üçgenin meydana getir­diği...

Moonculuk Nedir, Moon Tarikatı, Akımı, Kurucusu, Tarihi, Hakkında Bilgi

Moonculuk. Hıristiyanlığın Doğu din ve felsefelerine uyarlanması sonucunda ortaya çıkan mesîhî dinî akım. Sun Myung Moon'un 1 Mayıs 1954 ta­rihinde Güney Kore'de Sege Kidok-Kyo Tong...

Ahd-i Cedid (Genel (Katolik) Mektuplar) Hakkında Bilgi

D- Genel (Katolik) Mektuplar.   1- Yaküb'un Mektubu. Ahd-i Cedîd'deki yedi mektup, şahıs ve cemaat ayırımı yap­maksızın bütün hıristiyanlara hitap et­tiği için “Genel (Katolik) Mektuplar”...

En Çok Okunanlar