Yapısal Marksizm Louis Althusser

Yapısal Marksizm Louis Althusser Batı Marksizmi, 1960'larda Sovyet Rus­ya'da Joseph Stalin'in uyguladığı ve Doğu Avrupa, Çin ve Asya'da komünizm adı altında ortaya çıkar görünen insanlık­tan...

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens Sosyologlar uzunca bir süre sosyal teo­rinin temel sorunuyla, birey ve onun içinde yaşadığı toplum arasındaki iliş­kiyle meşgul oldular. İçinde yaşadığımız toplumun ürünleri...

Söylem Michel Foucault

Söylem Michel Foucault FİKİR Oxford Popular Dictionary söylemi 'konuşma, ders veya bilimsel tez, düşünceleri iletmenin bir yolu' olarak tanımlar. Ancak Fransız düşü­nür Michel Foucault bu terimi...

Simülasyonlar Jean Baudrillard

Simülasyonlar Jean Baudrillard 'Simülasyon' terimi genellikle gerçek bir şeyin taklidi veya temsilini anlatmakta kullanılır. Günümüzde modern bilgisayarlar tamamlan­mış bir nesneyi kopyalamada veya, ister yeni bir...

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell Daniel Bell (1919- ) New York doğumludur ve eğitimini New York City College'ta ve Kolombiya Üniversitesinde tamamlamıştır. Aslında New York...

Risk Toplumu Ulrich Beck

Risk Toplumu Ulrich Beck Modern toplumlar risklerle doludur. Her gün geçmişte toplumların karşı karşıya kaldıklarından çok daha büyük çapta kaza, hastalık ve büyük felâketler riskiyle...

Post Modernizm Post-Modernite Jean François Lyotard

Post-Modernizm/ Post-Modernite Jean François Lyotard FİKİR 'Modem' terimi hepimizin bildiği ve rahatça kullandığı bir terimdir. O, içinde yaşadığımız dünyayı, günümüz toplumunun hayat tarzını ve bugünkü hayatı geçmişteki toplumlardan...

Post Fordizm Michael Piore

Post-Fordizm Michael Piore FİKİR Post-Fordizm kavramı belirli bir yazara atfedilemez. O, daha ziyade, modern endüstriyel organizasyonun ve onun üretim yöntemlerinin ayırt edici özelliklerini belirlemeye ve onları...

Meşruiyet Krizi Jürgen Habermas

Meşruiyet Krizi Jürgen Habermas Jürgen Habermas (1929- ), Alman­ya, Düsseldorf doğumludur. Babası Ticaret ve Sanayi Bürosu Başkanı, büyükbabası Protestan bir Papazdı. Göttingen, Bonn ve Marburg Üni­versitelerinde...

Küreselleşme Anthony Giddens

Küreselleşme  Anthony Giddens FIKIR Günümüzde, tüm dünyaya mal ve hizmetler sağlayan küresel bir piyasaya dayalı küresel bir ekonomide yaşadığımız fikri yaygındır. Ayrıca, Marshall Mc Luhan'ın -dünyanın...

Kültür Araştırmaları Stuart Hail

Kültür Araştırmaları Stuart Hail FİKİR 1970'ler ve 80'lerde yeni, daha post-modern sosyologlar klâsik sosyo­lojinin temel kavramı sınıf terimine itiraz ettiler ve sınıf yerine genç­lik, toplumsal cinsiyet ve...

Göreli Özerklik Nicos Poulantzas

Göreli Özerklik Nicos Poulantzas Nicos Poulantzas (1936-1979) Atina'da dünyaya geldi. Babası bir hukuk profesörü ve Yunan hukuk kuruluşunun önde gelenlerinden biriydi. Çok parlak bir çocuk ve...

Bilgi/Bilişim Toplumu Manuel Castells

Bilgi/Bilişim Toplumu Manuel Castells FİKİR Hepimiz bir bilgi çağında yaşıyoruz; hepimiz bir bilgi toplumunun parçalarıyız. Bilgi yeni bir zenginlik ve güç kaynağı, bilgi teknolojisi de yeni üretim...

Yoksulluk Kültürü Oscar Lewis

Yoksulluk Kültürü Oscar Lewis Oscar Lewis (1914-1970) New York'ta doğdu. New York City College'de okudu ve Columbia Üniversitesine devam etti. 1948'de Illinois Üniversitesi'nde antropoloji profesörü...

Yerleşim Temelli Sınıflar Rex ve Moore

John Rex (1925- ) Kuzey Afrika'da doğdu ve eğitimini Rhodes Üni- versitesi'nde tamamladı. Doktorasını Leeds Üniversitesi'nde tamam­layan Rex burada 1949-62 yılları arasında dersler verdi....

Yapısal İşlevselcilik Talcott Parsons

Yapısal-İşlevselcilik Talcott Parsons Talcott Parsons (1902-1979), genel­likle Amerika'da, bir ölçüde İngiliz sosyolojisinde 1940-1950 yılları arasında egemen konumda olan yapısal işlevselciliğin kurucu babası olarak kabul edilir....

Yanlışlama ve Varsayım Kari Popper

Kari Popper (1902-1994) Viya- na'da varlıklı bir avukat ile yete­nekli bir müzisyenin oğlu olarak dünyaya geldi. Birinci Dünya Sa- vaşı'ndan sonra yaklaşık on yıl...

Yakınlaşma Tezi Clark Kerr

Yakınlaşma tezi ortak bir emeğin ürünü olmakla birlikte, Clark Kerr genelde bu fikrin asıl sahibi olarak kabul edilir. Pensilvanya, Stoney Creek'te doğan Clark Kerr...

Vasıfsızlaşma Harry Braverman

Vasıfsızlaşma Harry Braverman Harry Braverman (1920-1976) New York'ta bir deniz işletmesinde bakır ustası olarak başladığı çalışma yaşamını farklı Amerikan eyalet­lerinde metal işçiliği, boru döşemeciliği, çelik işçiliği,...

Toplumsal Cinsiyet Feminizm

Toplumsal Cinsiyet Feminizm FİKİR Toplumsal cinsiyet' terimi genellikle, basitçe, erkekler ve kadınlar arasındaki fiziksel ve toplumsal farklılıkları anlatmak için kullanılır. Fakat sosyologlar ve özellikle feministler onu...

Sembolik Etkileşimcilik George Herbert Mead

Sembolik Etkileşimcilik George Herbert Mead George Herbert Mead (1863-1931) Massachusetts, Kuzey Hadley'de doğdu. Babası Cemaat Papazı, annesi dekandı. Oberlin Koleji'nde okuyan Mead (1879-83) Harvard, Leipzig ve...

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi Epistemoloji, bilginin doğası ve kaynağı ile ilgilenen, bilgi felsefesi olarak da adlandırılan felsefe alanıdır. Bilginin gelişimi ve...

thomas kuhn ve paradigma

thomas kuhn ve paradigma Çağımızın önde gelen bilim filozoflarından Thomas Kuhn'un felsefesindeki en yaygın kavram, “paradigma” kavramıdır. Kuhn'a göre bir paradigmanın başlıca dört kurucu öğesi...

Paradigmalar Thomas Kuhn

Thomas Kuhn (1922- ) Ohio, Cincinati doğumludur. Aslın­da Harvard Üniversitesi'nden fizikçi olarak mezun olan Kuhn, James Conant'ın etki­siyle bilim tarihiyle ilgilenme­ye başladı. 1961'de radyo...

Okulsuzlaşma Ivan lllich

Okulsuzlaşma Ivan lllich Ivan lllich (1926- ) Viyana'da doğdu. Roma Gregorian Üniversitesi'nde teoloji ve felsefe eğitimi gördü ve doktorasını Salzburg Üniversitesi'nde tarih üzerine yaptı, lllich...

En Çok Okunanlar