Sosyoloji

Antik Çağ’da Amisos ve Çevresinde Yaşayan Halkların Dinsel İnanışları – Özet

Bülent Öztürk - Antik Çağ’da Amisos ve Çevresinde Yaşayan Halkların Dinsel İnanışları Amisos hem Hellen kolonistlerin getirdikleri inançları hem de Hellen öncesi ve çağdaşı yerel halkların inanışlarını bünyesinde barındıran Güney Karadeniz’in dini açıdan önemli kıyı yerleşimlerinden birisiydi. Samsun’daki “Çakalca-Karadoğan...

Âşık Kemalî Bülbül’ün Şiirlerinde “Samsun“

M. Halistin Kukul - Âşık Kemalî Bülbül’ün Şiirlerinde “Samsun” Âşık Kemâlî Bülbül; Türkiye içinde de, hemen hemen her vilâyetimize el uzatmış, Türk Dünyâsı coğrafyasını bir bütün içersinde vatan telâkkî etmiştir (s. 1237). Bülbül'ün, "Samsun" başlığını taşıyan iki şiiri vardır. O, saz...

Samsunlu Aşık Kemalî Bülbül’iin Türk Dünyasını Kucaklayan Şiirleri

Maarife Hacıyeva - Samsunlu Aşık Kemalî Bülbül’ün Türk Dünyasını Kucaklayan Şiirleri …Âşık Kemalî Bülbül’ün; Türkiye sevdasının yanı sıra bütün Türk dünyasını kucaklayan, Türk dünyasına olan sevgisini dile getiren şiirlerini bir araya getirip incelemeye gayret ettik… “Kemalî Bülbül der ben Turancıyım O...

Aykırı Bir Kişilik Olarak Neyzen Tevfik

Ahmet Yılmaz - Aykırı Bir Kişilik Olarak Neyzen Tevfik Toplumsal çatışmaları, aksaklıkları veya topluma yönelik haksızlıkları, çarpıklıkları; insan yaşamının kötü ve olumsuz yanlarını yermeyi ve eleştirmeyi amaç edinen ve bir anlamda “Alaylı Şiir” olarak tanımlanabilecek şiir sanatına “Hiciv” adı...

Yakın dönem Türk Hiciv (Yergi) Edebiyatı’nın gönül dünyamızdaki seçkin isimlerden birisi NeyzenTevfik

Önder Göçkün - Yakın dönem Türk Hiciv (Yergi) Edebiyatı’nın gönül dünyamızdaki seçkin isimlerden birisi Neyzen Tevfik Hem Neyzen’i, hem de kardeşi Veteriner hekim Şefik Kolaylı’yı yakından tanıyan aile dostlarından birisi, İzzet Şatıroğlu Bey idi. Şefik Kolaylı Fransa Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesinde...

Bedri Koraman ve Türk Karikatüründeki Yeri

Fevzi Çakmak - Bedri Koraman ve Türk Karikatüründeki Yeri Bedir Koraman, 1928 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. Koraman, daha okula başlamadığı dönemde, babasının otomobilini çizerek resme olan ilgisini ortaya koymuş… Zaman içinde resim yaptıkça, resme olan sevgisi tutkuya dönüşmüştür. İstanbul’a giderek,...

Çarşamba Ayakkabısı

Aytek Ersan - Çarşamba Ayakkabısı Çarşamba Ayakkabısı, halk arasındaki tanımıyla Basık'ın, Çarşamba ve civar yerleşim birimlerinde yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir kullanılmakta olduğu söylenmektedir. …Uygur metinlerinde var olan edik kelimesi ayakkabı için kullanılan en eski kelimedir ve Orhun Yazıtları,...

Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türkler’de Âile

Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Âile - Abdülkadir Donuk Bir topluluğun siyasi, sosyal ve hukuki durumunu anlamak için önce o topluluğun küçük bir nüvesi olan âileye bakmak lazımdır. Aile, devletin küçük bir modelidir. Ailede dinin büyük rolü vardır....

Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler

Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler Can Özgür a. Ünlü Türemesi: Gerek Eski Kıpçakçada gerekse bugünkü Kıpçak şivelerinde görülen bir hâdisedir. Rize ili ağızlarında şu örnekler bulunmaktadır: , urusca < Rusça, urum < Rum, afiyon < Afyon, konturol < kontrol, tirabizanli < Trabzonlu,...

İbrahim Serbestoğlu – Canik Sancağı’nda Tarımsal Kalkınma Teşebbüsü (1860-1870)

İbrahim Serbestoğlu - Canik Sancağı’nda Tarımsal Kalkınma Teşebbüsü (1860-1870) Osmanlı Devleti 19. yüzyılın ortalarından itibaren ziraat bürokrasisini oluşturarak tarımsal üretimi arttırmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda 1838 yılında Hariciye Nezareti bünyesinde Ziraat ve Sanayi Meclisi kurulmuştur. Ziraat alanında bir başka kurum...

Karadeniz Bölgesi’nde Çepni Varlığı ve Samsun’sa Bir Çepni Köyü

Ali Çelik - Karadeniz Bölgesi'nde Çepni Varlığı ve Samsun'da Bir Çepni Köyü Çepnilerden söz eden en eski yazılı kaynak Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1076 yılları arasında yazılan Divanü Lûgati't Türk'tür. Çepni adının geçtiği ikinci yazılı kaynak Reşidüddin Fazlullah'ın 1310 tarihinde yazdığı Câmi'üt...

Kavak İlçesinde Tirit Geleneği

Necati Menek, Ersin Erge, Şefik Sezgin - Kavak İlçesinde Tirit Geleneği Kaz Tirit yemeği toplumsal bir olaydır. Çünkü sadece aile içinde yenilen bir yemek türü değildir. Özellikle ilçemiz köylerinde kaz; akrabalarla, aile dostlarıyla bir araya gelinmesine sebep olur ve...

Kent Kültürü, Yerel Medya ve Kültür Ekonomisi Yerel Medyanın Kent Kültürü Ekonomisi ve Yönetimi...

Nebi Özdemir - Kent Kültürü, Yerel Medya ve Kültür Ekonomisi Yerel Medyanın Kent Kültürü Ekonomisi ve Yönetimi Açısından Önemi …kültür içerikten ibarettir, medya ise bu içeriğin yaratım-aktarım-tüketim araç ve bağlamını ifade eder. Yaratıcı endüstriler, özellikle gençlere yönelik, fikri mülkiyet temelli...

Kentlerin Markalaşması ve Samsun

Fadime Tikbaş - Kentlerin Markalaşması ve Samsun Marka olma kavramı bundan 200 yıl önce, Josiah Wedgwood'un ürettiği porselenlere kendi adını basmasıyla başlamıştır. Kentlerin markalaşması için ülkeler 1990'lı yıllardan sonra "kent marka konumlandırması" yapmak üzere çalışmalar ve yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Resmi kaynaklarda...

Kentsel İmgeler Bağlamında Samsun

Bekir Şişman - Kentsel İmgeler Bağlamında Samsun …şehirlerin imgeleri şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla direkt ilişkilidir. Samsun, bağımsızlığa giden yolda en önemli kavşak şehirdir. Samsun denilince milli mücadelede ilk adım akla gelir; Samsun için ilk adım bir imgedir. İstanbul'un Sultanahmet...

Levent Kırca ve Türk Tiyatrosu

Alev Gözcü - Levent Kırca ve Türk Tiyatrosu Levent Kırca, 28 Eylül 1950’de Samsun’da dünyaya geldi. Levent Kırca’nın canlandırdığı tiplemeler her an her yerde karşılaşılabilecek ortalama kişiliklerdir. Levent Kırca’nın baba tarafından aile büyükleri, (Bulgaristan’dan), Kırcaali’den gelmiştir. Levent Kırca’nın annesi Bahriye Hanım, ilkokulda; babası...

Müzikologlar Güzüyle Orhan Gencebay

Ayşegül Aral - Müzikologlar Güzüyle Orhan Gencebay 4 Ağustos 1944 yılında Samsun’da doğan Orhan Gencebay, eski hafızlardan çok güzel sesi olan, ilahiler ve kasidelerin yanı sıra Türk sanat müziği de söyleyen bir babanın ve müziği çok seven bir...

Orhan Gencebay’ın Bir Şarkısı Üzerinde Sözeylem Çözümlemesi

Erdoğan Boz - Orhan Gencebay’ın Bir Şarkısı Üzerinde Sözeylem Çözümlemesi Sözeylem kuramı (…) bir dil felsefesi kuramıdır. …bir tümce ancak taşıyıcısı olduğu bir davranış bağlamının, bir sözeylemin dile getirilişidir. Sözeylem kuramı bir bakıma, gönderici ve alıcının dünya görüşlerinin kesiştiği bir...

Osmanlı Yenileşme Döneminde Canik Sancağı’nda Temel Eğitim

Hatip Yıldız - Osmanlı Yenileşme Döneminde Canik Sancağı’nda Temel Eğitim II. Meşrutiyet’in ilk yıllarından beri müstakil olarak idare edilen Canik Sancağı, Cumhuriyet’in ilânından birkaç gün evvel, Ekim 1923’te, vilâyet hâline getirilmiş10 ve Cumhuriyet sonrasında adı Samsun’a çevrilmiştir. Canik Sancağında, eğitim alanındaki...

Samsun Bafra Yöresi Geleneksel Kadın Giysilerinin İncelenmesi

Nalan Gürşahbaz, Saliha Özelmas Kahya, Ayşe Başural - Samsun Bafra Yöresi Geleneksel Kadın Giysilerinin İncelenmesi Giysi kültürü, değişik binlerce yerleşim bölgelerinde ve farklı kültürlerde kendisini üreten toplumları simgeleyen özgün bir duruma gelmiştir. Bindallı …giyside bordo renkte kadife dokuma kumaş kullanılmış, astarında ise...

Samsun Çevresinde Yaşayan Halk İnançları İle Türklerde Ad Bir Tabu Mu İdi?

Yaşar Kalafat - Samsun Çevresinde Yaşayan Halk İnançları İle Türklerde Ad Bir Tabu Mu İdi? …kelime veya kelimelerden olan "adlar" tabu olabilir miydi? Ocak beyi ad verdiği ilgili balasına şükranını göstermek için adak kurban keser. Ad verilirken sağ kulağa Ezanı Muhammedi...

Samsun ili Çayır ve Meralarında Yetişen Bazı Zararlı Bitkiler ve Hayvanlar Üzerindeki Etkileri

M. Özgür Töngel, İlknur Ayan - Samsun ili Çayır ve Meralarında Yetişen Bazı Zararlı Bitkiler ve Hayvanlar Üzerindeki Etkileri Yıllardan beri devam eden aşırı ve erken otlatma sonucu, çayır – mera alanlarımızın verim potansiyelleri çok düşmüş ve büyük oranda...

Samsun İli Vezirköprü İlçesi Geleneksel Gelin Giysilerinin Giyinme Kültürü Açısından İncelenmesi

Songül Kuru & Mine Yayla - Samsun İli Vezirköprü İlçesi Geleneksel Gelin Giysilerinin Giyinme Kültürü Açısından İncelenmesi Kültürün bir parçası olan geleneksel giysiler, her yörenin örfüne, âdetine, geleneklerine, inançlarına ve yaşam şartlarına göre değişmektedir. Giyinme, doğal çevrenin etkisi ile ortaya...

Samsun Pazarlarında Satılan Şifalı Bitkiler

Özen Yaylagül - Samsun Pazarlarında Satılan Şifalı Bitkiler Samsun pazarlarında satılan şifalı bitkilerden biri kaldırayak adıyla da bilinen ve bu addan haploloji ve ünlü daralmasıyla değişen kaldırık bitkisidir. Samsunlu bir pazarcı kadın tarafından adının papara olarak da bilindiği söylenmiştir. Turhan...

Samsun Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Kültür Aktarımı

Cafer Özdemir - Samsun Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Kültür Aktarımı atasözleri ve deyimler …bu sözlerin muhtevasına bakıldığında bir topluma ait maddi ve manevi değerlerin varlığı hissedilir. Atasözü ve deyimler gibi belirli bir format içerisinde yer alan bu değerler, kullanıldığı...

En Çok Okunanlar