Teoriler

Yapısal Marksizm Louis Althusser

Yapısal Marksizm Louis Althusser Batı Marksizmi, 1960'larda Sovyet Rus­ya'da Joseph Stalin'in uyguladığı ve Doğu Avrupa, Çin ve Asya'da komünizm adı altında ortaya çıkar görünen insanlık­tan uzak acımasız diktatörlüklerin zu­lümlerinin ardından yoğun ve felsefi bir ikilemle...

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens Sosyologlar uzunca bir süre sosyal teo­rinin temel sorunuyla, birey ve onun içinde yaşadığı toplum arasındaki iliş­kiyle meşgul oldular. İçinde yaşadığımız toplumun ürünleri miyiz, yoksa etrafı­mızdaki dünyayı ortaklaşa ve bireysel olarak mı yaratıyoruz?...

Söylem Michel Foucault

Söylem Michel Foucault FİKİR Oxford Popular Dictionary söylemi 'konuşma, ders veya bilimsel tez, düşünceleri iletmenin bir yolu' olarak tanımlar. Ancak Fransız düşü­nür Michel Foucault bu terimi kendi güç/iktidar ve toplumsal yapı teorisinin temeli olarak kullanır. Foucault...

Simülasyonlar Jean Baudrillard

Simülasyonlar Jean Baudrillard 'Simülasyon' terimi genellikle gerçek bir şeyin taklidi veya temsilini anlatmakta kullanılır. Günümüzde modern bilgisayarlar tamamlan­mış bir nesneyi kopyalamada veya, ister yeni bir araba, ister elektrik süpürgesi, isterse motosiklet olsun, bu nesnenin yeteneklerini...

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell Daniel Bell (1919- ) New York doğumludur ve eğitimini New York City College'ta ve Kolombiya Üniversitesinde tamamlamıştır. Aslında New York The New Leader'da gazetecilik yapan Bell, daha sonra Common Sense'in...

Risk Toplumu Ulrich Beck

Risk Toplumu Ulrich Beck Modern toplumlar risklerle doludur. Her gün geçmişte toplumların karşı karşıya kaldıklarından çok daha büyük çapta kaza, hastalık ve büyük felâketler riskiyle yüz yüzeyiz -örneğin AIDS, nükleer savaş, küresel ısınma ve 11...

Post Modernizm Post-Modernite Jean François Lyotard

Post-Modernizm/ Post-Modernite Jean François Lyotard FİKİR 'Modem' terimi hepimizin bildiği ve rahatça kullandığı bir terimdir. O, içinde yaşadığımız dünyayı, günümüz toplumunun hayat tarzını ve bugünkü hayatı geçmişteki toplumlardan ayırdığını düşündüğü­müz farklılık ve değişmeleri anlatır. Post-modern ifadesi, gelecekteki hayatı...

Post Fordizm Michael Piore

Post-Fordizm Michael Piore FİKİR Post-Fordizm kavramı belirli bir yazara atfedilemez. O, daha ziyade, modern endüstriyel organizasyonun ve onun üretim yöntemlerinin ayırt edici özelliklerini belirlemeye ve onları sanayi tarihinin daha önceki bir evresinde kullanılanlardan ayırmaya çalışan farklı...

Meşruiyet Krizi Jürgen Habermas

Meşruiyet Krizi Jürgen Habermas Jürgen Habermas (1929- ), Alman­ya, Düsseldorf doğumludur. Babası Ticaret ve Sanayi Bürosu Başkanı, büyükbabası Protestan bir Papazdı. Göttingen, Bonn ve Marburg Üni­versitelerinde ve ayrıca 1950'li yıl­larda dünyaca ünlü Frankfurt Okulu ve eleştirel...

Küreselleşme Anthony Giddens

Küreselleşme  Anthony Giddens FIKIR Günümüzde, tüm dünyaya mal ve hizmetler sağlayan küresel bir piyasaya dayalı küresel bir ekonomide yaşadığımız fikri yaygındır. Ayrıca, Marshall Mc Luhan'ın -dünyanın diğer taraflarında neler olup bittiğini bilmekle kalmayıp, onları bizzat olurken...

Kültür Araştırmaları Stuart Hail

Kültür Araştırmaları Stuart Hail FİKİR 1970'ler ve 80'lerde yeni, daha post-modern sosyologlar klâsik sosyo­lojinin temel kavramı sınıf terimine itiraz ettiler ve sınıf yerine genç­lik, toplumsal cinsiyet ve etnisite gibi sınıfsal-olmayan konularla ilgili yaşam biçimlerine ve toplumsal kimliklere...

Göreli Özerklik Nicos Poulantzas

Göreli Özerklik Nicos Poulantzas Nicos Poulantzas (1936-1979) Atina'da dünyaya geldi. Babası bir hukuk profesörü ve Yunan hukuk kuruluşunun önde gelenlerinden biriydi. Çok parlak bir çocuk ve çok başarılı bir öğrenci olan Poulant­zas, Atina Üniversitesi'ne bağlı bir...

Bilgi/Bilişim Toplumu Manuel Castells

Bilgi/Bilişim Toplumu Manuel Castells FİKİR Hepimiz bir bilgi çağında yaşıyoruz; hepimiz bir bilgi toplumunun parçalarıyız. Bilgi yeni bir zenginlik ve güç kaynağı, bilgi teknolojisi de yeni üretim aracı dır. Son 10-15 yıldır yazarlar ve dünya liderleri bilgi...

Yoksulluk Kültürü Oscar Lewis

Yoksulluk Kültürü Oscar Lewis Oscar Lewis (1914-1970) New York'ta doğdu. New York City College'de okudu ve Columbia Üniversitesine devam etti. 1948'de Illinois Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olarak göreve başladı. Birleşik Devlet­ler Ulusal Yerli Enstitüsü'nde Latin Amerika'yı...

Yerleşim Temelli Sınıflar Rex ve Moore

John Rex (1925- ) Kuzey Afrika'da doğdu ve eğitimini Rhodes Üni- versitesi'nde tamamladı. Doktorasını Leeds Üniversitesi'nde tamam­layan Rex burada 1949-62 yılları arasında dersler verdi. Birmingham Üniversitesi'ndeki iki yıldan sonra Durham Üniversitesi'ne Sosyal Teori ve...

Yapısal İşlevselcilik Talcott Parsons

Yapısal-İşlevselcilik Talcott Parsons Talcott Parsons (1902-1979), genel­likle Amerika'da, bir ölçüde İngiliz sosyolojisinde 1940-1950 yılları arasında egemen konumda olan yapısal işlevselciliğin kurucu babası olarak kabul edilir. Parsons ABD, Colorado Springs'te bir Cemaat papazı ve kolej öğretmeninin...

Yanlışlama ve Varsayım Kari Popper

Kari Popper (1902-1994) Viya- na'da varlıklı bir avukat ile yete­nekli bir müzisyenin oğlu olarak dünyaya geldi. Birinci Dünya Sa- vaşı'ndan sonra yaklaşık on yıl Viyana Üniversitesi'nde öğrenimi­ne devam etti, 1928'de doktorası­nı aldı ve 1929'da...

Yakınlaşma Tezi Clark Kerr

Yakınlaşma tezi ortak bir emeğin ürünü olmakla birlikte, Clark Kerr genelde bu fikrin asıl sahibi olarak kabul edilir. Pensilvanya, Stoney Creek'te doğan Clark Kerr (1911- ) Svvartmore Koleji, Stanford Üni­versitesi ve Kaliforniya Üniversitelerinde okumuş,...

Vasıfsızlaşma Harry Braverman

Vasıfsızlaşma Harry Braverman Harry Braverman (1920-1976) New York'ta bir deniz işletmesinde bakır ustası olarak başladığı çalışma yaşamını farklı Amerikan eyalet­lerinde metal işçiliği, boru döşemeciliği, çelik işçiliği, yük arabası tamirciliği gibi işlerde sürdürdü. 1950'lerde aylık yayımlanan Ameri­can...

Toplumsal Cinsiyet Feminizm

Toplumsal Cinsiyet Feminizm FİKİR Toplumsal cinsiyet' terimi genellikle, basitçe, erkekler ve kadınlar arasındaki fiziksel ve toplumsal farklılıkları anlatmak için kullanılır. Fakat sosyologlar ve özellikle feministler onu daha kesin olarak ta­nımlamaya ve cinsiyet davranışının ne kadar doğal...

Sembolik Etkileşimcilik George Herbert Mead

Sembolik Etkileşimcilik George Herbert Mead George Herbert Mead (1863-1931) Massachusetts, Kuzey Hadley'de doğdu. Babası Cemaat Papazı, annesi dekandı. Oberlin Koleji'nde okuyan Mead (1879-83) Harvard, Leipzig ve Berlin Üniversitelerine devam etti. Önceleri, John Devvey'den etkilendiği Michigan Üniversi­tesinde...

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi Epistemoloji, bilginin doğası ve kaynağı ile ilgilenen, bilgi felsefesi olarak da adlandırılan felsefe alanıdır. Bilginin gelişimi ve kaynağına yaklaşım, antik Yunan'dan itibaren değişik ekollerce akla veya gözleme...

thomas kuhn ve paradigma

thomas kuhn ve paradigma Çağımızın önde gelen bilim filozoflarından Thomas Kuhn'un felsefesindeki en yaygın kavram, “paradigma” kavramıdır. Kuhn'a göre bir paradigmanın başlıca dört kurucu öğesi vardır:  1 . İlk öğeye “simgesel genellemeler” ( “symbolic generalization” )...

Paradigmalar Thomas Kuhn

Thomas Kuhn (1922- ) Ohio, Cincinati doğumludur. Aslın­da Harvard Üniversitesi'nden fizikçi olarak mezun olan Kuhn, James Conant'ın etki­siyle bilim tarihiyle ilgilenme­ye başladı. 1961'de radyo dalgaları üzerine çalışan Kuhn, ardından Berkeley, Cali- fornia Üniversitesi'ne genel...

Okulsuzlaşma Ivan lllich

Okulsuzlaşma Ivan lllich Ivan lllich (1926- ) Viyana'da doğdu. Roma Gregorian Üniversitesi'nde teoloji ve felsefe eğitimi gördü ve doktorasını Salzburg Üniversitesi'nde tarih üzerine yaptı, lllich 1951'de Birle­şik Devletlere geçti ve New York'ta İrlanda-Puerto Rico ruhani...

En Çok Okunanlar