Sosyoloji Sözlüğü

NİHİLİZM

  NİHİLİZM   Nihilizm, en genel anlamıyla, bizzat olumsuzluğun propagandasını ahlakî bir görev sayan, bir ideolojiye dönüşmüş yü­rürlükteki ahlâkın tamamen reddi tavrıdır. Başka bir söyleyişle, ahlâki hiçbir hakikatin olmadığını, değerler...

ANOMİ

  ANOMİ   Anomi terimi Yunanca bir kelime olup "ka­nunsuzluk" ya da "normsuzluk" anlamına gel­mektedir. Anomi teriminin üç farklı, ama bir­biriyle ilişkili anlamı vardır. İlk anlamı kişisel bir düzensizliği dile...

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ

   KÜLTÜR EMPERYALİZMİ   Emperyalizm, bir devletin başka bir dev­let ya da devletlere, o devletin halkını sö­mürmek ve ekonomik politik avantajlar elde etmek amacıyla hakimiyet kurması­dır. Kültür Emperyalizmi ise, bu hakimi­yet...

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

  DAVRANIŞ BİLİMLERİ   Davranış Bilimleri; aslında bir tek bilim dalı değil, bilimler grubundan meydana gelen, kişi veya grubun davranışlarının sebep ve sonuçla­rını ve onları bu davranışa yönelten faktörleri İnceleyen...

ALT-KÜLTÜR

  ALT-KÜLTÜR   Bir sosyal grubun veya zümrenin, bünyesin­de yaşadığı ülke veya toplumun genel kültür bütünü İçinde, etnik, dini, yerel ve meslekî ne­denlerle farklılık gösteren dilleri, elbiseleri, evleri, çocuk yetiştirme...

FENOMENOLOJİ

  FENOMENOLOJİ   Genel olarak, zincirleme devanı eden feno­menlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disip­lin. Bu anlamda fenomenoloji, incelediği feno­menler bütününü, bir yönüyle gerek bu feno­menlerin soyul...

RÖNESANS

  RÖNESANS   Rönesans, kelime olarak "yeniden do­ğuş" anlamına gelmekle birlikte, zamanla ve günümüzde belli bir alanda değil birçok alanlarda gerçekleşen, yenilenerek meyda­na gelen doğuşu veya oluşumu ifade etmek­tedir. Gerçekten...

FETİŞİZM

  FETİŞİZM   Genel ifadesiyle fetişizm, bazı insanların, kendisinde taibatüstü bir kuvvetin var olduğu­nu kabul ettikleri cansız bir şeyi kutsal sayma­ları, ruhlarla ilişkili olduğuna inandıkları mad­di bir varlığı tanrı kabul...

KÖY

  KÖY   Genellikle tanmla uğraşan, bu yüzden aralarında yeterince iş bölümü olmayan, içinde bulunduktan toplumun ortak bütü­nü ile çok az ortak olan çıkarları ve işbirli­ği bulunan, birbirlerine karşı tamamen...

RASYONALİZM

  RASYONALİZM   Doğruluğun ve gerçekliğin ölçüsünü aklîlikte bulan görüşlerin genel adıdır. Düşünce Tarihinde çeşitli anlamlarda kullanı­lan Rasyonalizm, özellikle insan bilgisinin kaynağını akılda (zihinde) bulan, bilginin akıldan, düşünceden doğduğunu ve ancak...

OSMANLI TOPLUM YAPISI

  OSMANLI TOPLUM YAPISI   Osmanlı toplum yapısı çeşitli açılardan tabakalaşma göstermekte olup insanların yerleşim mekanı, toplum hayatında oyna­dıkları rol, toplum yapısını sembolize eden piramitte işgal edilen yer ve statü...

NİCELİK

NİCELİK   Nicelik, nesnelerin genellikle sayılabi-len veya ölçülebilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özelliğine veri­len isimdir. Nicelik, genel anlamda bir nes­neler kümesinin sayısal sıklığı, ya da bü­yüklüğü anlamında...

FEMİNİZM

  FEMİNİZM   Kadının siyasal, toplumsal ve ekonomik alan­lardaki halkları ve eşitliği taraftarlığını ve ka­dının toplumdaki rolünün kökten değiştirilme fikrine bağlanmayı ifade eden modern bir te­rim. Hareketin Aristophanes'ten Charİolte Bronte...

DAVRANIŞÇILIK

  DAVRANIŞÇILIK   Psikolojide:   Davranışçılık Birleşik DevIctler'dckİ psiko­loji disiplini içerisinde XX. yüzyılda ortaya çı­kan bir yönelimi ifade eder. Davranışsal yakla­şım çevrenin insan üzerindeki etkileriyle in­san ve hayvan davran ıslarında ki değişimler...

DARVİNCİLİK

DARVİNCİLİK İngiliz tabiat ve biyoloji bilgini Charles Dar­vin'in geliştirdiği bütün canlı türlerinin doğu­şunu ve evrimini en alı biçimlerinden başlayıp en karmaşık olanlarına kadar verildiği bir ha­yal mücadelesiyle açıklayan...

ARİSTOCULUK

  ARİSTOCULUK   Antikçağ Yunan filozofu Aristoteles (M.Ö.384-322)'in Öğretisine dayanan, deneyci ve gerçekçi eğilimleriyle belirgin bir düşünce okulu. Bu okul, Aristoteles'in Öğrencileri tara­fından onun felsefesinin yorumlanarak gelişti­rilmesi şeklinde oluşmuş ve gerek...

BATILILAŞMA

  BATILILAŞMA   Batı medeniyetini veya batılı milletleri taklit cime, onlara benzeme harekeli. (Batılılaşma, garbhlaşma, avrupalılaşma, modernleşme, as­rîleşme, çağdaşlaşma da denir). Avrupanın (sonradan Amerikanın da) başta teknolojisi olmak üzere siyasî, sosyal...

ZULÜM

  ZULÜM   Zulüm mefhumu Kur'an-ı Kerim'de çok geniş yer tutan bir kavramdır. Bu kavram iman ve amel bakımından geniş manalar ih­tiva eder. Tespitimizde yanılmamışsak, zu­lüm ve müştakları Kur'an'da 280'den...

KUŞKUCULUK

  KUŞKUCULUK   Kesin ve gerçek bilginin imkanından il­ke olarak kuşku duyan felsefe öğretisi. Bu görüşe göre insan ruhu kesin olarak hiç­bir gerçeğe ulaşamaz. Kuşkuculuğa göre, bir öncülün diğer bir...

DİYALEKTİK

  DİYALEKTİK   Tartışma tekniği olarak diyalektik karşılıklı konuşma da, tartışmak suretiyle hakikati ara­ma ve ortaya çıkarma sanatıdır. Ancak karşı­lıklı konuşmada tarafların birinin gereken dik­kati göstermemesi halinde hakikati arama ve...

A POSTERİORİ

  A POSTERİORİ   Bilginin kaynağı sorununda apıiori'nin karşı­tı olarak, deneyden sonra gelen, deney sayesin­de kazanılan ya da deneye ve olgulara daya­nan bilgiye a posteriori denir. A posteriori akıl yürütme...

LAİKLİK

LAİKLİK   Laiklik, din ve dünya otoritelerinin, bir­birlerinin faaliyet alanlarına karışmadan, kendilerine mahsus haklarını, görevlerini ve yetkilerini kullanabilmelerine imkan veren siyasal-yönetsel sistem ilkesidir. La­iklik, laik (laique-laicus) kelimesinden gelmekte olup "avam",...

SAĞDUYU

  SAĞDUYU   Günlük hayatın belirlediği görüş, düşü­nüş ve davranış şekillerinin bütününe sağ­duyu adı verilir, insanlar günlük hayatların­da bir takım tecrübeler ve kanaatler elde ederler ve bu günlük tecrübe ve...

SOSYAL HAREKETLİLİK

  SOSYAL HAREKETLİLİK   Hareketlilik, toplumun kendi içindeki dinamizmini ifade eden veya nüfusu meydana getiren fertlerin hareketliliğini belirten bir kavramdır. Toplumda bireyle­rin, zümrelerin veya kültür unsurlannın, ta­bakalaşmada, ya da sosyal...

EVLİLİK

  EVLİLİK   Evli olma hali ya da toplumsalkurallarve ya­saların öngördüğü şekilde, kürşı cinsten en az İki kişinin yaşantılarını birleştirdikleri ilişkiler bütününe genel olarak evlilik adı verilmekte­dir. Evlilik, toplumdan topluma şekil itibariyle...

En Çok Okunanlar