SÜHREVERDİYYE

SÜHREVERDİYYE Ebû Hafs Ömer Sühreverdî'nin (0.632/1234) kurduğu tari-kattır. Bazı kaynaklarda tarikat Ebû Hafs'ın amcası Ebu'n-Necîb Abdülkâhir Sühreverdî (ö.563/1166)'ye nisbet edilirse de, iki görüşü birleştirmek mümkündür....

RIFÂİYYE

RIFÂİYYE Ahmed Rıfâî (Ö.578/1182) tarafından kurulmuştur. Ahmed Rıfâî, seyyid-nesebdir. Tasavvuf yoluna girişi dayısı Mansur Batâihî vasıtasıyladır. Ancak onun asıl mürşidi Ali el-Vâsitî el- Kureşidir. Dayısının...

YESEVÎYYE – YESEVİLİK TARİKATI Ahmed Yesevî

YESEVÎYYE Türk mutasavvıfı Ahmed Yesevî (0,562/1166) tarafından kurulmuştur. Ahmed Yesevî, Yusuf Hemedânî (6.525/1130) halî-felerinden olup hayatı hakkındaki bilgiler genellikle menkıbe türü şeylerdir. Ahmed Yesevî, Çimkent-Sayram'da doğduktan...

KÂDİRÎYYE Tarikatı – Abdülkâdir Geylânî

KÂDİRÎYYE Abdülkâdir Geylânî (Ö.562/1166) tarafından kurulmuştur. Abdülkâdir Geylânî, Hazar denizinin güney batısında Gilân'a bağlı Neyf kÖyündendir. Soyunun Hz. Ali'ye ulaştığı rivayet edilir. Devrin ilim ve...

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar   Nefsin Sıfattan Seyrin Çeşitleri Âlemler Hâller Mahaller Vâridât Şuhûd Es mâ * Nur Rengi Em mİ re tlallah Şehadct Zevk Sadr Şertat Tcvhid-i ef âl Lâ ilâhe illallah Ezrak (mavi) Lcvvâmc AİeUah Misal Şevk Kalb Tarikat Tcvhıd-i afat Allah Asfar (san) Mülheme BUlah Ervah Aşk Ruh Hakikat Tcvhid-i zât HÛ Ahmer (kırmızı) Mubnetnne Ani Uah Ceberut Vasi Sut Ma'rifct Cem Hakk Esved (siyah) Râziye Fillah Lâhût Hayret Sittu'mut Vdâyet Ccm'ul-cem Hayy Ahdar...

SEYR U SÜLÜK USÛLLERİNE GÖRE TARİKATLAR

SEYR U SÜLÜK USÛLLERİNE GÖRE TARİKATLAR insan, Cenâb-ı Hakk'ın cemâl ve celâl sıfatlarının müştereken tecellî ettiği "zübde-i âlem" bir varlıkdır. Cemâl tecellisinin eseri ruh, celâl...

TARİKAT NEDİR ?

TARİKATLAR Tasavvufun, zühd ve tasavvuf döneminden sonra tarikat dönemini yaşadığı ve XII. asırdan sonra İslâm ülkelerinin muh-telif bölgelerinde bir takım tarikatların kurulmaya başladığını daha önce...

MİSTİSİZM NEDİR ?

MİSTİSİZM NEDİR ? Mistisizm kelimesi eski Yunanca'dan alınmadır. "Dilsiz olmak, konuşmamak, dudakları ve gözleri yummak" gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, inşam ahlâkan yüceltme, rûhî...