Sosyologlar

Çatışma Teorisi Ralf Dahrendorf

Çatışma Teorisi Ralf Dahrendorf Ralf Dahrendorf (1929-     ) Ham­burg'da bir Alman politikacının oğlu olarak dünyaya geldi. 1944­45 yılları arasında toplama kampı­na kapatıldı. Felsefe ve filoloji ça­lıştığı Hamburg Üniversitesi'nde (1947-52) okuyan Dahrendorf, Kari Popper'ın fikirlerinden etkilendi...

Burjuvalaşma Goldthorpe ve Lockwood

Burjuvalaşma Goldthorpe ve Lockwood Burjuvalaşma tezi belirli bir yazara mal edilemez. Bu tezin kaynağı, daha ziyade, 1950'lerin sonu ve 1960'ların başlarında Clark Kerr, Jes- sie Bernard ve F. Zvveig gibi sosyologlar, Richard Rose ve David...

Bilimsel Yönetim Frederic Winslow Taylor

Bilimsel Yönetim Frederic Winslow Taylor F.W. Taylor (1856-1915) Philadelphia Germantovvn'da varlıklı bir 'serbest avukatın' oğlu olarak dünyaya geldi. Kibar bir kültür ve sos­yal reform atmosferi içinde yetişen Frederick'in temel tutkuları, ilk dönemlerde spor, mekanik buluşlar...

Bilim Sosyolojisi Robert Merton

Bilim Sosyolojisi Robert Merton Robert K. Merton (1910-      ) Philadelphia'da Doğu AvrupalI göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yoksul bir ortamdan gelmesi­ne rağmen gayretli ve parlak bir öğrenciydi. Temple Üniversitesi'ne öğretim üyesi oldu ve...

Bağımlılık Teorisi Andre Gunder Frank

Bağımlılık Teorisi Andre Gunder Frank köylere kadar uzanan bir bağımlılık zinciri gelişmiştir. Bu ülke­ler aracılığıyla, ekonomik artı-değer yukarıya ve dışa doğru bir hare­ketle zengin Batı tarafından emilmiştir: dünya metropollerinden -yerel ticari metropolit merkezin uydu­ları olan, ancak...

Ataerkillik Feminizm

Ataerkillik Feminizm feminizm' terimi Latince kadın anlamına gelen 'femina'dan türetil­miştir ve köken olarak 'kadınsı özelliklere sahip olmak' anlamını taşır. Bu terim Kadın Hareketinin, kadınların eşit haklar mücadelesinin genel adı olarak ve yirminci yüzyılda cinsiyet eşitliği...

Yabancılaşma Karl Marx

Yabancılaşma Karl Marx Hiç kendinizi 'yabancı' veya 'yabancılaşmış' hissettiniz mi? Herkesin size karşı olduğunu, evinizde, ülkenizde bir yabancı olduğunuzu hissettiniz mi, kimsenin sizi anlamadığını düşündüğünüz ve etrafınızdaki insanlar -ebeveynleriniz, aile­niz, arkadaşlarınız veya yerel topluluğunuz yahut...

Toplumsal Dayanışma Emile Durkheim

Toplumsal Dayanışma Emile Durkheim FİKİR Sosyolojiyi günümüzde ve geçmişte uğraştıran temel sorunlardan biri toplumsal düzen -veya Durkheim'ın deyimiyle, 'toplumsal daya­nışma'- problemidir -Toplum düzeni nasıl sürdürür? Toplumdaki milyonlarca insanın ortasında, gündelik hayatta içinde yer aldığımız birçok etkinlikten toplumsal...

Tarihsel Materyalizm Marx ve Engels

Tarihsel Materyalizm Marx ve Engels Friedrich Engels (1820-1895) Alman­ya'nın Barmen kentinde, Almanya ve İngiltere'de fabrikaları olan zengin bir tekstil imalâtçısının oğlu olarak dün­yaya geldi. Engels, ailenin işini devral- sa da, radikal bir toplumsal eleştiri üslûbu...

Sosyal Darvinizm Herbert Spencer

Herbert Spencer (1820-1903) Derby'- de bir öğretmenin oğlu olarak dün­yaya geldi. Düzenli bir eğitim görme­diği söylenebilir. O, hiç bir zaman ortaöğretim veya üniversite eğitimi görmedi, gerçekte kendini yetiştirdi. Önceleri demiryolu mühendisi olarak çalışan Spencer,...

Seçkinler Teorisi Pareto ve Mosca

Seçkinler Teorisi Pareto ve Mosca Vilfredo Pareto (1849-1923) Paris'te İtalyan bir siyasal sığınmacı ve Fransız annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile 1858'de İtalya'ya döndü. Vilfredo Torino Üniversitesi Politeknik Enstitü- sü'nde mühendislik eğitimi gördü ve yirmi...

Protestan Ahlakı Max Weber

Protestan Ahlâkı Max Weber FİKİR 'Protestan ahlâkı' en ünlü sosyologlardan ve kuşkusuz sosyolojinin kurucu babalarından biri olan Max VVeber'in (1864-1920) temel fikir­lerinden biridir. O önde gelen bir Alman akademisyen ve 1902'de kurulan Alman Sosyoloji Derneği'nin ortak...

Pozitivizm Auguste Comte

Pozitivizm tek geçerli veya doğru bilgi biçiminin empirik bilimin ortaya çıkardığı bilgiler olduğunu savunan felsefi bir görüş olarak tanımlanabilir. Empirik bilim ve bilimsel metodoloji sayesinde do­ğa yasalarının keşfini ve fizik, kim­ya ve biyolojide doğa...

Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Oligarşinin Tunç Kanunu

Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Oligarşinin Tunç Kanunu Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Robert Michels (1876-1936) Almanya, Cologne'da Alman ve Fransız- Belçika kökenli bir anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Halle, Marburg Üniversiteleri ve Gaetano Mosca'yla arkadaş...

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet Gemei nschaft-Gesel Ischaft  Ferdinand Tönnies Ferdinand Tönnies (1855-1936) Kuzey Almanya Schleswing-Hol- stein'de varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya geldi. Strasburg,Jena, Bonn, Leipzig ve Tübingen Üniversitelerinde filoloji, felsefe, teoloji, arkeoloji...

Formel Sosyoloji Georg Simmel

Formel Sosyoloji  Georg Simmel Georg Simmel (1858-1918) Berlin'de Musevi bir işadamının oğlu olarak dünyaya geldi. Berlin Üniversitesi'nde okudu ve felsefe, tarih, psikoloji ve İtalyanca eğitimi aldı. Özel bir hami tarafından destekle­nen Simmel, daha sonra Berlin...

Bürokrasi Max Weber

Bürokrasi Max Weber Max Weber (1864-1920), kuşku­suz, sosyolojinin kurucu babala­rını oluşturan 'Kutsal Üçlü'den biridir. Onun fikirleri halen mo­dern sosyologlar için temel çerçevelerden biri ve zengin bir ilham kaynağıdır. Weber Prusya, Erfurt'ta tanınmış bir bölge avu­katı...

Anomi Emile Durkheim

Anomi  Emile Durkheim Emile Durkheim (1858-1917) sosyolojinin kurucu babalarındandır. Zira o, özellikle sosyolojiyi bağımsız akademik bir disiplin haline ge­tirmeye çalışmıştır. Sosyolojideki ilk kürsü sahibi kişidir. modern sosyolojideki temel perspektiflerden birinin, yapısal işlevselciliğin kurulmasına kat­kıda bulunmuştur. Durkheim,...

Alain Touraine

Alain Touraine (doğum 3 Ağustos 1925) Hermanville-sur-Mer) Fransız sosyolog. École des Hautes Études en Sciences Sociales'te araştırma direktörü. "Sanayi sonrası toplum" kavramını oluşturmasıyla tanınır. İş Touraine'nin çalışmaları eylem sosyolojisi kavramında temellenir ve toplumun geleceğini yapısal mekanizmalar ve...

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard Jean Baudrillard, 2006 Tam adı Jean Baudrillard Doğumu 27 Temmuz 1929(1929-07-27)Reims, Fransa Ölümü 06 Mart 2007 (77 yaşında)Paris, Fransa Çağı 20. yüzyıl felsefesi / 21. yüzyıl felsefesi Bölgesi Batı Felsefesi Okulu Marksizm · Post-Marksizm · Post-Yapısalcılık İlgi alanları Medya · Postmodernizm Önemli fikirleri Üst gerçeklik · İşaret değeri Etkilendikleri Marx · Nietzsche ·...

Raymond Aron

Bu madde herhangi bir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek bu maddenin geliştirilmesine yardımcı olunuz. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir. (Aralık 2016) Raymond Aron Doğumu 14 Mart 1905(1905-03-14)Paris, Fransa Ölümü 17 Ekim 1983 (78 yaşında) Paris, Fransa Çağı 20. yüzyıl...

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu Tam adı Pierre Bourdieu Doğumu 1 Ağustos 1930(1930-08-01)Denguin, Fransa Ölümü 23 Ocak 2002 (71 yaşında)Paris, Fransa Çağı 20. yüzyıl felsefesi Bölgesi Batı felsefesi Okulu YapısalcılıkGenetik YapısalcılıkEleştirel teori İlgi alanları GüçSembolik güçAcademia Tarihsel yapılar Subjektif maddeler Önemli fikirleri Kültür sermayesi "Alan"HabitusDoxaSosyal illüzyonDüşünümsellikSosyo-kapitalSembolik sermayePratik teori Etkilendikleri BachelardMarxWeberCanguilhemDurkheimEliasHusserlSartreMerleau-PontyPascalAronMaussAlthusserPanofskyLévi-StraussWittgensteinGouhier Etkiledikleri Loïc WacquantAnthony GiddensÉdouard Louis Pierre-Felix Bourdieu (d. 1 Ağustos 1930 Denguin,...

Auguste Comte

Auguste Comte Tam adı Isidore Auguste Marie François Xavier Comte Doğumu 19 Ocak 1798(1798-01-19)Montpellier, Fransa Ölümü 5 Eylül 1857 (59 yaşında)Paris, Fransa Çağı 18. yüzyıl felsefesi Bölgesi Batı felsefesi Önemli fikirleri Pozitivizm, sosyoloji, loi des trois états Etkilendikleri Smith, Say, Robertson, Hume, Condorcet, Rousseau, Saint-Simon Etkiledikleri Marx, Mill, Spencer, Durkheim, Charles...

Émile Durkheim

Bu madde herhangi bir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek bu maddenin geliştirilmesine yardımcı olunuz. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir. Émile Durkheim Fransız Sosyolog Doğum David Émile Durkheim 15 Nisan 1858(1858-04-15)Epinal, Fransa Ölüm 15 Kasım 1917 (59 yaşında)Paris Vatandaşlığı Fransız Milliyeti Fransız Din Agnostik Dalı Felsefe, Sosyoloji,...

Claude Dubar

Bu madde, öksüz maddedir; zira herhangi bir maddeden bu maddeye verilmiş bir bağlantı yoktur. Lütfen ilgili maddelerden bu sayfaya bağlantı vermeye çalışın. (Şubat 2016) Claude Dubar Doğum Dubar 11 Aralık 1945Fransa Ölüm 29 Eylül 2015 Fransa Diğer ad(lar)ı (Professor Emeritus) Meslek Sosyolog Claude Dubar, (11...

En Çok Okunanlar