Sosyologlar

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu Fransa’nın güneybatısında bir dağ köyünde dünyaya gelen Pierre Bourdieu, Fransa’nın itibarlı okullarından École Normale Supérieure’ü bitirir. Cezayir’de yerine getirdiği zorunlu askerlik hizmeti sırasında etnolojiye ilgi duyar. Kabil toplulukları üzerine etnolojik saha araştırmaları gerçekleştirir....

David Harvey Zaman Mekan Sıkışması

David Harvey David Harvey Postmodernizm ve Mekân David Harvey 1935’te İngiltere’de doğdu. 1961’de Cambridge’de coğrafya alanında doktora derecesi aldı. Çalışmalarında ağırlıklı olarak Marxist teori temelinde, küresel kapitalizmin neoliberal biçiminin eleştirisini yapmaktadır. Harvey’in, 1969 yılında yayınlanan Explanation in...

Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik

Susan Hekman: Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Bilgi problemi, “düşünenlerin” problemidir ve bu yüzden elinizdeki kitap hiç şüphesiz “bilgi”yi kendisi için entellektüel problem görenlerin kitabıdır. Adının ima ettiği gibi, bu kitap yalnızca bilgi...

İktisadî Aklın Eleştirisi – André Gorz

André Gorz: İktisadî Aklın Eleştirisi (Çalışmanın Dönüşümleri / Anlam Arayışı) İktisadî Aklın Eleştirisi Kapitalistler, "duvar"ın yıkılışının ardından kendileri için daha uygun bir “vahşet" ortamının oluşmasının sevinciyle "solun öldüğünü" ilan ettiler. Oysa ölen, kapitalizmin platformundan çıkamadığı...

Foucault’nun Özgürlük Serüveni

James W. Bernauer: Foucault'nun Özgürlük Serüveni (Bir Düşünce Etiğine Doğru) Foucault'nun Ögürlük Serüveni Michel Foucault’nun XX. yüzyıla damgasını vuran en önemli düşünürlerden biri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Klasik filozoflar gibi hayata dair hemen her konuda eser...

Demokrasi ve Kapitalizm Samuel Bowles & Herbert Gintis

Samuel Bowles & Herbert Gintis: Demokrasi ve Kapitalizm (Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Demokrasi ve Kapitalizm Fransızcadan Çinceye kadar birçok dile çevrilen Demokrasi ve Kapitalizm'in, gördüğü ilgiyi haklı...

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu Thompson 20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden bi­risidir. Kuşkusuz sadece mâdunlann, aşağıdakilerin tarihini yazdığı için değil, bu tarihi onların yanın­dan yazmak cesaretini gösterdiği için de önemlidir. Güç...

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik Modernlik ve Müphemlik Çalışmalarıyla sosyolojinin sınırlarını genişleten, yüzyılın en parlak sosyologları arasında sayılan Zygmunt Bauman’ın en önemli kitaplarından birini sunuyoruz: Modernlik ve Müphemlik.   Bauman’a göre yaratıcılık, müphemlikle yakından ilişkilidir; müphemliğinse...

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog Sosyolojinin en temel konusu sosyal değişmedir. Bütün büyük sosyologlar, sosyal değişmenin teorisini ve kavramlarını sistemleştirdikleri için adları büyük olarak sosyoloji tarihine geçmiştir. İbn Haldun’dan günümüze kadar çok sayıda...

Talcott parsons

Talcott parsons 1902 yılında Colorado kentinde dünyaya geldi. Babası evrimle İncil’i uzlaştırmaya çalışan bir papaz, annesi ise koyu bir liberal idi. 1920’de babasının ve iki ağabeyinin okulu olan Amherst Koleji’ne kaydoldu; burada felsefe ve biyoloji...

Lâikleşme Bryan Wiison

Lâikleşme Bryan Wiison Bryan Wilson (1926-2004) Yorkshire'da doğdu ve askerlik hizmetin­den sonra Leicester Üniversitesi'ne ve London School of Economics'e devam etti. Londra ve Oxford Üniversitelerinde daha yüksek derece­ler kazandıktan sonra Leeds Üniversitesi'nde ders vermeye başladı...

Korporatizm Pahl ve Winkler

Korporatizm Pahl ve Winkler Korporatizm kavramının belirli bir yazara ait olsa olduğu söylenebilse de, kökleri daha ziyade 1930'lar İtalya ve Almanya'sının otoriter re­jimlerine ve Ortaçağ lonca sistemine uzanır. 1970'lerde bu fikir Bri­tanya gibi gelişmiş sanayi...

Kollektif Tüketim Manuel Castells

Kollektif Tüketim Manuel Castells Castells (1942-                ) İspanya'da doğdu. Doktorasını 1967'de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de Kent Sosyolojisi alanında seminerler yönetti ve burada on iki yıl sosyoloji dersleri verdi....

Kentleşme Louis Wirth

Kentleşme Louis Wirth Louis Wirth (1857-1952) Almanya'nın bir köyünde zengin Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak o ondört yaşındayken ailesi Amerika'ya göç etti. Chicago Üniversitesi'ni bitiren Wirth daha sonra aynı üniversitede Profesör olarak...

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi   Ray Pahl 1935'te Londra'da doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde coğ­rafya okudu ve doktorasını London School of Economics'te, Hert- fordshire bölgesinde kentte çalışıp banliyölerde oturan insanlar üze­rine yaptı. 1965'te Kent Üniversitesi sosyoloji bölümüne öğretim...

Kendini Doğrulayan Kehanet Rosenthall ve Jacobson

Kendini doğrulayan kehanet Kendini Doğrulayan Kehanet Rosenthall ve Jacobson fikrinin gelişimine birçok yazar katkıda bulunmuştur, fakat Profesör J.W.B. Douglas'ın eğitimde başarı konu­sundaki klâsik çalışması Ev ve Okul (1964) kadar değil. Ancak genellik­le, bu tezle ilgili...

İnsan İlişkileri Elton Mayo

İnsan İlişkileri Elton Mayo Elton Mayo (1880-1949) Avustralya'da bir doktorun oğlu olarak dün­yaya geldi. Queensland Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldı ve ders­ler verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın yol açtığı ruhsal çöküntüle­rin tedavisiyle ilgilendi. 1922'de Amerika'ya göç...

İnsan Ekolojisi Robert A. Park

İnsan Ekolojisi Robert A. Park Robert Ezra Park (1864-1944) 1920'lerde ve 1930'ların başlarında gelişen Chicago Sosyoloji Okulu'nu yaratan, yönlendiren ve bir arada tutan Amerikalı sosyologdur. Robert Park Pennsylvania, Harvey- vlle'de doğdu, ancak kısa bir süre...

İktidar Seçkinleri C. Wright Mills

İktidar Seçkinleri C. Wright Mills VVright Mills (1916-1962) Teksas, VVaco'da orta sınıf Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üni­versite eğitimini Teksas ve VVisconsin Üniversitelerinde tamamladıktan sonra Mary- land Üniversitesi'nde öğre­tim üyeliğine başlayan Mills,...

İdeoloji Kari Mannheim

İdeoloji Kari Mannheim Kari Mannheim (1893-1847) Maca­ristan, Budapeşte'de dünyaya geldi ve Birinci Dünya Savaşı'nda Orta Avrupa'daki karışıklıkların ve ko­münistlerle faşistler arasındaki ça­tışmaların ortasında yetişti. 1918­1919 yıllarında radikal Macar Hü­kümetinde görev yaptı, fakat sağcı bir darbenin...

Hegemonya Antonio Gramsci

Hegemonya Antonio Gramsci Gramsci (1891-1937) İtalya, Sardin- ya'da yoksul, alt-orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1911 'de Torino Üniversitesi'ne bilim adamı olarak girdi. 1913'te Italyan Sosyalist Partisi'ne katıldı. Radikal L'Ordine Nuovo gazetesinin kurul­masına...

Fenomenoloji Husserl ve Schutz

Fenomenoloji Husserl ve Schutz   Edmund Husserl (1859-1938), bugün Çekoslovakya'nın bir parçası olan Prossnitz-Moravio'da zengin bir Mu­sevi tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Bu Alman filozof Leipzig ve Berlin Üniversitelerinde okudu ve matematik eğitimi aldı. Filozof- psikolog-rahip...

Etnometodoloji Harold Garfinkel

Etnometodoloji Harold Garfinkel Etnometodoloji’ terimi "insanların etraflarındaki dünyayı anlamak için kullandıkları metotlar"ı anlatır. O gündelik hayatın, insanların gündelik işlerini sürdürmekte kullandıkları rutinler ve kuralların, dost­lar veya aile, iş arkadaşları veya müşteriler, yabancılar veya tanıdıklar olarak...

Etiketleme Kuramı Howard Becker

Etiketleme Kuramı Howard Becker   Amerikalı sosyolog Hovvard Becker (1928- ) Chicago lllinois'de doğ­du, Chicago Üniversitesi'nde okudu ve Ford Vakfı üyeliği ve Stanford Oniversitesi'nde yardımcı profesörlük dâhil, çeşitli araştırma görevle­rinin ardından Evanston, lllionis, North VVestern Üniversitesi'nde...

Eleştirel Teori Frankfurt Okulu

Eleştirel Teori Frankfurt Okulu   "Eleştirel Teori' teriminin kaynağı Frankfurt Üniversitesi'nde 1923'te kurulan Frankfurt Sosyal Teori Okulunda birlikte çalışan bir grup Marksist akademisyenin ve ayrıca 1980'ler ve 1990'larda Jürgen Ha- bermas ve arkadaşlarının yazıları ve yayınlarıdır....

En Çok Okunanlar