Sosyoloji

Fenomenoloji Husserl ve Schutz

Fenomenoloji Husserl ve Schutz   Edmund Husserl (1859-1938), bugün Çekoslovakya'nın bir parçası olan Prossnitz-Moravio'da zengin bir Mu­sevi tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Bu Alman filozof Leipzig ve Berlin Üniversitelerinde okudu ve matematik eğitimi aldı. Filozof- psikolog-rahip...

Etnometodoloji Harold Garfinkel

Etnometodoloji Harold Garfinkel Etnometodoloji’ terimi "insanların etraflarındaki dünyayı anlamak için kullandıkları metotlar"ı anlatır. O gündelik hayatın, insanların gündelik işlerini sürdürmekte kullandıkları rutinler ve kuralların, dost­lar veya aile, iş arkadaşları veya müşteriler, yabancılar veya tanıdıklar olarak...

Etiketleme Kuramı Howard Becker

Etiketleme Kuramı Howard Becker   Amerikalı sosyolog Hovvard Becker (1928- ) Chicago lllinois'de doğ­du, Chicago Üniversitesi'nde okudu ve Ford Vakfı üyeliği ve Stanford Oniversitesi'nde yardımcı profesörlük dâhil, çeşitli araştırma görevle­rinin ardından Evanston, lllionis, North VVestern Üniversitesi'nde...

Eleştirel Teori Frankfurt Okulu

Eleştirel Teori Frankfurt Okulu   "Eleştirel Teori' teriminin kaynağı Frankfurt Üniversitesi'nde 1923'te kurulan Frankfurt Sosyal Teori Okulunda birlikte çalışan bir grup Marksist akademisyenin ve ayrıca 1980'ler ve 1990'larda Jürgen Ha- bermas ve arkadaşlarının yazıları ve yayınlarıdır....

Dilsel Kodlar Basil Bernstein

Dilsel Kodlar Basil Bernstein FİKİR Dilsel kodlar fikrinin kaynağı Sosyoloji ve Eğitim Profesörü ve Londra Eğitim ve Sosyolojik Araştırma Kurumu Müdürü Basil Bernstein'ın teorileri ve yazılarıdır. Bernstein, 1930'larda Doğu Londra'da bir işçi sınıfı ailenin üyesi olarak yaşadığı...

Damga Erving Goffman

Damga Erving Goffman Erving Goffman (1922-1982) Kanada Manville'de doğdu. Toronto ve Chicago Üniversitelerinde okudu ve daha sonra Edinburg Üniversite­si Sosyal Antropoloji Bölümünde çalışmaya başladı. Shetland Adala­rındaki alan çalışmasından (1949-1951) sonra ‘Gündelik Hayatta Ben­liğin Sunuluşu' başlıklı...

Çatışma Teorisi Ralf Dahrendorf

Çatışma Teorisi Ralf Dahrendorf Ralf Dahrendorf (1929-     ) Ham­burg'da bir Alman politikacının oğlu olarak dünyaya geldi. 1944­45 yılları arasında toplama kampı­na kapatıldı. Felsefe ve filoloji ça­lıştığı Hamburg Üniversitesi'nde (1947-52) okuyan Dahrendorf, Kari Popper'ın fikirlerinden etkilendi...

Burjuvalaşma Goldthorpe ve Lockwood

Burjuvalaşma Goldthorpe ve Lockwood Burjuvalaşma tezi belirli bir yazara mal edilemez. Bu tezin kaynağı, daha ziyade, 1950'lerin sonu ve 1960'ların başlarında Clark Kerr, Jes- sie Bernard ve F. Zvveig gibi sosyologlar, Richard Rose ve David...

Bilimsel Yönetim Frederic Winslow Taylor

Bilimsel Yönetim Frederic Winslow Taylor F.W. Taylor (1856-1915) Philadelphia Germantovvn'da varlıklı bir 'serbest avukatın' oğlu olarak dünyaya geldi. Kibar bir kültür ve sos­yal reform atmosferi içinde yetişen Frederick'in temel tutkuları, ilk dönemlerde spor, mekanik buluşlar...

Bilim Sosyolojisi Robert Merton

Bilim Sosyolojisi Robert Merton Robert K. Merton (1910-      ) Philadelphia'da Doğu AvrupalI göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yoksul bir ortamdan gelmesi­ne rağmen gayretli ve parlak bir öğrenciydi. Temple Üniversitesi'ne öğretim üyesi oldu ve...

Bağımlılık Teorisi Andre Gunder Frank

Bağımlılık Teorisi Andre Gunder Frank köylere kadar uzanan bir bağımlılık zinciri gelişmiştir. Bu ülke­ler aracılığıyla, ekonomik artı-değer yukarıya ve dışa doğru bir hare­ketle zengin Batı tarafından emilmiştir: dünya metropollerinden -yerel ticari metropolit merkezin uydu­ları olan, ancak...

Ataerkillik Feminizm

Ataerkillik Feminizm feminizm' terimi Latince kadın anlamına gelen 'femina'dan türetil­miştir ve köken olarak 'kadınsı özelliklere sahip olmak' anlamını taşır. Bu terim Kadın Hareketinin, kadınların eşit haklar mücadelesinin genel adı olarak ve yirminci yüzyılda cinsiyet eşitliği...

Yabancılaşma Karl Marx

Yabancılaşma Karl Marx Hiç kendinizi 'yabancı' veya 'yabancılaşmış' hissettiniz mi? Herkesin size karşı olduğunu, evinizde, ülkenizde bir yabancı olduğunuzu hissettiniz mi, kimsenin sizi anlamadığını düşündüğünüz ve etrafınızdaki insanlar -ebeveynleriniz, aile­niz, arkadaşlarınız veya yerel topluluğunuz yahut...

Toplumsal Dayanışma Emile Durkheim

Toplumsal Dayanışma Emile Durkheim FİKİR Sosyolojiyi günümüzde ve geçmişte uğraştıran temel sorunlardan biri toplumsal düzen -veya Durkheim'ın deyimiyle, 'toplumsal daya­nışma'- problemidir -Toplum düzeni nasıl sürdürür? Toplumdaki milyonlarca insanın ortasında, gündelik hayatta içinde yer aldığımız birçok etkinlikten toplumsal...

Tarihsel Materyalizm Marx ve Engels

Tarihsel Materyalizm Marx ve Engels Friedrich Engels (1820-1895) Alman­ya'nın Barmen kentinde, Almanya ve İngiltere'de fabrikaları olan zengin bir tekstil imalâtçısının oğlu olarak dün­yaya geldi. Engels, ailenin işini devral- sa da, radikal bir toplumsal eleştiri üslûbu...

Sosyal Darvinizm Herbert Spencer

Herbert Spencer (1820-1903) Derby'- de bir öğretmenin oğlu olarak dün­yaya geldi. Düzenli bir eğitim görme­diği söylenebilir. O, hiç bir zaman ortaöğretim veya üniversite eğitimi görmedi, gerçekte kendini yetiştirdi. Önceleri demiryolu mühendisi olarak çalışan Spencer,...

Seçkinler Teorisi Pareto ve Mosca

Seçkinler Teorisi Pareto ve Mosca Vilfredo Pareto (1849-1923) Paris'te İtalyan bir siyasal sığınmacı ve Fransız annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile 1858'de İtalya'ya döndü. Vilfredo Torino Üniversitesi Politeknik Enstitü- sü'nde mühendislik eğitimi gördü ve yirmi...

Protestan Ahlakı Max Weber

Protestan Ahlâkı Max Weber FİKİR 'Protestan ahlâkı' en ünlü sosyologlardan ve kuşkusuz sosyolojinin kurucu babalarından biri olan Max VVeber'in (1864-1920) temel fikir­lerinden biridir. O önde gelen bir Alman akademisyen ve 1902'de kurulan Alman Sosyoloji Derneği'nin ortak...

Pozitivizm Auguste Comte

Pozitivizm tek geçerli veya doğru bilgi biçiminin empirik bilimin ortaya çıkardığı bilgiler olduğunu savunan felsefi bir görüş olarak tanımlanabilir. Empirik bilim ve bilimsel metodoloji sayesinde do­ğa yasalarının keşfini ve fizik, kim­ya ve biyolojide doğa...

Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Oligarşinin Tunç Kanunu

Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Oligarşinin Tunç Kanunu Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Robert Michels (1876-1936) Almanya, Cologne'da Alman ve Fransız- Belçika kökenli bir anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Halle, Marburg Üniversiteleri ve Gaetano Mosca'yla arkadaş...

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet Gemei nschaft-Gesel Ischaft  Ferdinand Tönnies Ferdinand Tönnies (1855-1936) Kuzey Almanya Schleswing-Hol- stein'de varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya geldi. Strasburg,Jena, Bonn, Leipzig ve Tübingen Üniversitelerinde filoloji, felsefe, teoloji, arkeoloji...

Formel Sosyoloji Georg Simmel

Formel Sosyoloji  Georg Simmel Georg Simmel (1858-1918) Berlin'de Musevi bir işadamının oğlu olarak dünyaya geldi. Berlin Üniversitesi'nde okudu ve felsefe, tarih, psikoloji ve İtalyanca eğitimi aldı. Özel bir hami tarafından destekle­nen Simmel, daha sonra Berlin...

Bürokrasi Max Weber

Bürokrasi Max Weber Max Weber (1864-1920), kuşku­suz, sosyolojinin kurucu babala­rını oluşturan 'Kutsal Üçlü'den biridir. Onun fikirleri halen mo­dern sosyologlar için temel çerçevelerden biri ve zengin bir ilham kaynağıdır. Weber Prusya, Erfurt'ta tanınmış bir bölge avu­katı...

Anomi Emile Durkheim

Anomi  Emile Durkheim Emile Durkheim (1858-1917) sosyolojinin kurucu babalarındandır. Zira o, özellikle sosyolojiyi bağımsız akademik bir disiplin haline ge­tirmeye çalışmıştır. Sosyolojideki ilk kürsü sahibi kişidir. modern sosyolojideki temel perspektiflerden birinin, yapısal işlevselciliğin kurulmasına kat­kıda bulunmuştur. Durkheim,...

Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

Sosyoloji Okuma Listesi - Önerileri OKUMA ÖNERİLERİ Aşağıdaki metinler sosyolojik teori hakkında ileri düzey Lisans öğrencilerinin daha kolay ulaşabilecekleri değerli ve güncel incelemeler içermektedir. CUFF, E.C., SFIARROCK, W.W. AND FRANCIS, D.W. (1998), Perspectives in Socio- logy, 4th...

En Çok Okunanlar