Makro Sosyoloji

Kültür Nedir?

  Kültür terimi, günlük dilde, bazı bedensel –kültürfizik- ifadesinde, ya da, zihinsel -matematik kültürü-nde olduğu gibi- melekelerin geliştirilmesi veya gelişmiş olması anlamına gelmektedir. Ayrıca, “kültürlü bir kişi” ifadesinde olduğu gibi, okumuş ve bu sayede estetik...

Kültürel Formların Farklılığı

  Kültür türlü şekiller alır. Maddi gelişme ve manevi sistemler sosyal gruptan sosyal gruba farklılık gösterirler. Her halkın örf ve âdetlerden oluşan bir varlığı vardır. Her toplum belli bir tarzda düşünebilen ve hissedebilen kendine özgü...

Kültürel Farklılık ve Bütünlük

  Kültür insan hayatında hem bütünleştirici hem de farklılaştırıcı bir faktördür. Aynı kültürü benimseyen insanlar ortak düşünce ve davranış şemaları oluştururlar. Bu ortak şemalar sayesinde aynı kültür çevresinde yaşayan insanlar kolay ve çabuk anlaşırlar ve...

Hedef ve Amaç Sistemi

  Her toplumda üyeler belli rasyonel amaç ve hedeflere sahip olmalıdır. Çevreye uyum ve mevcut durumun işlerliği için davranışla ilgili belli bir amaç ve hedef sisteminin gerçekleşmesi şarttır. Bir toplumda, davranışta bulunulan durumun anlaşılır ve...

Duygu ve Heyecanların Düzenlenmesi

  Toplum, insan adı verilen varlıkların karşılıklı ilişkileri sonucunda oluşur. İnsan bir makina veya otomat değildir. O yalnız rasyonel değil, duygu ve heyecan yüklü bir varlıktır da. Fakat insanın duygu ve heyecan temeli birçok hissi...

Sosyalleştirme

  Toplumun en önemli fonksiyonlarından biri de üyelerini sosyalleş-tirmesidir. Sosyalleşme insanın doğumundan ölümüne kadar uzanan bir süreçtir. Biyolojik merkezli bir yapıdan sosyal bir varlık haline gelme durumuna sosyalleşme adı verilmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz...

Sosyal Sapmaları Kontrol

  Toplumun bir diğer görevi de, ortaya çıkan veya çıkabilecek davranış sapmalarını kontrol etmek ve düzeltmektir. Sosyal sapma, sosyal organizasyonsuzluğun temelinde bulunur. Bu nedenle sapkın davranışlar yukarıda belirtilen fonksiyonel şartlarla sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Zira,...

Siyasi Sistem

  Toplum, fertlerin, sosyal grup ve kurumların karşılıklı ilişkisinden doğan bir varlıktır. Fertler arası ve sosyal grup ve kurumların işleyişi, aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi, değişmesi belli sosyal kurallara göre olmaktadır. Ancak bu işleyişi kontrol edecek, aralarındaki...

SOSYO-KÜLTÜREL YAPI

   Sorokin toplumu bir “sosyo-kültürel yapı” olarak görmekte idi. Parsons ise “Toplum, uzun vadeli var olmanın temel fonksiyonel gereklerini kendi kaynaklarından alan bir toplumsal sistemdir” diyordu. Dikkat edilecek olursa, her iki tanımda da vurgulanan toplumun...

Sosyal Grup ve Toplum

  Sosyolojinin önemli meselelerinden biri de fert ve toplum arasındaki ilişkileri belirlemek ve açıklamaktır. Yapılan mikro sosyolojik araştırmalarla fert ve küçük gruplar arasındaki ilişkiler basit olsa da genel hatlarıyla ortaya konmuş durumdadır. Buna karşılık makro...

Toplum Tanımları

  Sosyoloji, kendisine inceleme alanı olarak “toplum”u seçen bir bilimdir. Benzetmek gerekirse onun on ikideki hedefi toplumdur. Bu nedenle öncelikle açıklaması gereken toplum kavramıdır. Demek ki sosyoloji bir parçalar biliminden çok, toplum adı verilen varlığın...

Toplumun Fonksiyonları

  Sosyolojik anlamda bir toplumun söz konusu olması için öncelikle temel fonksiyonel şartların yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. Ancak bu şartların var olması halinde bir toplumdan, “kendi kendine yeterli davranış sistemi”olarak söz edilebilir. Bundan sonradır ki...

Nüfus

  Her toplumun kendini muhafaza için bir insan rezervine (nüfusa) ihtiyacı vardır. Bunun için de belli bir ölçüde heteroseksüel davranış (karşı cinsle cinsel ilişki) şarttır. Her ne kadar doğum, büyüme ve ölümün biyolojik çerçevesi, belli...

Üretim Sistemi

  Toplumlarda beşeri hayat şartlarının gelişmesi ve bununla bir kültürel ihtiyaç sisteminin kurulması ile mesela, tatmin araçlarının tesisi ile, fonksiyonel bir zorunluluk olarak belli bir üretim (iktisat) sistemi ve buna bağlı olarak gerekli bir teknolojiye...

Rol Dağıtımı

  Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için o toplumda belli bir rol yapısı ve rol farklılığının bulunması gereklidir. Roller toplumun üyeleri tarafından ortaklaşa kabul görmüş, herkesçe bilinen ve amaç edinilmiş davranış faaliyetlerinin toplamıdır. Bir yandan farklı...

Statü Farklılaşması

  Bir toplumun belli bir sosyal yapıya sahip olabilmesi için tolumu oluştura şahısların o toplumda belli bir statüsünün bulunması gerekir. Bu toplumun sistem özelliğinin gereğidir. Karşılıklı davranış olgusu içinde bulunan en az iki şahsın her...

Meşruiyet

Bir toplumun statüye dayalı hiyerarşi düzeni meşruiyetini ispat etmiş olmalıdır. Meşruiyet, bir toplumda mevcut sosyal düzenin temel normlarına dair bir karşılıklı sözleşme ve uzlaşmanın var olması demektir. Diğer bir ifade ile, toplumun sosyal ve...

Haberleşme Sistemi

Bir toplumun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için üyeleri ve grupları arasında belli bir haberleşme sisteminin bulunması gerekir. Grup hayatının sürekliliği insanlar arasındaki fikir, düşünce, kanaat ve izlenimlerini, duygularını birbirine aktarmalarını, yeni deyimiyle bir iletişimi zorunlu...

En Çok Okunanlar