Mikro Sosyoloji

Formel ve İnformel Gruplar

Birincil ve ikincil grup ayrımları yanında, sosyal grubu analiz eden yaygın ve güvenilir ayrımlardan biri de formel ve informel şeklindeki ayrımdır. Bu tarz bir ayrımda, grup içindeki sosyal davranışlar esas alınır. Grup üyeleri ilk...

Liderlik Çeşitleri

  Max Weber otorite tiplerini açıklamada çıkış noktası olarak “meşruiyet” ölçüsünü temel alır. Weber’e göre üç meşruiyet tipi vardır: a. Geleneksel b. Karizmatik c. Yasal. Bunlar meşru otoritenin “saf (ideal) tip” lerini meydana getirirler.  Weber’in...

Sosyal Kategori

  Bir veya daha çok ortak özellikleri bulunan şahıslar beraberce bir kategori meydana getirirler. Ancak bu özellikler sosyal mevki ve sosyal münasebetler için bir önem arzediyorsa sosyal kategori söz konusudur. Bir sosyal kategori meydana getiren...

SOSYAL GRUPLAR

   “Grup kavramı bilim literatürüne, günlük dilden geçmiştir. Günlük dilde grup şahıslardan, hayvanlardan, bitkilerden veya diğer nesnelerden küme halinde az sayıda olanları ifade etmek için kullanılır. Mesela bir ağaç grubu veya tartışma halinde olan bir...

Sosyal Yığın ve Kalabalık

  Biz, günlük dilden ayrı olarak, sosyolojik açıdan, tesadüfen bir araya gelmiş, yanyana birlikte bulunan, beraberce yürüyen insanları zaman ve mekân yakınlığı bulunsa da sosyal grup olarak adlandırmayız. Belirli sosyolojik özelliklerden yoksun olan insan yığınlarını...

Kitle

  Yığın özelliği taşısa da ondan ve sosyal gruptan farklı özelliklere sahip olan bir gruplaşma türü daha vardır ki, buna sosyal kitle denmektedir. Kitlede de zaman, mekân, karşılıklı etkileşim sonucunda birlikte davranış söz konusu olmasına,...

SOSYAL GRUPLAR

  Sosyal grup, araştırmacıların şuuru dışında mevcuttur. Bu nedenle o sosyal kategori olarak ifade edilemez. Sosyal grup, mensupları arasındaki karakteristik ilişkiler göz önüne alındığında yalın bir yığın da değildir. Sosyal grubun mensupları arasında karşılıklı ilişkiler...

Sosyal Grup Yapısı

  Mikro düzeyde bir sosyal grubun yapısı statülerin yanyana ve üstüste gelmesi ile oluşur. Statüler rol ve pozisyonlardan meydana gelir. Roller ise toplumun sosyo-kültürel normlarına göre ifa edilir. Her statünün toplumda yetki ve sorumluluğa dayalı...

Pozisyon-Rol-Statü

Toplumun temel görevi, kendisi ile fert arasında yer alan; tampon vazifesi gören sosyo-kültürel kişiyi meydana getirmektir. Toplumun bütünlüğü ve sürekliliği-sosyo kültürel kurallara uymakla sağlanır. Ferdin toplum kurallarına uyması bu kuralların emir ve yasaklarını yerine...

Şahsiyet Tipolojileri

  Sosyal şahsiyetle ilgili birçok tipoloji denemesi yapılmıştır. Bunlar arasında, hem günümüz hem de geçmiş toplum sistemleri içindeki şahsiyet yapıları için olanlar da vardır. Pek çok şahsiyet tipolojileri arasında orjinal olanlardan bir kaçı şöyledir:W. J....

Sosyal Kimlik

  İnsanda ferdi davranışın sebeplerini açıklamak için şahsiyetin oluşumu konusu bütün psikologların ilgi duyduğu ve ele almak zorunda kaldıkları temel bir olgudur. Özellikle derinlik psikologları Sigmund Freud (1875-1939), Alfred Adler (1870-1937), C. Gustav Jung (1875-1961),...

Sosyal Kişi ve Sosyoloji

  Beşeri birlikte hayat (sosyal hayat) gözlendiğinde, sonuçta onun tek tek insanlarla ilgili olduğu görülecektir. Gruplar ve kurumlarda ise sosyal ilişkiler veya sosyal süreçler gözlenebilir. Diğer bir ifade ile, tek tek insanların birlikte bir şeyler...

LİDER ve LİDERLİK

  Sosyo-kültürel şahsiyetin özel bir tipi de toplumda “lider” kavramı ile ifade edilen kişidir. “Lider, grubun/toplumun diğer üyelerinden belli özellikleriyle ayrılan; grup faaliyetleri üzerine etki eden grup üyesi”  olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda lider, tek bir...

Liderin Özellikleri ve Fonksiyonları

  Lider iktidar isteği, itibar ve maddi kazanç arzuları ile grubun diğer üyelerinden ayrılır.  Bu nedenle lideri içinde bulunduğu grubun şartları ortaya çıkarsa da grup üyelerinin hepsi lider olamaz. Mustafa Kemal’i Atatürk yapan Türk Milleti’nin...

Benlik (Nefis)

  Benlik (ego), ferde çevresindeki olguları şuurlu olarak ayırt etme imkânı veren ve özü yalnızca insanın sosyal ilişkilerinden oluşan şahsiyet kısmıdır. Her şahsın kendine has bir benliği vardır. Bu da insanın tek ve özel olarak gelişmesinin...

Grup Normları ve Tutum İlişkisi

  Belli bir kültüre sahip bir sosyal grubun üyeleri arasındaki birlik ve bütünlüğün sebebi sosyal grup üyelerinin olaylara olgulara ve nesnelere ait ortak inanç ve tutumlara sahip olmalarından ileri gelmektedir.Sosyal gruplar ve bunlardan oluşan toplumun...

Sosyalleşme Süreci ve Şahsiyetin Oluşumu

  İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel varlığı ile belli bir za-man sürecinde ve belirli mekânlarda hayat sürer.İnsanın belirlenmesinde bir temel olarak biyolojik yapının taşıdığı önem son derece somuttur. Biyolojik bir olgu olan kalıtımın insan üzerindeki...

Şahsiyetin Oluşumu (Kişiliğin)

Batı dillerinde şahsiyet (kişilik) kavramı karşılığı Latince kökenli ‘’personalite-personality’’ kelimeleri kullanılmaktadır. Latince’de “persona” tiyatroda oyuncuların yüzlerine taktıkları maske anlamına gelir. Bu durumda kelime anlamı itibariyle başlangıçta, insanın aslından çok, görünüşünü ifade etmektedir. Romalılar zamanında...

Tutumlar (Attitude)

  Tutum konusu sosyal psikolojinin konuları arasında merkezi bir konuma sahiptir. Sosyoloji için tutumun önemi ise, sosyal davranışın arka planını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Zira davranış önce fertte tutum haline gelmekte ve daha sonra bu ferdi tutumlar...

Tutumun Ögeleri

Tutuma ait tanımları ve özellikleri birlikte değerlendirdiğimizde tutumun üç ögesinin olduğu görülecektir. Bunlar: • Düşünme ögesi• Duygu ögesi• Davranış ögesi olmak üzere üç başlık altında toplanabilirler. Düşünme ögesi, ferdin tutumuna konu olan objeye ait inançlarıdır. Ferdin...

Sosyal Varlık Alanını Belirleyen İlkeler

  Sosyal varlık alanının temel ögesi insandır. İnsan konuşan, alet ya-pan, sosyal, akıllı, canlı bir varlıktır. Aslında bütün bu özellikler, onun düşünen ve düşünce üreten bir varlık olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik...

Sosyal Etki ve Uyma Davranışı

Sosyolojinin toplumun bütününü kapsayan kanunu “insan toplum hayatı yaşar” kanunudur. İnsan bir toplumda yaşayabilmesi için o topluma, daha açık bir ifade ile o toplumun geliştirdiği kurallara uymak zorundadır. Toplum, kurallarını insana doğumu ile birlikte...

SOSYAL DAVRANIŞIN ARKA PLANI

  Sosyal davranışlar belli bir hedefe yönelik olarak organize olmuş; amaçlı davranışlardır. Bilim ise, "Bilim adamının gözlediği dünyaya ait olguları (sosyal bilimler için sosyal olay ve olguları) birbirine bağlayan kanunları bulma; anlama ve açıklama çabasıdır....

En Çok Okunanlar