Din ve Toplum

Dinin Eğitim Kurumu ile İlişkisi

Dinin Eğitim Kurumu ile İlişkisi Şüphesiz burada da karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Din eğitimi, eğitim dini et- kileyegelmiştir. Bu çerçevede bir temel kurum olarak din, diğer kurumların düzen, meşruiyet ve sürekliliğine katkıda bulunduğu gibi...

Dinin eğitim kurumuyla karşılıklı etkileşimlerini sıralayabilmek.

GENEL OLARAK EĞİTİM KURUMU VE DİN Dinin eğitim kurumuyla karşılıklı etkileşimlerini sıralayabilmek. Eğitim, temel kurumlardan biridir ve genel olarak bireyin yaşadığı toplumda yete­neğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. Bir başka deyişle eğitim...

Din ve Siyaset Kurumları Arasındaki İlişki

Din ve Siyaset Kurumları Arasındaki İlişki Din ve siyaset işlevsel olarak insanlığın birbirinden ayrılamaz iki temel kurumudur. Bu kurumların temel nitelikleri hep birini diğerine yönlendirmiş, onları kopmaz bir ilişki içinde tutmuştur. Dinin temel işlevinin "meşruiyet",...

GENEL OLARAK SİYASET VE DİN

GENEL OLARAK SİYASET VE DİN Din ve siyasetin karşılıklı etkileşimlerini analiz edebilmek. Siyaset, kamu düzenini sağlama ve genel yönetimi gerçekleştirme görevini yerine getiren bir temel kurumdur. Bu haliyle de insanlığın varlığıyla paralel bir olgudur. Diğer kurumlar...

Din ve Ekonomi Kurumları Arasındaki İlişki

Din ve Ekonomi Kurumları Arasındaki İlişki İnsani varoluşun temel esaslarından birisi olan ekonomik davranış, toplumun maddi ihtiyaçlarının teminatı doğal ortamlarda teknik donanımın niteliğiyle deği­şen miktarda enerji ve zaman kullanmayı gerektirir. Hemen her türlü oluşum gibi...

GENEL OLARAK EKONOMİ KURUMU VE DİN

. GENEL OLARAK EKONOMİ KURUMU VE DİN Din ve ekonomi bağlantısını açıklayabilmek. Temel kurumlardan biri olan ekonomi insanın varlığını sürdürebilmesi için gerek­li yeme içme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması işlevine denk dü­şer. İnsanlığın önemli kültürel ünitelerinden...

Dinin Aile ile Olan İlişkisi

Dinin Aile ile Olan İlişkisi Aile bilindiği üzere bir doğal sosyal birliktir ve bir temel sosyal işlevi yerine getir­me bakımından dinden göreli de olsa bağımsız bir kurumdur. Yani aile, tüm etki­leşimlerine rağmen din tarafından meydana...

GENEL OLARAK AİLE VE DİN

GENEL OLARAK AİLE VE DİN   Aile doğası itibarıyla dinî olmayan bir kurumdur. Soyut ilişkiler ağı bakımından bir kurum olan aile aynı zamanda somut bir insan birlikteliği olması açısından ise do­ğal bir gruptur. Yani dini, etnisitesi,...

KURUMLAR VE DİNİN KURUMLARLA GENEL İLİŞKİSİ

KURUMLAR VE DİNİN KURUMLARLA GENEL İLİŞKİSİ Önemli bir toplumsal olgu olan din ve kurum bağlantısını analiz Bazı kavramlarda olduğu gibi kurum da günlük dilde ve sosyolojide farklı anlam­larda kullanılmaktadır. Günlük dilde genellikle kurumsal bir işlevi yerine...

DİNİN DİĞER SOSYAL OLGU VE OLUŞUMLARLA İLİŞKİSİ

DİNİN DİĞER SOSYAL OLGU VE OLUŞUMLARLA İLİŞKİSİ Genelde topyekûn bir toplumla bütün kurumlar arasında birebir ilişkiden söz edi­lebileceği gibi özel olarak farklı kurumlar arasındaki ilişki üzerinde de durulabilir. Yani herhangi bir sosyal oluşum din-toplum ilişkisi...

Dinin Toplum ve Diğer Kurumlarla İlişkisi

GENEL OLARAK DİN VE TOPLUMLA İLİŞKİSİ Dinin Toplum ve Diğer Kurumlarla İlişkisi Din, insanın özlük alanına ilişkin bir sorundur. Çünkü insan gerçek varlığının far­kına onun kucağında varmış, kendisi ve çevresi hakkında ilk derli toplu açıklama­yı onda...

Püriten Ahlak, İslam ve Diğer Dinler

Püriten Ahlak, İslam ve Diğer Dinler Weber'in Batı'da modern dünyanın gelişmesiyle ilişkilendirdiği hususların niye dünyanın başka yerlerinde ortaya çıkmadığı sorusu, İslam'la da alakalı bir sorudur. Weber, kapitalizme zemin hazırlayan püriten ahlakın İslam da dahil başka...

Kalvinizmin Beş İlkesi

Kalvinizmin Beş İlkesi Protestanlığın en önemli kollarından olan Kalvinizim, beş temel inanç üzerine bi­na olur. Bunlar: Dünyayı yaratan ancak işlerinin insanın akıl erdiremeyeceği mutlak bir Tan­rı vardır. Her bireyin kurtuluşu ve helaki Tanrı tarafından önceden belirlenmiştir. Ki­şinin...

PROTESTAN AHLAKI VE DİNİN EKONOMİK İŞLEVLERİ

PROTESTAN AHLAKI VE DİNİN EKONOMİK İŞLEVLERİ Protestanlığın genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olarak bu mezhebin modern dönem Batı toplumlarını nasıl dönüştürdüğünü analiz edebilmek. Weber, Batı'da ortaya çıkan bu kültürün niteliklerini belirlemek yanında bunun hangi saiklerle ortaya...

Akıl ve Akılcılık

Akıl ve Akılcılık yüzyıla damgasını vuran Aydınlanma Çağı'na kadar, Roma'nın da kutsadığı çe­şitli kısa süreli devletler veya Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu gibi siyasi olu­şumlar, Yüzyıl Savaşları gibi feodal güçlerle hanedanlık güçleri arasında, Otuzyıl Savaşları gibi...

Seküler ve Modern

Seküler ve Modern Modern kelimesinin kazandığı ilk hususi anlam, beşinci yüzyıla kadar gider ve Ro­ma împaratorluğu'nun iki ayrı dönemini birbirinden ayırdetmek için kullanılır. Bu dönemlerden ilki, pagan olan Roma'dır; ikincisi ise resmen Hristiyanlığı benimse­miş Roma...

MODERNLİK VE DİN

MODERNLİK VE DİN Modernlik, bireyleşme, akılcılaşma konularında genel bilgiler ışı­ğında dinin modern toplumlardaki rolünü özetleyebilmek. Feodal toplumun ve bütün bir Orta Çağ'm yerini modern döneme bırakması, uzun ve yekpare bir süreç değildi. Kabaca İngiltere'nin tarımsal ilişkilere...

Kırsal Kesimlerin Hristiyanlaştınlması

Kırsal Kesimlerin Hristiyanlaştınlması Orta Çağlar'ın feodal yapısını belirleyen temel unsurlar, Roma, Cermenlerin barbar istilaları ve Hristiyanlık kültürünün sentezlenmesiydi. Ancak Orta Çağların geneli bu senteze indirgenemez. Feodalleşmenin dışında kalan Vikingler ve Keltler gibi birtakım küçük gruplar...

Feodal Yapılarda Din ve Kilise’nin Rolü

Feodal Yapılarda Din ve Kilise'nin Rolü Feodalizm, gördüğümüz gibi, öncelikle Batı için tarih yazımsal bir sorundur. Bu sorunun ortaya çıkışı 19. yüzyıldan daha erken de değildir. Dolayısıyla, artık Batı Avrupa'nın sekülerleşmesinin belirli bir evresinde gündeme...

Feodalizmin Özgüllüğü

Feodalizmin Özgüllüğü Ne var ki tam olarak feodalleşip feodalleşmediği konusunda tam bir fikir birli­ği bulunmayan ancak feodalizm için ana yurt olarak kabul edilen Batı Avrupa'da yaşanan gelişmelere paralel olarak dünyanın başka yerlerinde de feodal yapıların...

Feodal Toplumun Özellikleri Nedir?

Feodal Toplumun Özellikleri Nedir? Ne gerçekten "feodal" ilişkiler ağı bütün bir Avrupa toplumlarına tamamıyla hakim olmuştur ve ne de bu ilişkiler ağının en azından belirli unsurlarından faydalanıla­rak yapılan soyutlamalar, Orta Çağlar'a dair tatmin edici bir...

Feodalizmin Doğuşu

Feodalizmin Doğuşu Feodalizmin nasıl doğduğuna dair analizler, kapitalizmin nasıl geliştiğine dair çö­zümlemeler kadar üzerinde çalışılmış ve kavramsallaştırılabilmiş bir husus değildir. Bugün bir kapitalist toplumdan bahsederken onun en azından hangi temeller üze­rinde geliştiğini ve teşekkül ettiğini,...

FEODALİZM VE DİN

Feodalizmden Kapitalizme Dinin Ekonomik İşlevi FEODALİZM VE DİN Feodalizmin ortaya çıkışını ve dinin feodal dönemdeki rolünü de­ğerlendirebilmek. Feodalizmden kapitalizme giden uzun tarihsel bir dönemde dinin toplumsal ve ekonomik olarak nasıl bir fonksiyon yüklendiğini anlayabilmek için öncelikle fe­odalizmi...

Sömürgecilik Karşıtı Dinî Direnişler

Sömürgecilik Karşıtı Dinî Direnişler Dinin siyasi boyut kazanma şekillerinden biri de din temelinde sömürgeciliğe kar­şı direnmekte görülmektedir. Genel olarak sömürge karşıtı hareketler ya milliyetçi bir ideoloji tarafından ya da din temelli bir düşünce tarafından sürüklenmiştir....

Din Temelli Şiddet ve Terörizm Sorunu

Din Temelli Şiddet ve Terörizm Sorunu Terörü etkin bir araç olarak kullanan El Kaide bugün küresel bir şiddet hareke­ti haline gelmiş bulunmaktadır. Adını 11 Eylül 2001 yılında Amerika'daki Dünya Ti­caret Merkezi'ne karşı giriştiği uçak saldırılarıyla...

En Çok Okunanlar