Dânişmendnâme’de Samsun

Ergin Ayan - Dânişmendnâme’de Samsun Dânişmendnâme adlı Türkçe destansı mahiyetteki esere dayanarak, bu hânedân hakkında bize bilgi veren Cenâbî’ye göre de beyliğin kurucusu Dânişmend Gâzî (1085-1104) Malatyalıdır. Bizzat Dânişmendnâme’de...

Düğün Sonrası Gelenekler Bağlamında Ondokuzmayıs Samsun Yörükleri

Fatma Yıldırmış - Düğün Sonrası Gelenekler Bağlamında Ondokuzmayıs Samsun Yörükleri Bir milletin dini, dili, tarihi, coğrafyası, edebiyatı, sosyal ve siyasi hayatı, yaşam tarzı gibi birçok unsurla alakalı gelenek...

Birinci Dünya Harbinde Samsun ve Çevresinde Ermeni Tehciri Uygulamaları Üzerine Birkaç Belge

Hasan Babacan - Birinci Dünya Harbinde Samsun ve Çevresinde Ermeni Tehciri Uygulamaları Üzerine Birkaç Belge İstanbul Galata’daki Ermeni Büyük Merkez Okulu’nda 1914 yılı Mayıs ayında, Patrikhane’den görevlendirilen rahip...

Modern Samsun’un Efsanevî (Mitolojik) Geçmişi

Hülya Altunya - Modern Samsun’un Efsanevî (Mitolojik) Geçmişi Amazonların ülkesi ya da başkenti olarak kabul edilmesinin nedeni; Antik Çağın ünlü coğrafyacısı Strabon’un verdiği haber ve son dönem bazı...

Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu

İbrahim Serbestoğlu - Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu Rusların, Kırım ve Kafkaslardaki Müslüman topluluklara yaptıkları baskıların neticesinde halk, Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kaldı. Geçici olarak...

Samsun ve İlçelerinde Yemek Adları

İlknur Karagöz - Samsun ve İlçelerinde Yemek Adları Türkiye’nin bütün bölgelerinde bilinen pırasa yemeği, fasülye yemeği, ıspanak yemeği vb. türünden adlandırmalar bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Adlandırmaların Dayandığı Temeller Bitkinin Adı Esas...

İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 1841 Yılında Samsun ve Çevresinde Ticaret

K. Tuncer Çağlayan - İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 1841 Yılında Samsun ve Çevresinde Ticaret Samsun Limanında Toplam Ticaret Hacmi 1 Temmuz - 31 Aralık...

Samsun’da Türk Mimarisinin Gelişimi

M. Sami Bayraktar - Samsun’da Türk Mimarisinin Gelişimi 1869’da büyük bir yangınla kentin hemen tamamı yanmış, akabinde yeniden plânlanmıştır. 1939, 1942, 1943 yılı (Erzincan) depremlerinde Samsun ve ilçeleri...

Mehmet Ali Ünal – XVI. Yüzyılda Sinop Tersanesi İçin Canik Sancağı’ndan Malzeme Temini

Mehmet Ali Ünal - XVI. Yüzyılda Sinop Tersanesi İçin Canik Sancağı’ndan Malzeme Temini Kendir teli ve Cânik Kendir Emâneti Gemilerin yapımında kullanılan en önemli malzemelerden birisi de kendir telidir. Kenevir...

Samsun Ağızları

Mehmet Dursun Erdem - Samsun Ağızları Samsun ağızları çalışılırken karşılaşılan en önemli sorun örnekleme yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Karadeniz’in demografik yapısı en fazla değişen ili olan Samsun’da her köyde başka bir...

XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Samsun Yöresi

Mehmet Öz - XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Samsun Yöresi Samsun yöresi, arkeolojik bulguların gösterdiğine göre, en azından M.Ö. 5000 yılından beri meskûndur. Bölge, Danişmendlilerin teşebbüsüyle başlayan Türk sızmasından...

Anadolu Selçuklu Döneminin Önemli Yapıtlarından Çakallı Han Üzerine Bazı Düşünceler

Mustafa Kemal Şahin - Anadolu Selçuklu Döneminin Önemli Yapıtlarından Çakallı Han Üzerine Bazı Düşünceler Samsun- Amasya kervan yolunda, günümüze gelebilen ilk han özelliğindeki Çakallı Han Orta Karadeniz Bölgesi’nde...

Tütün Üretimi, Yaprak Tütün Ticareti ve Sigara Sanayinin Samsun’un Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yaşamı Üzerindeki...

Necdet Çamaş - Tütün Üretimi, Yaprak Tütün Ticareti ve Sigara Sanayinin Samsun’un Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yaşamı Üzerindeki Rolleri …tek yıllık bir bitki olan tütün, köklerinde nikotin alkaloidinin sentezlenmesi...

Samsun Sahil Demiryolu

Nedim İpek - Samsun Sahil Demiryolu Samsun (…) XIX. Yüzyılda Karadeniz’in uluslararası ticarete ve Osmanlı topraklarının Batı pazarlarına açılması sonrası Anadolu’nun çıkış kapısı hâlini aldı (s. 333). Samsun liman...

Osmanlı Dönemi İdarî Uygulamalar Bağlamında Canik’in Yönetimi ve Yöneticileri

Orhan Kılıç - Osmanlı Dönemi İdarî Uygulamalar Bağlamında Canik'in Yönetimi ve Yöneticileri Canik bir idarî bölge olup (…) Canik tabiri; sahilden ibaret olmayıp, güneyde Niksar’dan Gümüşhane’ye uzanan hattı...

Samsun Basın Tarihinden Bir Kesit “Haber Gazetesi”

Önder Duman - Samsun Basın Tarihinden Bir Kesit: “Haber Gazetesi” Samsun’da yayımlandığı bilinen ilk gazete II. Meşrutiyet’in hemen ertesinde, 15 Ağustos 1908’de Avni-zâde Cemil Bey tarafından çıkarılan Aks-ı...

Berlin Antlaşması’ndan Sonra Samsun ve Çevresinde Ermeni Olayları

Pelin İskender - Berlin Antlaşması’ndan Sonra Samsun ve Çevresinde Ermeni Olayları Ermeniler tarih boyunca Pers, Roma, Arap, Bizans ve Rus hakimiyeti altında yaşamışlardır. Türklerin batıya doğru ilerlemesiyle birlikte, Selçuklular,...

İstiklal Harbinde Samsun’daki Amerikan Filosu

Rahmi Doğanay - İstiklal Harbinde Samsun’daki Amerikan Filosu Amerikan iş adamları Amerikan donanmasının desteğinde Türkiye’ye geldiler. Amerikalıların Samsun limanında üslenip, en az bir savaş gemisini bu limanda sürekli bulundurmalarında...

II. Meşrutiyet Döneminde Canik Sancağında İdari Yapılanma

Rıza Karagöz - II. Meşrutiyet Döneminde Canik Sancağında İdari Yapılanma Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilânından sonra (…) Canik sancağı bu dönemde Sivas vilâyetinden alınıp Trabzon vilâyetine bağlandı. (s. 67) 1870’li...

Samsun ve İlçelerinde Türk Mimari Eserleri

Mehmet Sami Bayraktar - Samsun ve İlçelerinde Türk Mimari Eserleri Havza, Vezirköprü ve Lâdikte kâgir yapı geleneği ağır basarken, ormanlık kesimdeki Çarşamba, Terme, Kavak, Salıpazarı, Asarcık ve Ondokuz...

XX. Yüzyılın Başlarında, Canik (Samsun) Sancağında İsimleri Değiştirilmek İstenen Kaza, Köy, Mahalleler ve Yeni...

Selim Özcan - XX. Yüzyılın Başlarında, Canik (Samsun) Sancağında İsimleri Değiştirilmek İstenen Kaza, Köy, Mahalleler ve Yeni İsimleri Canik adı günümüzde, Canik dağları ile bilinmektedir. Canik (…) batıda Kızılırmak...

Romancı Gözüyle Samsun’un Yüz Yıllık Tarihi

Şaban Sağlık - Romancı Gözüyle Samsun’un Yüz Yıllık Tarihi Zerrin Koç’un “Islak Kentin İnsanları” adlı romanına bakıldığında, 1900-2000 yılları arasında yüz yıllık Samsun tarihinin panoramik olarak yansıtıldığını görürüz. Buhara’da...

Samsun Manilerinde Sosyal Temalar

Şahin Köktürk - Samsun Manilerinde Sosyal Temalar Al şalım yeşil şalım Dağları dolaşalım Aramızda fitneler Biz nasıl kavuşalım Kavuşmayı engelleyen “fitneler”dir, yani arabozuculardır. Halk edebiyatında buna “engel”, divan edebiyatında ise “rakip”...

Millî Mücadele Başlarken Samsun ve Havalisinde Pontus Faaliyetleri

Zekai Güner - Millî Mücadele Başlarken Samsun ve Havalisinde Pontus Faaliyetleri Mondros Antlaşması sonrası, Avrupa’da Türkler aleyhine geniş bir propaganda başlatılarak; Hıristiyanların katledildiği, onlara işkence edildiği, (…) Rumların katledildiği söylentileri...

Ad Bilimi Açısından Samsun ve Yöresindeki İnek Adları

Mediha Mangır - Ad Bilimi Açısından Samsun ve Yöresindeki İnek Adları Anadolu’da inek, kırsal kesimde ve köylerde yaşayan aileler için bir geçim kaynağıdır. Özellikle kadınlar için inek, doğumundan...