Sosyoloji Sözlüğü

BATIL

  BATIL   Arapça bir kelime olup boşa gitmek, hüküm­süz olmak, İfade etmemek anlamlarında kulla­nılır. Kelimenin etimolojik yapısı ile semantik anlamı arasında bir tür paradoksal bir ilişki var. Çünkü varolan,...

SİBERNETİK

  SİBERNETİK   Sibernetik, makinalarla, insanlarla ve di­ğer organizmalarla ilgili bir dizi araştırma ve teoriyi ifade eder. Bu araştırma ve teori­nin yoğunlaştığı noktalar, a) Maki nal ar in veya organik yapıların...

YATIRIM

YATIRIM   Genel anlamda yatırımı, tasarrufların ka­zanç elde etmek amacıyla çeşitli alanlarda değerlendirilmesi olarak tarif etmek müm­kündür. Fertler, işletmeler hatta devlet, ge­lirlerinden tüketime harcamadıkları kısım­ları değerlendirmeyi arzu ederler. Tüketime...

ANALİZ

  ANALİZ   Yunanca yokluk (an) ekiyle zincir (alıısis) kelimelerinin birleşiminden türetilen terimin anlamı, aralarında bulunan bağı çözmek, kal­dırmak, ıslah etmek, ölçmek demektir. Latin-ceye Analytice olarak geçmiş ve sadece man­tık...

BAĞIMLILIK TEORİSİ

  BAĞIMLILIK TEORİSİ   1960'h yıllardan itibaren Batılı ülkelerin Üçüncü Dünya ülkeleri ile olan İlişkilerini köktenci bir tarzda eleştiren yaygın anlayışın teorisi. Bu teori kendine temel olarak İktisadî emperyalizmi alır...

MÜNAFIK

  MÜNAFIK   Arapça "n, f, k" kökünden türeyen keli­me, etimolojik olarak yer altında bulunan ve bir ucundan diğer ucuna gizlice gidilebi­len işlek yol demektir. Islami terminolojide ise, kısaca içi...

ARZ-TALEP

  ARZ-TALEP   Bir üretici (ya da satıcının) belli bir zaman süresi İçinde, ürettiği ya da elinde bulundurdu­ğu mal ya da hizmetten değişik şartlarda piya­saya sunmaya istekli olduğu miktar an...

DİYALEKTİK

  DİYALEKTİK   Tartışma tekniği olarak diyalektik karşılıklı konuşma da, tartışmak suretiyle hakikati ara­ma ve ortaya çıkarma sanatıdır. Ancak karşı­lıklı konuşmada tarafların birinin gereken dik­kati göstermemesi halinde hakikati arama ve...

LAİKLİK

LAİKLİK   Laiklik, din ve dünya otoritelerinin, bir­birlerinin faaliyet alanlarına karışmadan, kendilerine mahsus haklarını, görevlerini ve yetkilerini kullanabilmelerine imkan veren siyasal-yönetsel sistem ilkesidir. La­iklik, laik (laique-laicus) kelimesinden gelmekte olup "avam",...

KURANI KERİM

  KURANI KERİM   İslam'ın kutsal kitabının adlarından biri ve özel adıdır. Kur*an-ı Kerim'e bu ad, yi­ne Kur'an-ı Kerim tarafından verilmiştir. Kelime olarak, üzerinde çeşitli görüşler öne sürülmüş; kimileri Arapça...

DOĞAL HUKUK

  DOĞAL  HUKUK   Her yerde ve her zaman İçin geçerli, değiş­mez, en üstün ve en mükemmel olduğu ileri sürülen hukuk kuralları bütününe doğal hu­kuk denmektedir. Belirli bir ülkede...

ULUSLARARASI SİSTEM

  ULUSLARARASI SİSTEM   Belirlenebilen sınırlar içinden etkileş­mekte olan, birindeki değişiklik diğerlerin­de de değişikliklere yol açan ve aralarında düzenli ve kararlı ilişkiler bulunan bir bü­tündür. Uluslararası sistemin temel aktörle­ri egemen...

SÖMÜRGECİLİK

SÖMÜRGECİLİK   Daha çok ekonomik, ticarî, siyasi ve dinî amaçlarla güçlü bir devletin diğer devlet veya toplumlar üzerinde maddî, manevî bir kontrol ve nüfuz kurması veya üstünlük sağlaması hareketi....

ATOMCULUK

  ATOMCULUK   Maddenin atomlardan oluştuğunu ve evren­deki tek gerçekliğin "atom" olduğunu savunan felsefe öğretisine atomculuk denir. Yunanca-da "A-tomos" bölünemeyen, parçalanamayan anlamına gelir. Atomculuk öğretisine göre, maddenin artık daha fazla bölünemeyen...

SOSYAL ADALET

  SOSYAL ADALET   Toplumu oluşturan sosyal sınıflar ara­sındaki iktisadi dengesizliklerin giderilme­si, iktisaden zayıf durumda bulunan sosyal sınıfların, diğer sosyal sınıflara karşı korun­ması olarak tanımlanabilecek olan sosyal adalet; özellikle emeği...

MİSAK-I MİLLİ

  MİSAK-I MİLLİ   Amasya Tamimi'nden beri yapılan ha­zırlıkların ve oluşan bilincin, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konularında alınan kararların, son "Osmanlı Meclis-i Mebusanı" tarafın­dan benimsenip onaylandığını gösteren...

ORUÇ

  ORUÇ   İslami bir terim olan oruç, Arapçada "savm" kelimesi ile ifade edilir. Savm lü­gatte; bir işi yapmaktan kendini tutmak, alı­koymak, yemekten içmekten, konuşmak­tan, yürümekten kaçınmak gibi anlamlara gelir. İslam...

ÇARPAN

  ÇARPAN   Bir ekonomide, yatırımların düzeyi yüksel­dikçe milli gelir düzeyinde de bir artış meyda­na gelir. Yatırım harcamalarının milli gelir üzerindeki bu çoğaltıcı etkisine çarpan (çoğal­tan) denir. Diğer bir deyişle,...

NİCELİK

NİCELİK   Nicelik, nesnelerin genellikle sayılabi-len veya ölçülebilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özelliğine veri­len isimdir. Nicelik, genel anlamda bir nes­neler kümesinin sayısal sıklığı, ya da bü­yüklüğü anlamında...

DIŞ YARDIM

  DIŞ YARDIM   Dış yardım, sermaye, mal veya hizmetlerin ulusların ve/veya vatandaşlarının faydalanma­sı amacıyla uluslararası transferidir. Diğer bir ifadeyle, zengin ülkelerden Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın gelişmekte olan ülkelerine...

PSİKOZ

PSİKOZ   Psikoz, bir kişinin düşüncelerinde, duy­gusal tepkisinde, gerçeği kavrama ve baş­kalarıyla ilişki ve iletişim yetisinde, gerçek­le ilgili kapasitesini büyük ölçüde engelle­yecek bir hasar olmasıyla karakter ize bir psikolojik...

SOSYAL SINIF

  SOSYAL SINIF   Genel anlamda sınıf terimi, kategori te­rimiyle eşanlamlıdır. Sınıf kavramı kulla­nılmakla beraber giderek tabakalaşma teri­miyle aynı anlamda kullanılmaya başlan­mıştır. Tabakalaşma anlamında, toplum içinde göreceli olarak aynı güce,...

REFAH EKONOMİSİ

   REFAH EKONOMİSİ   Refah ekonomisi, ferdin ve toplumun ik­tisadi refahını arttırmak için alınması gerekli iktisat politikası tedbirlerinin anali­tik esaslarını tesbite çalışan iktisadi analiz dalıdır. Bir başka deyişle refah iktisadının ama­cı, kişinin...

VATANSEVERLİK

  VATANSEVERLİK   Vatanseverlik en yaygın anlamıyla, va­tanını sevme ve vatanı için her türlü özveri­de bulunma duygusudur. Ancak, gerçek va­tan topraklarının ne olduğu, kimlerin aynı vatanın insanlan sayılabileceği, bu insanla­rın...

Varoluşçuluk Nedir?

Alm. Existenzialismus, Fr. existentialisme, İng. existentialism  Varoluşçu felsefe düşüncesini temel olarak alan bütün düşünsel uğraşılara verilen ad. Başlıca temsilcileri: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Merlaeu-Ponty, Simone...

En Çok Okunanlar