Sosyoloji

Modernleşme Teorisi Kuramı W.W. Rostow

Modernleşme Teorisi W.W. Rostow W.W. Rostow (1916- ) New York doğumludur. Yale Üniversitesi'nde okuyan Rostovv Oxford Balliol Kolej'de Rhodes bursu kazandı (1936­38). İkinci Dünya Savaşı'nda seçkin bir savaş sicili vardı, O.S.S'de (1942-45) binbaşı olarak çalıştı,...

Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik

Susan Hekman: Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Bilgi problemi, “düşünenlerin” problemidir ve bu yüzden elinizdeki kitap hiç şüphesiz “bilgi”yi kendisi için entellektüel problem görenlerin kitabıdır. Adının ima ettiği gibi, bu kitap yalnızca bilgi...

İktisadî Aklın Eleştirisi – André Gorz

André Gorz: İktisadî Aklın Eleştirisi (Çalışmanın Dönüşümleri / Anlam Arayışı) İktisadî Aklın Eleştirisi Kapitalistler, "duvar"ın yıkılışının ardından kendileri için daha uygun bir “vahşet" ortamının oluşmasının sevinciyle "solun öldüğünü" ilan ettiler. Oysa ölen, kapitalizmin platformundan çıkamadığı...

Foucault’nun Özgürlük Serüveni

James W. Bernauer: Foucault'nun Özgürlük Serüveni (Bir Düşünce Etiğine Doğru) Foucault'nun Ögürlük Serüveni Michel Foucault’nun XX. yüzyıla damgasını vuran en önemli düşünürlerden biri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Klasik filozoflar gibi hayata dair hemen her konuda eser...

Demokrasi ve Kapitalizm Samuel Bowles & Herbert Gintis

Samuel Bowles & Herbert Gintis: Demokrasi ve Kapitalizm (Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Demokrasi ve Kapitalizm Fransızcadan Çinceye kadar birçok dile çevrilen Demokrasi ve Kapitalizm'in, gördüğü ilgiyi haklı...

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu Thompson 20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden bi­risidir. Kuşkusuz sadece mâdunlann, aşağıdakilerin tarihini yazdığı için değil, bu tarihi onların yanın­dan yazmak cesaretini gösterdiği için de önemlidir. Güç...

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik Modernlik ve Müphemlik Çalışmalarıyla sosyolojinin sınırlarını genişleten, yüzyılın en parlak sosyologları arasında sayılan Zygmunt Bauman’ın en önemli kitaplarından birini sunuyoruz: Modernlik ve Müphemlik.   Bauman’a göre yaratıcılık, müphemlikle yakından ilişkilidir; müphemliğinse...

ÇATIŞMA KURAMI

ÇATIŞMA KURAMI Çatışma kuramın Persons’un ihmal ettiği noktadan hareket eder. Amacı işlevselciliği yıkmak değildir. Daha çok yapısal işlevsellik köklerinden tamamlar. Sosyoloji tarihçisi Georges çatışmacıların sorunu temelde yapısal işlevselliklerden kopmamalarıdır. Çatışmacılar kuramlarını doğrudan doğruya Persons’un hedef...

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog Sosyolojinin en temel konusu sosyal değişmedir. Bütün büyük sosyologlar, sosyal değişmenin teorisini ve kavramlarını sistemleştirdikleri için adları büyük olarak sosyoloji tarihine geçmiştir. İbn Haldun’dan günümüze kadar çok sayıda...

Talcott parsons

Talcott parsons 1902 yılında Colorado kentinde dünyaya geldi. Babası evrimle İncil’i uzlaştırmaya çalışan bir papaz, annesi ise koyu bir liberal idi. 1920’de babasının ve iki ağabeyinin okulu olan Amherst Koleji’ne kaydoldu; burada felsefe ve biyoloji...

Siyasî döneklerin en hızlısı: Joseph Fouché

Stefan Zweig’ın “Fouché/Bir Politikacının Portresi” adlı eseri, insanlığın görüp göreceği en namussuz, en dönek siyasetçilerden birinin hayatını anlatıyor. Napolyon’un “hayatımda tanıdığım en kusursuz aşağılık dönek” dediği Joseph Fouché 1759’da bir liman şehri olan Nantes’da...

En iyi tez bitmiş tezdir: Tez yazmanın incelikleri

En iyi tez bitmiş tezdir: Tez yazmanın incelikleri Tez Yazarken İzlenmesi Gereken Adımlar Tez, yüksek lisans eğitimini tamamlamak ya da doktor unvanı almak için yapmak zorunda olduğumuz final ödevidir. Bununla birlikte adayların büyük bir hevesle başladığı...

İnsan İlişkileri Hareketi (Human Relations Movement)

İnsan İlişkileri Hareketi (Human Relations Movement) İkinci Dünya Savaşı’ndan önce ABD’de doğan ve etkisi savaştan sonraki kısa bir dönemde Britanya’ya yayılan bir “sanayi sosyolojisi okulu. İnsan İlişkileri, hem değişik nitelikteki akademik literatürden, hem de buna...

Lâikleşme Bryan Wiison

Lâikleşme Bryan Wiison Bryan Wilson (1926-2004) Yorkshire'da doğdu ve askerlik hizmetin­den sonra Leicester Üniversitesi'ne ve London School of Economics'e devam etti. Londra ve Oxford Üniversitelerinde daha yüksek derece­ler kazandıktan sonra Leeds Üniversitesi'nde ders vermeye başladı...

Korporatizm Pahl ve Winkler

Korporatizm Pahl ve Winkler Korporatizm kavramının belirli bir yazara ait olsa olduğu söylenebilse de, kökleri daha ziyade 1930'lar İtalya ve Almanya'sının otoriter re­jimlerine ve Ortaçağ lonca sistemine uzanır. 1970'lerde bu fikir Bri­tanya gibi gelişmiş sanayi...

Kollektif Tüketim Manuel Castells

Kollektif Tüketim Manuel Castells Castells (1942-                ) İspanya'da doğdu. Doktorasını 1967'de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de Kent Sosyolojisi alanında seminerler yönetti ve burada on iki yıl sosyoloji dersleri verdi....

Kentleşme Louis Wirth

Kentleşme Louis Wirth Louis Wirth (1857-1952) Almanya'nın bir köyünde zengin Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak o ondört yaşındayken ailesi Amerika'ya göç etti. Chicago Üniversitesi'ni bitiren Wirth daha sonra aynı üniversitede Profesör olarak...

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi   Ray Pahl 1935'te Londra'da doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde coğ­rafya okudu ve doktorasını London School of Economics'te, Hert- fordshire bölgesinde kentte çalışıp banliyölerde oturan insanlar üze­rine yaptı. 1965'te Kent Üniversitesi sosyoloji bölümüne öğretim...

Kendini Doğrulayan Kehanet Rosenthall ve Jacobson

Kendini doğrulayan kehanet Kendini Doğrulayan Kehanet Rosenthall ve Jacobson fikrinin gelişimine birçok yazar katkıda bulunmuştur, fakat Profesör J.W.B. Douglas'ın eğitimde başarı konu­sundaki klâsik çalışması Ev ve Okul (1964) kadar değil. Ancak genellik­le, bu tezle ilgili...

İnsan İlişkileri Elton Mayo

İnsan İlişkileri Elton Mayo Elton Mayo (1880-1949) Avustralya'da bir doktorun oğlu olarak dün­yaya geldi. Queensland Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldı ve ders­ler verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın yol açtığı ruhsal çöküntüle­rin tedavisiyle ilgilendi. 1922'de Amerika'ya göç...

Adım adım literatür taramasının incelikleri

Adım adım literatür taramasının incelikleri Bir araştırmanın temeli olan literatür taraması, amacın netleşmesi yani araştırma sorunuz hakkında bilinenler ve neyi bilmek önemli konusunda bilgi sağlar. Araştırmanızın kuramsal zemininin oluşması, problem sorusunun tam olarak şekillenmesi ve...

İnsan Ekolojisi Robert A. Park

İnsan Ekolojisi Robert A. Park Robert Ezra Park (1864-1944) 1920'lerde ve 1930'ların başlarında gelişen Chicago Sosyoloji Okulu'nu yaratan, yönlendiren ve bir arada tutan Amerikalı sosyologdur. Robert Park Pennsylvania, Harvey- vlle'de doğdu, ancak kısa bir süre...

İktidar Seçkinleri C. Wright Mills

İktidar Seçkinleri C. Wright Mills VVright Mills (1916-1962) Teksas, VVaco'da orta sınıf Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üni­versite eğitimini Teksas ve VVisconsin Üniversitelerinde tamamladıktan sonra Mary- land Üniversitesi'nde öğre­tim üyeliğine başlayan Mills,...

İdeoloji Kari Mannheim

İdeoloji Kari Mannheim Kari Mannheim (1893-1847) Maca­ristan, Budapeşte'de dünyaya geldi ve Birinci Dünya Savaşı'nda Orta Avrupa'daki karışıklıkların ve ko­münistlerle faşistler arasındaki ça­tışmaların ortasında yetişti. 1918­1919 yıllarında radikal Macar Hü­kümetinde görev yaptı, fakat sağcı bir darbenin...

Hegemonya Antonio Gramsci

Hegemonya Antonio Gramsci Gramsci (1891-1937) İtalya, Sardin- ya'da yoksul, alt-orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1911 'de Torino Üniversitesi'ne bilim adamı olarak girdi. 1913'te Italyan Sosyalist Partisi'ne katıldı. Radikal L'Ordine Nuovo gazetesinin kurul­masına...

En Çok Okunanlar