Din ve Toplum

KÜRESEL DÜNYADA DİNİN SİYASAL BOYUTLARI

KÜRESEL DÜNYADA DİNİN SİYASAL BOYUTLARI Küresel dünyada din temelli şiddet ve direniş hareketlerinin geli­şimini özetleyebilmek. Dinde radikalizm (fundamentalizm) küresel dünyada önemli bir sorun alanı ola­rak değişik toplumları ilgilendirmektedir. Fundamentalizm, kaynaklara dönme an­lamında yirminci yüzyılın başında Amerika...

Bir Karma Model Olarak Türkiye’de Laik Sistem

Bir Karma Model Olarak Türkiye'de Laik Sistem Türkiye'de bazı yönleriyle İngiltere ve Yunanistan modellerine benzeyen ama ba­zı yönleriyle de farklı bir karma model söz konusudur. Türkiyedeki karma model Osmanlıdaki din devlet ilişkisine dayanmaktadır. Osmanlı'da din...

Karma Modeller

Karma Modeller Dinle devlet arasındaki ilişkiyi karma bir modele dayandıran iki tipik örnek İngil­tere ile Yunanistandır. İngiltere de yazılı bir anayasa bulunmamasına rağmen res­mî bir din (established reiligion) vardır ve dinin tanıdığı kilise resmî ve...

Ayrılık İlkesine Dayalı Laik Modeller

Ayrılık İlkesine Dayalı Laik Modeller Kilise ile devlet arasındaki ayrılık modelinin tipik örneği Amerika'da görülmekte­dir. Amerika'da devletin dinler arasında tümüyle tarafsız olduğunu ifade eden "pa­sif" bir laiklik anlayışı gelişmiştir. Amerikan laiklik modelinin temeli Amerikan ana­yasasına...

DÜNYADA DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ: FARKLI MODELLER

DÜNYADA DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ: FARKLI MODELLER Dünyada değişik modeUere dayalı din-devlet ilişkilerinin olduğu­nu açıklayabilmek. Bugün dünya üzerinde dinle devlet arasındaki ilişki bağlamında genel olarak bir­kaç model geliştiğini görüyoruz. Bunlardan biri başta Amerika, Fransa ve bazı...

İslam Dünyasında Din ve Ulus Devlet

İslam Dünyasında Din ve Ulus Devlet Avrupa'da ulus devlet çağının başladığı on altıncı yüzyılda İslam dünyasındaki tek güç merkezi Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı İmparatorluğu Yavuz Sultan Se­lim döneminde Mısır'ın fethinden sonra Hilafeti Memluklulardan alarak Osmanlı'ya...

Protestanlık ve Ulus Devlet

Protestanlık ve Ulus Devlet Protestanlığın gelişimini anlamak için Orta Çağ boyunca papalarla imparatorlar arasında süren çatışmayı anlamak gerekir. Orta Çağ'da imparatorların üzerine çı­kan Papa, zaman zaman kendisine bağlı olan krallarla çatışma içine girmiş, bu ça­tışmaların...

ULUS DEVLET DÜŞÜNCESİ VE DİN

ULUS DEVLET DÜŞÜNCESİ VE DİN Katolik Kilisesi Orta Çağ boyunca Avrupa daki en büyük güç merkezi hâline gele­rek Avrupadaki devletlerin üzerine çıkmıştır. Orta Çağda hakim olan Feodalizm de kilisenin devletler üzerindeki hegemonyasını kolaylaştırmıştır. Feodal sistem...

İslam’da Yönetim ve Hilafet Sistemi

İslam'da Yönetim ve Hilafet Sistemi Müslümanlar belli bir yönetim biçimine zorlanmadıkları için yönetim biçimi İs­lam tarihinde dönemin şartlarına göre belirlenmiştir. Bu süreç Hz. Muhammed'in Medine'ye göçüyle birlikte başlamıştır. Hz. Muhammed'in Medine'ye göçünden sonra Müslümanlar burada...

Hristiyanlıkta Tanrı Devleti Anlayışının Gelişimi

Hristiyanlıkta Tanrı Devleti Anlayışının Gelişimi Bu ayetlerde görüldüğü gibi Hristiyanlığın temel metni olan İncil'de yönetime ilişkin ortaya konan anlayış dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklindedir. Devlet yönetimi nasıl olursa olsun inananların yönetime mutlak olarak itaat...

DİNLERİN SİYASİ YORUMU

DİNLERİN SİYASİ YORUMU Dinler genel olarak bir ahlak öğretisi vazederler. Ancak şartlara bağlı olarak siyasi yorumları ortaya çıkıp gelişmiştir. Bu durum yakın coğrafyamızda baskın olan Ya­hudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi üç din için de geçerlidir....

Max Weber (1864-1920): Anlamlı Sosyal Eylem ve Motivasyon Olarak Din

Max Weber (1864-1920): Anlamlı Sosyal Eylem ve Motivasyon Olarak Din Yorumlamacı sosyolojinin ilk ve en önemli ismi olan Weber'in din sosyolojisi ile ilgili çok özel ve güçlü çalışmaları vardır. Onun dine dair yaklaşımı sosyal eylem...

Emile Durkheim (1858-1917) Toplumsal Yapıştırıcı Olarak Din

Emile Durkheim (1858-1917) Toplumsal Yapıştırıcı Olarak Din Din sosyolojisinin gerçek anlamda çerçevesi belirlenmiş bir disiplin olarak ilk de­fa Durkheim tarafından uygulanmış olduğu rahatlıkla söylenebilir. Öncelikle din olgusunu bütün boyutlarıyla anlamaya çalışmış ve onun toplumdaki rolünü,...

KLASİK SOSYOLOJİK TEORİLERDE DİN

KLASİK SOSYOLOJİK TEORİLERDE DİN Dine dair klasik sosyologların görüşlerini özetleyebilmek. Klasik sosyoloji teorisyenler için dinin yeri, işlevi ve konumu konusu çok özel bir yere sahiptir. Yukarıda dinin kökenine dair açıklamalarıyla bu düşünürlerin açık­lamalarının sadece bir yönüne...

BİR SOSYAL FAKTÖR OLARAK DİN VE DİNİ İNANÇLAR

Dinin toplumda bir faktör olarak nasıl etkide bulunabildiğini açık­layabilmek. Sosyoloji sosyal aktörlerin, yani insanların birbirleriyle etkileşimlerini, bu etkile­şimler sonucunda ortaya çıkardıkları sosyal olay ve olguları ele alır. Bir kişinin kendi başına yaptığı ve sadece kendisini...

DİNİN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ: METODOLOJİ TARTIŞMASI

DİNİN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ: METODOLOJİ TARTIŞMASI Metodoloji her zaman bir şeyin aslına en uygun bilgiyi elde etmenin yolunu ifade eder. Sosyolojik metodolojide de din olgusunun toplumdaki etkilerini, insanlar için anlamını gerçeğe en yakın şekilde çözümlemek hedeflenir....

DİN SOSOYOLOJİSİ VE DİNÎ SOSYOLOJİ FARKI

DİN SOSOYOLOJİSİ VE DİNÎ SOSYOLOJİ FARKI Din sosyolojisi ile dinî sosyoloji arasındaki farkı ayırt edebilmek. Din sosyolojisi, dinin bir toplumsal kurum olarak toplumdaki rolünü ve etkisini in­celemeye çalışan bir bilim dalıdır. Dinin sosyolojik bir kurum olduğu...

DİNİN KÖKENİNE DAİR SOSYOLOJİK TEORİLER

DİNİN KÖKENİNE DAİR SOSYOLOJİK TEORİLER Dinin toplumda ne tür bir işlevi olduğu, toplumsal olayları nasıl etkiliyor olduğu, aile, ekonomi, siyaset ve eğitim gibi diğer kurumlarla ne tür bir ilişki içinde oldu­ğunu tespit etmek nispeten kolaydır...

DİN SOSYOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

DİN SOSYOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Din sosyolojisinin ortaya çıkışı ve gelişimi genel olarak sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimiyle aşağı yukarı aynı tarihe sahiptir. O yüzden sosyolojik bilginin köke­nini bir disiplin olarak şekillenmeye başladığı 19. yüzyılın ikinci...

Cemaat veya Tek Bir Ahlaki Toplulukta Birleştiren İnançlar Bütünlüğü

Cemaat veya Tek Bir Ahlaki Toplulukta Birleştiren İnançlar Bütünlüğü Dinlerin en önemli işlevlerinden birisi mensuplarını ortak bir inanç etrafında bir­leştirmeleridir. Din paylaşılan bir anlam sistemi oluşturduğu için insanların dünya­yı, toplumu, tanrıyı ve kendilerini nasıl algılayacaklarına...

Kutsal ve Din Dışı

Kutsal ve Din Dışı Kutsal kavramı Durkheim'in bütün toplumları incelerken baz aldığı kavramlardan biridir. Ona göre bütün toplumlar her şeye "kutsal" ve "din dışı" şeklinde ayıran bir kategorilendirme sistemine sahiptirler. Din de bir bakıma bu...

DİNİN SOSYOLOJİK TANIMI

DİNİN SOSYOLOJİK TANIMI Dinin genelgeçer tammmm ötesinde sosyolojik tanımını yapabilmek. Din olgusu bütün toplumlarda rastlanacak kadar yaygın ve eski bir davranış örün- tüsüdür. Ancak dinin her toplumda ortaya çıkış tarzı farklıdır. Eski olduğu ölçüde din, geniş...

DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ

  Temeller ve Tanımlar Dinin ve toplumun ayrı ayrı mahiyeti ve birbirleriyle ilişkisini açıklayabilmek.DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ İnsan sosyal bir varlıktır. Bu özelliğinin sonradan geliştiğini gösteren bir işaret yok. Öyle ki tarihin yazılı veya yazılı olmayan en...

En Çok Okunanlar